Kuuleminen EU-teledirektiivin toimeenpanosta (mapping –vaatimuksesta)

Joulukuussa 2018 annettu direktiivi Euroopan sähköisen viestinnän säännöstöstä eli niin sanottu teledirektiivi tuo uudistuksia kansalliseen televiestintää koskevaan lainsäädäntöön.

Joulukuussa 2018 annettu direktiivi Euroopan sähköisen viestinnän säännöstöstä eli niin sanottu teledirektiivi tuo uudistuksia kansalliseen televiestintää koskevaan lainsäädäntöön. Direktiivin säännökset pannaan Suomessa täytäntöön lailla. Lisäksi Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin BEREC tulee antamaan direktiivin perusteella suuntaviivoja, jotka kansallisten viranomaisten tulee huomioida direktiivin perusteella annettuja säännöksiä soveltaessaan.

Tällä hetkellä BEREC pyytää kommentteja maantieteellisiä kartoituksia koskevien suuntaviivojen luonnoksesta. Teledirektiivin (22 artiklan mukaan) kansallisten sääntelyviranomaisten tulee säännöllisin väliajoin tehdä maantieteellisiä kartoituksia laajakaistaverkoista (mapping).

Tämän julkisen kuulemisen aikana sidosryhmiä pyydetään kommentoimaan suuntaviivoja ja vastaamaan erityisesti neljään kysymykseen, jotka liittyvät nopeuden mittaamiseen, tietovaatimuksiin, suoritustietojen keräämiseen ja tarpeeseen määritellä kynnysarvot avainparametreille.

Kommentointiaikaa on 21.11.2019 saakka.
Kommentit tulee lähettää osoitteeseen PC_Geo_surveys@berec.europa.eu

Muita julkisia kuulemisia ko. asioista (ja linkit asiakirjoihin) löytyvät täältä.

Muokkauspäivämäärä: May 20, 2021