En miljard euro till landsbygden via Livsmedelsverkets system Hyrrä

Via Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä har det under de senaste fem åren redan betalats en miljard euro för utveckling av den finländska landsbygden.

E-tjänsten Hyrrä som togs i bruk 2015 innehåller såväl en elektronisk ärendehanteringstjänst för landsbygdsutvecklingsstöd som de myndighetsfunktioner som behövs för att handlägga stöden. – Stöden som betalas via Hyrrä används bland annat för att utveckla den inhemska matproduktionen med början från jordbrukets primärproduktion, sätta fart på företagens investeringar och genomföra utvecklingsprojekt, säger enhetsdirektör Esko Leinonen vid Livsmedelsverket. Stöden finansieras ur EU:s landsbygdsfond och av nationella medel.

I och med e-tjänsten Hyrrä övergick man år 2015 till elektronisk ärendehantering av stöden för landsbygdsutveckling. Ändringen var önskad: de elektroniska ansökningarnas andel av alla ansökningar om stöd för landsbygdsutveckling överstiger 95 procent. En del av stöden söks redan helt och hållet elektroniskt. – Övergången till undantagsförhållanden i våras krävde inget digitalt språng när det gällde stöden för landsbygdsutveckling, eftersom de stödsökande och myndighetshandläggarna redan är införstådda med att använda e-tjänster, säger Esko Leinonen. – Ansökan om stöd och myndighetshandläggningen förlöpte utan problem trots undantagsförhållandena.

Via e-tjänsten Hyrrä kan man ansöka elektroniskt om företagsstöd till landsbygden, investerings- och startstöd till jordbruket och renhushållningen, finansiering för landsbygdsutvecklingsprojekt, rådgivningsersättning, stöd enligt skoltlagen samt stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden. För tillfället går det dessutom att ansöka om de temporära stöd till landsbygdsföretag och primärproduktion som togs i bruk på grund av coronapandemin.

Coronafinansieringen kunde sökas snabbt

I Hyrrätjänsten finns beredskap att snabbt genomföra den elektroniska ärendehanteringen av en ny stödform. I våras byggde Livsmedelsverket inom en dryg månad upp ansökningsfunktionerna för coronafinansiering till landsbygdsföretag och primärproduktion i Hyrrä. Företag som är kopplade till gårdar, företag som förädlar och säljer jordbruksprodukter samt primärproducenter kan ansöka om coronafinansiering via Hyrrä.

– Vi hade förberett oss på att det snabbt kunde uppstå behov av den här typen då vi byggde e-tjänsten för stödet till bybutiker som gick att söka i Hyrrä år 2019, berättar överinspektör Sirpa Soukkala vid Livsmedelsverket. – Tack vare arbetet med stödet till bybutiker kunde vi snabbt öppna ansökan om coronafinansiering till landsbygdsföretag och primärproduktion.

Kontinuerliga förbättringar

Hyrräsystemet utvecklas fortlöpande. I höst förnyas Hyrräs användargränssnitt så att det ännu bättre än tidigare tillgodoser användarnas behov. Byggandet av elektronisk ärendehantering och myndighetshandläggning av finansieringsformerna i samband med EU-programperioden 2021–2027 kommer att innebära en stor satsning med tanke på utvecklandet av Hyrrä.

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Sirpa Soukkala
040 661 5545
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Uppdateringsdatum: 6 nov. 2020