Ammatti kannettava

EU-finansiering

Det finns flera olika alternativ för att ansöka om finansiering av bredbandsprojekt direkt hos EU. Finansiering kan sökas även om man också ansöker om nationellt stöd. På den finansiering som söks direkt hos EU tillämpas dock varje fonds egna regler, och finansieringen påverkar i allmänhet inte det nationella stödbeloppet.

Verktyg för planering av investeringsprojekt


1. Portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå (EIPP) – The European Investment Project Portal

Syftet med portalen är att vara mötesplatsen för projektansvariga och investerare. Till projektportalen kan man anmäla ett projekt vars kostnader är minst 1 miljon euro och väntas starta inom tre år.

Mer information:
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/sv/index.html

2. Europeiska investeringsbankens European Investment Advisory Hub

På Advisory Hubs webbsidor finns information om planering och finansiering av investeringsprojekt. På sidorna finns till exempel olika databanker som man kan utnyttja vid planering av olika projektmodeller. De nationella myndigheterna, inklusive kommuner, kan dessutom använda mera omfattande stödtjänster i anslutning till finansiering av investeringar som Advisory Hub tillhandahåller avgiftsfritt.

Mer information (på engelska):
http://eiah.eib.org/

EU-fonder för finansiering av bredbandsprojekt

1. Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) – European Fund for Strategic Investments (EFSI)

Europeiska investeringsbankens och Europeiska kommissionens investeringsfond via vilken det är möjligt att ansöka om finansiering för ekonomiskt lönsamma investeringar. Finansiering beviljas mot motprestation. Finansiering som erbjuds kan vara till exempel olika finansieringsinstrument eller garantiarrangemang. Med hjälp av EFSI kan man få finansiering även för sådana projekt som har en högre risknivå än de projekt som Europeiska investeringsbanken i allmänhet finansierar.

Mer information:
http://esir.fi/
(på engelska) http://www.eib.org/efsi/

2. Ett sammanlänkat Europa – Connecting Europe Facility (CEF)

Ett finansieringsinstrument avsett för att stödja transeuropeiska nät. Det är möjligt att finansiera bredbandsprojekt för att uppnå EU:s mål som är att alla år 2020 ska ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 30 Mbps, och att minst 50 % av hushållen ska ha abonnemang med en hastighet på mer än 50 Mbps.

Mer information (på engelska):
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility

3. Connecting Europe Broadband Fund (CEBF)

Europeiska kommissionens och Europeiska investeringsbankens fond med avsikt att finansiera bredbandsprojekt under åren 2017–2021. Avsedd speciellt för mindre projekt som genomförs i glesbygdsområden och som därför har en högre investeringsrisk. Det är möjligt att finansiera bredbandsprojekt som främjar att uppnå EU:s mål som är att alla år 2020 ska ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 30 Mbps, och att minst 50 % av hushållen ska ha abonnemang med en hastighet på mer än 50 Mbps. Dessutom ska investeringskostnaderna vara minst 1 miljon euro.

Cube Infrastructure Managers S.A. förvaltar fonden.

Mer information:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4351_en.htm

Mer information om finansiering av bredbandsprojekt på Europeiska kommissionens sidor
Financing the broadband Project (på engelska)

BCO:s broschyr European funding for broadband (på engelska)

Uppdateringsdatum: 21 feb. 2022