Regionala planer

Regionala planer och finansiärer

Besluten om finansiering från landsbygdsprogrammet fattas alltid nära kunden. De utgår från regionernas egna behov och starka sidor.

NTM-centralerna finansierar investeringar som gårdar och andra företag gör, investeringar som anknyter till iståndsättning av miljön och projekt för utveckling av den egna regionen.

Under ledning av NTM-centralerna har regionerna utarbetat regionala strategier och planer för landsbygdsutveckling där insatsområdena för utveckling av respektive region har fastställts. NTM-centralerna beviljar stöd inom ramen för landsbygdsprogrammet utgående från sin egen plan. Därför är de avvägningar som görs när stöd beviljas inte riktigt likadana överallt.

Planen för utveckling av landsbygden i din egen region (planerna för var och en NTM-central)

Leadergrupperna beviljar finansiering för olika projekt som förbättrar trivseln och tjänsterna samt för företagsinvesteringar.

I Finland finns det 54 Leadergrupper, och varje grupp har ett verksamhetsområde som omspänner några kommuner. Grupperna fördelar stöd ur programmet baserat på de lokala behoven. Leaderarbetet stöder sig på lokala utvecklingsstrategier som har utarbetats i samarbete med olika landsbygdsaktörer: invånare, företagare och organisationer.

Läs mer om Leadergrupperna och utvecklingsstrategin för ditt eget område

Hos kommunerna (samarbetsområdet) ansöker man om förbindelser som gäller miljöersättning samt kompensationsersättning och ersättning för djurens välbefinnande. Gemensamt för de här stödformerna är att de ingår i landsbygdsprogrammet.

Uppdateringsdatum: 6 juli 2021

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.