Företagsamhet

Genom landsbygdsprogrammet utvecklas företagandet på landsbygden på många olika sätt. Utöver företagsstöden främjas näringarna med hjälp av projekt och företagarnas kompetens stöds genom utbildning och kommunikation.

Företagsfinansiering för tillväxtorienterade och förnyelsevilliga

Under de fem senaste åren har finska företag satsat nästan 1,4 miljard euro på investeringar efter att ha fått 350 miljoner euro i stöd från EU:s landsbygdsfond EJFLU. Landsbygdsfonden har finansierat investeringar som företag i t.ex. livsmedels-, turist- och metallbranschen gjort. Sammanlagt har 5600 företag beviljats finansiering.

Företagsstödet för landsbygden stärker landsbygdens livskraft genom att göra företagandet mångsidigare och förnya det. Finansieringen har en avsevärd inverkan på moderniseringen av små och medelstora företag i landsbygdsområdena, deras konkurrenskraft och sysselsättningen.

Finansieringen hjälper företagen att utveckla sin verksamhet

Typiska stödmottagare är till exempel sådana företag på landsbygden som har kopplingar till förnybar energi, turism och livsmedelsförädling. Bland stödmottagarna finns tillväxtinriktade företag som är viktiga från sysselsättningssynpunkt och små och medelstora företag som siktar på en internationell marknad – en del av dem har vunnit utmärkelser för sina innovationer.

Trots att stödet varit relativt litet har det fått tillväxtorienterade företag att investera. Utan företagsstödet för landsbygden skulle största delen av de här investeringarna sannolikt ha förblivit ogjorda.

Finansiering ur landsbygdsprogrammet beviljas bara livskraftiga företag. Följaktligen har de företag som har fått stöd via landsbygdsprogrammet också klarat av svackor i ekonomin bättre än motsvarande företag.

Företag som växer och utvecklas för också med sig nya arbetstillfällen

Under åren 2007–2014 bidrog finansieringen från landsbygdsprogrammet till att det uppstod omkring 6 500 nya arbetstillfällen. Under innevarande programperiod har det med företagsstödens hjälp redan hittills uppstått fler än 6300 nya arbetstillfällen i landsbygdsföretagen.

Ungefär 40 procent av företagen i Finland ligger på landsbygden. Tjänstesektorn sysselsätter allra mest, och serviceföretagen anlitas av såväl fast bosatta som fritidsboende samt av dem som besöker landsbygden mer sporadiskt.

Utbildning stärker landsbygdsföretagarnas kunnande

De utbildnings- och informationsprojekt som finansieras från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland förbättrar företagarnas kunnande och förmedlar den nyaste informationen som aktörerna kan omsätta i praktiken.

Åren 2015–2021 har över 47 000 personer utbildats i samband med landsbygdsprogrammets projekt. Av dem är 53 % jordbrukare eller små och medelstora företagare som förädlar eller säljer jordbruksprodukter. Den näst största gruppen som deltagit i utbildningarna är skogsföretagarna och andra aktörer inom skogsbranschen som utgör över 14 000 personer, dvs. 29 % av kursdeltagarna. Dessutom har andra mikro- eller småföretagare samt invånare på landsbygden deltagit i utbildningarna.

Utbildningsprojekten förbättrar företagarnas kunnande om bl.a. företagsledning, marknadsföring, miljövård och energieffektivitet. Till exempel har jordbrukare fått utbildning i att stävja klimatförändringen och att anpassa sig till den samt i att använda förnybar energi.

Nytt kunnande förbättrar gårdarnas och andra företags konkurrenskraft och skapar förutsättningar för att utveckla företagsverksamheten. I och med utbildningen kan gårdarna och andra företag ta i bruk de nyaste metoderna som är effektivare än tidigare. Nya kunskaper och färdigheter lägger också grunden för uppkomsten av nya innovationer.

Samarbetsprojekt löser gemensamma utmaningar

Landsbygdsprogrammet har finansierat cirka 350 olika samarbetsprojekt för företag. Inom ramen för dessa projekt har företagarna utvecklat till exempel digitala verktyg för gemensamt bruk, gemensamma evenemang eller gemensam marknadsföring. Till exempel mikroföretag inom hästbranschen och turistbranschen har deltagit aktivt i samarbetsprojekten.

Uppdateringsdatum: 14 mars 2022