Koldioxidsnål ekonomi

Koldioxidsnål ekonomi använder alla resurser effektivt. I ett koldioxidsnålt samhälle används så lite fossila bränslen som möjligt och utsläppen av växthusgaser reduceras. På den här sidan finns ett infopaket om koldioxidsnål ekonomi till dem som genomför landsbygdsprogrammet.

Koldioxidsnål är ett begrepp som hänför sig till olika samhällsfunktioner såsom företagens, den offentliga sektorns, konsumentens och medborgarsamhällets verksamhet. Av den orsaken är det ändamålsenligt att granska låga koldioxidutsläpp utifrån begreppet ’koldioxidsnålt samhälle’. Ett koldioxidsnålt samhälle kan definieras så att det innebär ett samhälle där användningen av fossila bränslen har minimerats och där utsläppen av växthusgaser än betydligt mindre än i dagens läge. På EU-nivå anses målet för ett koldioxidsnålt samhälle uppnås när utsläppen av växthusgaser reduceras med minst 80 procent före år 2050.

Låga koldioxidutsläpp uppnås genom resurseffektivitet vars delområden är bl.a. energieffektivitet, hållbart producerade förnybara energiformer, materialeffektivitet, inbegripet att förhindra och minska matsvinnet, samt att färdas förnuftigt och konsumera hållbart. Dessa är på många sätt förknippade med varandra. Till exempel är förbättrandet av materialeffektiviteten också kopplat till förbättring av energieffektiviteten, eftersom en effektivare användning av råvaror och andra materialinsatser i hela produkt- och produktionskedjan i många fall indirekt också minskar energibehovet.


TEMAN FÖR LÅGA KOLDIOXIDUTSLÄPP

Livsmedelssystem
Energieffektivitet
Att stävja och anpassa klimatförändringen som en företagsekonomisk möjlighet
Cirkulär ekonomi
Förnybar energi
Digitalisering
Cleantech
Trafik och att färdas förnuftigt

Ett centralt tema för EU-programperioden 2014-2020 är koldioxidsnål ekonomi. Låga koldioxidutsläpp är ett klart mål också i Landsbygdsprogrammet och allokeringen av finansiering till dessa insatser följs upp och rapporteras, men något kvantitativt mål för finansieringsandelen har inte satts upp.

Det primära målet för materialet nedan är att konkret förklara begreppet koldioxidsnål för projekthandläggarna och de som ansöker om finansiering från Landsbygdsprogrammet. Materialet stöder i synnerhet handläggningen av projekt som får stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (EAKR) och Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (Landsbygdsprogrammet), men också genom projekt som finansieras från Europeiska socialfonden (ESR) eller havs- och fiskeriprogrammet kan man avsevärt stödja utvecklandet och omfattandet av verksamhetssätt som anknyter till låga koldioxidutsläpp.

Rapport (på finska)
Presentationsmaterial (på finska)

Uppdateringsdatum: 18 jan. 2023