Årsberättelser och årliga planer

Landsbygdsprogrammets årsberättelser

De årliga rapporterna berättar om hur landsbygdsprogrammet framskrider och om läget vid utgången av det gångna året.

Rapport för 2016

Sammanfattning av rapporten för 2014–2015 [pdf, 45 kt], på finska

Hela rapporten för 2014 och 2015 [2,25 Mt], på finska

Vill du ha mer detaljerad information? Information om hur de olika åtgärderna avancerat (sammandragen berättar vad som har hänt fram till 31.12.2015, på finska)

1. Stöd för yrkesutbildning och kompetensutveckling
2. Stöd till demonstrations- och informationsåtgärder
3. Stöd till utnyttjande av rådgivningstjänster
4. Stöd till investeringar i jordbruksföretag
5. Stöd till investeringar i förädling, marknadsföring och/eller utveckling av jordbruksprodukter
6. Stöd till icke-produktiva investeringar kopplade till uppnåendet av miljö- och klimatmål inom jordbruket
7. Nyetableringsstöd för unga jordbrukare
8. Nyetableringsstöd för annan verksamhet än jordbruksverksamhet på landsbygden
9. Stöd till investeringar för att skapa och utveckla annan verksamhet än jordbruk
10. Utarbetande och uppdatering av planer och utredningar
11. Stöd för skapande av småskalig infrastruktur
12. Stöd till bredbandsinfrastruktur samt e-tjänster
13. Utveckling av tjänster för landsbygdsbefolkningen
14. Stöd till investeringar i förbättrad infrastruktur för rekreationsändamål
15. Stöd till byautveckling och landsbygdslandskapet
16. Miljöersättningar
17. Stöd till bevarande och hållbar användning och utveckling av genetiska resurser i jordbruket
18. Ekologiskt jordbruk
19. Kompensationsersättningar
20. Djurens välbefinnande
21. Innovationsgrupper
22. Nya produkter och metoder
23. Samarbete mellan mikroföretag
24. Livsmedelskedjor
25. Energi och miljö
26. Biomassa
27. Green care
28. Andra samarbetsinsatser
29. Leader

Närmare upplysningar om programuppföljningen:
Virva Terho, landsbygdsekonom, JSM, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Uppdateringsdatum: 5 sep. 2023