Landsbygdens innovationsgrupper gör digital intelligens tillgänglig för djurgårdar

Jord- och skogsbruksministeriet har valt tre nya innovationsgrupper för landsbygden. Innovationsgrupperna ska lösa problem, vilket kommer att ge stora praktiska fördelar för hela jord- och skogsbrukssektorn. Under denna ansökningsomgång valdes tre grupper som ska genomföra projektidéer som handlar om ny teknik och smarta lösningar särskilt för djurgårdar.

Projektet Digipaali (Digitala höbalar) utvecklar en tjänst som samlar in information om balar. Balarna ska förses med en sensor som går att spåra. I projektet testas digitala förråd som hjälper producenten att planera verksamheten och följa upp kvaliteten och svinnet. Den sammanställda informationen utgör Big Data som möjliggör för forskningen att få ut värdefull kunskap.
Innovationsgruppen koordineras av Tavastlands yrkeshögskola.

I projektet Älyrehu (Smart foder) skapar man fördelar för boskapsgårdar, vars produktionskostnader till över hälften består av foderinköp. Målet är att förbättra kvaliteten av gårdens egenproducerade foder och på det sättet minska behovet av inköpt foder. Det pågår ett arbete med att ta fram ett mätsystem som producenten använder för att följa upp välbefinnandet hos enskilda kor och anpassa utfodringen efter det. Innovationsgruppen koordineras av Uleåborg universitet.

Projektet Kuvaa nautaa (Ta bilder på kor) använder värmefotografering för att följa upp djurens välbefinnande. Värmefotograferingen kan göras på ett sätt som inte orsakar stress hos djuren. Fotograferingen upptäcker sjukdomar i ett tidigt skede innan djuren visar tydliga symtom eller produktionen går ner. För att tolka värmefotona jämför man fotograferingsinformationen med veterinärernas upptäckter. Målet är att skapa en producentanpassad applikation.
Innovationsgruppen koordineras av Savonia yrkeshögskola.

I landsbygdens innovationsgrupper går primärproduktionens erfarenhet, forskningen och produktutvecklingen hand i hand. Resultaten sprids ut inom det sameuropeiska nätverket European Innovation Partnership. Landsbygdens innovationsgrupper är en del av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 – 2020. I programmet ingår flera verktyg som förnyar näringar och tjänster.

Läs mera om de innovationsgrupper som redan inlett verksamheten på landsbygd.fi:

Ytterligare information:
Leena Anttila, urvalsgruppens ordförande, jord- och skogsbruksministeriet, fornamn.efternamn@mmm.fi, tfn 0295 16 2240
Lassi Hurskainen, sakkunnig, NTM-centralen i Tavastland, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi, tfn 0295 025 046

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020