Maaseudun hyvinvointi tyoryhma

Landsbygdsnätverkets nya arbetsgrupper inledde arbetet

Landsbygdsnätverket har inrättat två arbetsgrupper för åren 2017 och 2018. De frågor som grupperna kommer att arbeta med är välbefinnande på landsbygden och framtidens företagsamhet på landsbygden.

Det finns åtminstone två orsaker till att arbetsgrupperna har inrättats. För det första bidrar de till att man kan koncentrera sig på vissa specificerade frågor som ingår i det omfattande landsbygdsprogrammet. Programmets teman gäller allt från klimatförändringar till samhörighet. Inom de här områdena händer det hela tiden någonting, men arbetsgrupperna arbetar särskilt med någon aktuell fråga. Under de två föregående åren arbetade grupperna med frågor som handlade om miljö, företagsamhet, innovationer och unga.

Den andra orsaken är de aktörer som ska delta i arbetet. Landsbygdsnätverket är ett öppet nätverk, vilket innebär att vem som helst kan komma med. Samtidigt har de som hör till nätverket inte något ”medlemskort” som visar att de är med i nätverket. Det kan bildas en inre krets, men temaåren gör att även sådana som inte ser sig själva som landsbygdsutvecklare kommer med i verksamheten. Det väsentligaste är att man tillsammans går på djupet i en aktuell fråga och får de bästa styrkorna att medverka i arbetet.

Välbefinnandegruppen ska nätverka på arbetsplatser

Ledaren för välbefinnandegruppen Jalmari Heikkonen, vad har gruppen för mål?
- Det huvudsakliga målet är att främja välbefinnandet på landsbygden. Det ska vi uppnå på tre sätt. För det första ska vi aktivera människor att utveckla sina egna metoder för livshantering. För det andra ska vi inbjuda folk till nätverksarbetet för att förbättra välbefinnandet. För det tredje vill vi aktivera förmedlarorganisationer för att nätverksbildningen mellan företagarna samt arbetshälsan på arbetsplatserna på landsbygden ska förbättras.

Heikonen

Jalmari Heikonen

Det har inletts välbefinnandeprojekt på olika håll i landet. Gruppen står i nära samarbete med projektaktörerna.
- Vi vill hjälpa aktörerna, varför vi ordnar ett seminarium som ger olika aktörer möjlighet att bilda nätverk och utbyta erfarenheter med varandra. Målet är att sprida god praxis så brett som möjligt. Seminariets syfte är också att hjälpa projektaktörerna att orka arbeta, säger Heikkonen.


Företagsamhetsgruppen vill tillvarata de möjligheter förändringen medför

Ledaren för företagsamhetsgruppen Marko Mäki-Hakola, vilka frågor ska gruppen koncentrerar sig på?
- Vi ska fokusera oss på företagsamhetens nya former och handlingssätt. Gruppen ska utmana de nuvarande handlingssätten inom företagsamheten samt skapa och samla tankar om nya affärsverksamhetsformer. Vi vill skapa en koppling mellan den mångformiga företagsamheten och förändringarna i samhället samt finna de möjligheter som dessa förändringar ger företagarna.

Mäki-Hakola

Marko Mäki-Hakola

Gruppen har gjort en enkät för att från fältet få in idéer till gruppens arbete.
- Intresset för enkäten var en positiv överraskning. Materialet omfattar redan nu tiotals sidor, säger Mäki-Hakola tacksamt.


Sammansättning av arbetsgruppen Välbefinnande på landsbygden

 • koordinator Jalmari Heikkonen, Arbetshälsoinstitutet
 • sekreterare: Teemu Hauhia och Lauri Hyttinen, nätverkstjänster
 • Maire Lumiaho, MTK
 • Sirpa Lintunen, MTK Norra Savolax
 • Pirjo Saari, LPA
 • Riitta Seppälä, projektet Varavoimaa-Farmarille
 • Harri Hellsten, företagarna i Finland
 • Rauno Hanhela, Arbetarskyddscentralen
 • Mikko Rissanen, social- och hälsovårdsministeriet


Tulevaisuuden maaseutuyrittäjyysryhmän kokoonpano

 • ordförande Marko Mäki-Hakola, MTK
 • sekreterare, nätverkstjänster: Joel Karlsson och Juha-Matti Markkola
 • JSM: Juuso Kalliokoski
 • Landsbygdsverket: Reijo Martikainen
 • SYTY/Leader: Petri Rinne
 • Harri Paloheimo, coreorient/piggybaggy
 • Petri Malinen, företagarna i Finland
 • Maarit Tiittanen, Punkalaidun kommun, projektet Maahanmuuttajat maaseudun arjessa

Gruppen anlitar också experter och samarbetsparter enligt temaområdena.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020