Landsbygdsprogrammet har kommit halvvägs – nästan hälften av finansieringen har använts

Genomförandet av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 är i full gång. För många åtgärder är redan mer än halva finansieringen bunden. I en jämförelse mellan EU-länderna har Finland varit snabbast med att betala ut programfinansiering till stödmottagarna.

Av landsbygdsprogrammets finansiering* har 2,4 miljarder euro betalts till stödmottagarna. Redan har 43 procent använts av de 5,6 miljarder euro som är vikta för programperioden 2014–2020. Av finansieringen är 3,8 miljarder euro, dvs. 67 procent, bundna. De bundna medlen innebär sådan finansiering som är beviljad men som ännu inte har betalats ut i sin helhet.


Programåtgärderna startade i olika takt, de sista under år 2016. Variationerna mellan olika åtgärder är stora när det gäller utbetald och bunden finansiering. Mer än hälften av landsbygdsprogrammets planerade finansiering är bunden. Miljö- och klimatersättningarna, den ekologiska produktionen, kompensationsersättningarna och finansieringen för djurens välbefinnande kom igång genast från periodens början år 2014. För deras del är också medelsanvändningen långt kommen.


Också en del av de åtgärder som startade senare har avancerat snabbt. Vissa åtgärder har varit så populära att de preliminära målen har överskridits. Så är fallet till exempel vad gäller åtgärderna informationsförmedling samt utvecklande av landsbygdsservicen och de tillhörande allmännyttiga investeringarna. Också förädling, saluföring och utveckling av jordbruksprodukter har rönt stor popularitet. Av den reserverade finansieringen är redan hela 83 procent bunden.


Intresset för miljöersättningar visade sig redan vid periodens början vara större än man väntat sig. Av finansieringen för åtgärden bands över 90 procent år 2015, när jordbrukarna ingick nya 5-åriga förbindelser. De sex miljoner euro som finns reserverade för icke-produktiva investeringar, dvs. objekt som förbättrar miljöns tillstånd, blir använda när man snart fattar beslut om ansökningsomgången från sommaren 2017. Ekologisk produktion har ökat i popularitet och för närvarande är 86 procent av dess finansiering bunden.


Åtgärdernas inbördes finansiering justeras i överensstämmelse med hur genomförandet framskrider, behoven och de strategiska tyngdpunkterna. Överföringar kan göras så att landsbygdsprogrammets mål uppfylls på bästa möjliga sätt.


Landsbygdsprogrammets mål
Ytterligare information: landsbygdsekonom Virva Terho, tfn 02951 62141, fornamn.efternamn@mmm.fi


*I siffrorna har hänsyn tagits enbart till den EU-delfinansierade andelen. Med beaktande av Finlands nationella andel är finansieringen för landsbygdsprogrammet cirka 8,2 miljarder. Artikeln bygger på den lägesrapport som gjorts i den uppföljande kommittén för landsbygdsprogrammet och situationen 15.10.2017.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020