Stor efterfrågan på finansiering för miljöinvesteringar

Anslaget för att anlägga våtmarker och restaurera vårdbiotoper har använts ut så att ingen ny ansökningsomgång kommer att ordnas år 2018. Våtmarker och vårdbiotoper är livsmiljöer för många sällsynta arter. Våtmarker förbättrar också statusen i närliggande sjöar.

I Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland har reserverats sammanlagt sex miljoner euro för att anlägga våtmarker och restaurera vårdbiotoper 2014 - 2020.
- Intresset för dessa miljögynnande insatser var stort redan från början, säger Anna Schulman, överinspektör på jord- och skogsbruksministeriet.
- Redan under de första åren fick vi in massor med goda investeringsansökningar. Därför beslutade vi att vi använder investeringsanslaget mer i början av perioden.

Våtmark

Våtmarker håller kvar näringsämnen som lakas ut från åkrar av regnvatten och stoppar näringarna från att komma ut i nedom liggande vattendrag. Våtmarker förbättrar effektivt statusen i närliggande sjöar. På våtmarkerna uppstår en rik och diversifierad flora och fauna och de har också rekreationsvärde för människor.

Vårdbiotoper och naturbetesmarker är ängar, betesmarker och hagmarker med mångsidig natur. De är de enda livsmiljöerna för sällsynta arter och betraktas allmänt som vackra öppna lantliga omgivningar. När jordbruket har förändrats, har det börjat växa skog på många av dem. Röjning hjälper att återetablera ängsarter. Det är vanligt att djuren tar hand om naturens biologiska mångfald, varför anslaget täcker också byggandet av stängsel runt markerna.

Det har årligen kommit ett stort antal ansökningar som har gällt dessa icke produktiva investeringar. Bland ansökningarna har valts ut de investeringar som anses har största effekt. Drygt två tredje delar av sökandena har fått finansiering. Under åren 2015 - 2017 kommer allt som allt 135 våtmarksinvesteringar och 161 restaureringar av vårdbiotoper att få finansiering. Närings-, trafik- och miljöcentralerna kommer att ta beslut om de sista investeringarna i början av 2018. Någon ny ansökningsomgång kommer inte att ordnas år 2018. Det är fortsatt möjligt att ingå miljöavtal som gäller skötsel av redan anlagda eller restaurerade våtmarker och vårdbiotoper.

Ytterligare upplysningar:
Anna Schulman, överinspektör, tfn 0295 16 2199, fornamn.efternamn@mmm.fi
Riikka Klemola, överinspektör, tfn 020 7725 608, fornamn.efternamn@mavi.fi

Se på videor:
Anläggning och skötsel av vårdbiotoper
Anläggning och skötsel av våtmarker

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Foto: Martina Motzbäuchel