Effekterna av landsbygdsprogrammet börjar synas

EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) efter 2020 har blivit allt mer omtalad sedan EU-kommissionen lagt fram förslag till lagstiftning häromveckan. Jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio påpekar dock att ett välskött befintligt landsbygdsprogram ger de bästa förutsättningarna för den kommande perioden. Landsbygdsprogrammets övervakningskommitté möttes i Björneborg för att se över hur programmets mål har uppfyllts.

Utifrån översikten är läget mycket bra. Kai Heikkilä, som bland annat följer upp Finlands program i EU-kommissionen, berömde Finlands program som har framskridit snabbare än något annat landsbygdsprogram inom EU. Vid utgången av förra året hade Finland betalat ut 49 procent av den finansiering som reserverats för landsbygdsprogrammet. Av medlen är 69 procent uppbundna, alltså reserverade för den avsedda användningen. I övriga EU-medlemsländer är siffrorna betydligt lägre. Finland har agerat lite snabbare än i motsvarande situation under förra perioden (år 2010).

Konsultativa tjänstemannen Virva Terho beskrev att det var i fjol som landsbygdsprogrammet på allvar började ge avkastning. - Innevarande år har det gjorts stora framsteg. Vissa åtgärder har varit så populära att all finansiering redan använts. Med anledning av detta hölls sista ansökningsomgången för våtmarker och vårdbiotoper i fjol.

I miljöersättningarna är andelen för ändamålet uppbundna medel allra störst. Av jordbruksmarken omfattas 91 procent av miljöersättningen. Populariteten har varit större än vad man tillsammans bedömde på förhand i olika beredningsgrupper med omfattande representation, förklarar Terho. De ekologiska livsmedlens popularitet är fortsatt hög och ser enligt NTM-centralerna ut att hålla i sig.

Inom utvecklandet av byar och tjänster pågår en aktiv verksamhet. Av finansieringen som reserverats för det har 70 procent redan bundits upp; i bredbandsprojekten till och med 75 procent. I slutet av förra året hade 670 projekt avslutats. Dessutom pågår 3 000 projekt, varav majoriteten är Leader-projekt. Projekt- och företagsfinansieringen har varit fullt tillgänglig bara i två år och i relation till det är resultaten imponerande. Keskipiste Leaders Ilkka Peltola lyfte fram att det fästs mer uppmärksamhet vid Leaderarbetets genomslagskraft än tidigare och att genomslagskraften också uppskattas.

Efterfrågan på företagsfinansiering har varit livlig inom många NTM-centralers områden. Finansieringen för grundande av ett företag har inte varit så populär, men finansieringen för utveckling av företagsverksamhet har nog gått åt. Likaså har jordbruken sökt stöd för investeringar. Den obetydliga efterfrågan på startstöd för unga jordbrukare vittnar om att nya aktörer inte söker sig till branschen, något man hoppats på.

Man kan överföra medel mellan åtgärderna så att de används effektivt. Övervakningskommittén möts nästa gång i december då man behandlar den programändring där finansieringen ändras.

Här kan du se hur landsbygdsprogrammet skapat arbetsplatser, ökat kompetensen och främjat ett jordbruk som tar miljön och klimatet i beaktande.

https://arkisto.maaseutu.fi/sv/landsbygdsnatverket/effekter/mal-och-resultat/uppfoljningsindikatorer/

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020