Mindre ”kvittocirkus” tack vare förenklade förfaranden för betalningsansökan

Att genomföra projekt som landsbygdsfonden EJFLU finansierar börjar löpa smidigare, när ansökan om utbetalning för allmännyttiga investeringsprojekt blir enklare än förr. I projekt där slutresultatet är lätt att bevisa krävs det inte längre kvitton som verifierar kostnaderna. Stödet betalas när det mål som anges i stödbeslutet har nåtts och åtgärden har genomförts. Ett exempel: om en byaförening bygger ett vindskydd, kan investeringen verifieras med en bild på det färdiga vindskyddet.

Det här förfarandet kallas engångsersättning (klumpsumma) och tillämpas på nya projekt som söks 27.9.2018 och efter det. Modellen med engångsersättning ska väljas redan när man gör projektansökan, och den NTM-central som beviljar stödet behöver godkänna valet. Ansökan kan man göra i e-tjänsten Hyrrä.

yrittäjä tietokoneensa ääressä

Passar engångsersättning för ditt projekt?

Modellen med engångsersättning är bra att använda i ett projekt där slutresultatet är tydligt och lätt att verifiera, och där det är säkert att projektet kommer att genomföras planenligt. Andelen offentligt stöd får vara högst 100 000 euro. Gör upp projektplanen omsorgsfullt och kartlägg anskaffningarnas prisnivå i ansökningsskedet.

Genomför projektet planenligt – ändringar kan inte göras. Bara projekttiden kan förlängas, om grundad anledning finns. När du ansöker om utbetalning ska du presentera det uppnådda slutresultatet i rapporten, till exempel med hjälp av foton.

Enklare förfaranden väntas bli vanliga

Bakom det nya förfarandet finns en ändring av EU:s rättsakter som möjliggör att enklare rutiner tas i bruk i EJFLU-projekten. Metoden med engångsersättning tillämpas först på allmännyttiga investeringar, eftersom den lämpar sig bäst för dem. Efter hand som erfarenheterna växer kommer användningen att breddas.

Enklare och resultatbaserade metoder av den här typen blir sannolikt allmännare under nästa EU-finansieringsperiod, alltså i början av 2020-talet. I strukturfondsprojekten har förfarandena tillämpats redan tidigare, och erfarenheterna av dem är goda.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020