Riksomfattande projekt har valts

NTM-centralerna har valt de riksomfattande projekt som ska finansieras ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020. Temat för den här ansökningsomgången var hållbar förnyelse av landsbygdsnäringar. Under ansökningsperioden 11.3–3.5.2019 lämnades sammanlagt åtta ansökningar in, och fem av dem kommer att finansieras.

Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi (Övergivna åkrar och före detta torvtäkter blir kolsänkor till följd av beskogning)

Målet är att främja beskogningen av före detta torvtäkter och sådana övergivna åkrar som inte används inom jordbruket, för att på så sätt minska Finlands utsläpp av växthusgaser och öka kolsänkorna. Projektet ger svar på hur man hittar lämpliga beskogningsobjekt och vilka beskogningsmetoder som är lämpliga. Det sprider också information på nationell nivå om bästa praxis, till både markägare och aktörer inom skogs- och jordbruket.
Sökande: Finlands skogscentral

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta (Ansvarsfull företagsverksamhet utgående från aska)
Målet är att olika askfraktioner som uppkommer i värme- och kraftverk ska utnyttjas kostnadseffektivt och så att askan ger största möjliga mervärde. I projektet utarbetas en verksamhetsmodell med vars hjälp askproducenterna kan hålla olika askfraktioner åtskils och hittar bästa möjliga tillvaratagare för varje fraktion, så att askan ger det största mervärdet och mängden aska som förs till deponier minimeras. I verksamhetsmodellen utvecklas en geodatalösning för beskrivning av var askproducenterna, askterminalerna och platserna för utnyttjande finns. Projektet ökar aktörernas kunskaper om möjligheterna att utnyttja aska och förbättrar förutsättningarna för företags- och affärsverksamhet.
Sökande: Tapio Ab

KUMAKKA - Kumppanuusmaataloudella kestävyyttä, kilpailukykyä ja maatalouden arvostusta (Partnerskapsjordbruk för hållbarhet och konkurrenskraft samt ett jordbruk som uppskattas mer)
Partnerskapsjordbruk är samarbete mellan producenter och konsumenter eller andra partner där parterna delar riskerna i odlingen och drar fördel av produktionen – utan mellanhänder, med kollektivets stöd och så att den ekologiska produktionen utvecklas. Än så länge är partnerskapsjordbruket föga känt och bedrivs i liten skala, trots att det skulle kunna vara en viktig försäljningskanal för närproducerad mat samtidigt som det förbättrar primärproduktionens hållbarhet och lönsamhet samt förhållandet mellan konsumenter och producenter. Ambitionen är att lyfta fram, utveckla och stärka partnerskapsjordbruket som verksamhet som innebär hållbar utveckling, en starkare relation mellan konsumenter och producenter, en ekonomiskt lönsam modell för matproduktion och en distributionskedja för närproducerad mat.
Sökande: Helsingfors universitet

Turvetta korvaavat uusiutuvat kuivikemateriaalit (Förnybara strömaterial som ersätter torv)
Målet är att klarlägga hur pass väl bifraktioner från industrin och andra nya fibermaterial lämpar sig som strö. Det sker genom att testa deras egenskaper i småskaliga försök och praktisk skala. Dessutom utreds de ersättande strömaterialens eventuella inverkan på återvinningen och vidareförädlingen av stallgödsel. Livscykelutvärdering används för att verifiera hurdana miljöeffekter de nya ströalternativen och användningskedjorna för dem har jämfört med torv. Det ersättande ströets kostnadseffekter bedöms också.
Sökande: Naturresursinstitutet

Kestävää kehitystä maatalouteen uusilla teknologioilla (Hållbar jordbruksutveckling genom ny teknik)
Robotik, automatik och intelligent teknik är på allt snabbare frammarsch i jordbruket. Förväntningarna på den nya tekniken är stora: lättare arbete, bättre produktionskvalitet, kostnadseffektivitet och konkurrenskraft. Målet för projektet är att lantbruksföretagarna med hjälp av kunskapsförmedling och förenad kompetens ska hitta nya alternativ när det gäller att främja hållbarheten, minska miljöbelastningen och utveckla arbetsmetoderna. Projektet producerar opartisk information om möjligheterna att utnyttja robotik, automatik och intelligent teknik, och det bygger upp ett nätverk mellan forskning, utbildning, rådgivning och praktiskt jordbruk.
Sökande: Arbetseffektivitetsföreningen rf

I det här skedet är finansieringsbesluten villkorliga. Sökandena ska lägga fram en projektplan och ett kostnadsförslag som baserar sig på finansieringsramarna.

Mer information fås från NTM-centralen i Tavastland:
Lassi Hurskainen, sakkunnig, 0295 025 046
Timo Kukkonen, utvecklingschef, 0295 025 065
e-postadresserna har formen fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020