Alyrehu

Smart foder hjälper vid utfodring av boskap

I projektet ÄLYREHU söker man lösningar på kvalitetskontroll av foder och utfodringen av boskap. Som resultat får man mätare som lämpar sig för gårdsbruk och som effektiviserar jordbrukarens vardag.

– I projektet som gäller intelligenta mätsystem för boskapens utfodring och hälsa, dvs. ÄLYREHU är vårt mål att finna lösningar på kvalitetskontroll av foder samt på uppföljning av balansen per ko vid utfodring av boskap. Vi beslutade oss för att ta itu med saken genom att utveckla mätare som lämpar sig för gårdsbruk inklusive dataöverföringsprogram för att effektivt kunna använda mätresultaten, berättar projektforskaren Tuija Kallio från enheten för mätningsteknik vid Uleåborg universitet om projektet hon är verksam i.

Effektiv vardag och sjunkande kostnader för utfodring

I projektet fäster man vikt vid flera ofta ur kvalitetssynvinkel sett kritiska faser: skördetiden för foder, provtagning, framställning av foderblandning och uppföljning av boskapens näringsnivå. – På boskapsgårdar kan kostnaderna för foder uppgå till över 50 % av produktionskostnaderna. Av mjölkkons foderförbrukning upptar andelen ensilage cirka 55 procent av den uppätna torrsubstansen. Ensilaget är vanligen producerat på själva gården och kvaliteten på det påverkar också avsevärt behovet av inköpt foder, berättar Kallio. Man hoppas således på att projektets resultat utöver en effektivisering av vardagen ska bidra till en sänkning av utfodringskostnaderna.

Mätteknisk kompetens till jordbrukssektorn

– Mättekniska enheten är en ny aktör inom jordbruksbranschen. Idén till projektet uppstod egentligen då vi dryftade hur vi kunde delta i utvecklingen av jordbruket. I Kajanaland är jordbruket trots allt regionalt en betydelsefull bransch och därför har också en del av personalen växt upp på landet eller deltar fortfarande på något sätt i jordbruket, förklarar Kallio.

– Med ProAgria i Kajanaland hade vi samarbetat redan tidigare och utrett vilka mätbehov det finns inom jordbruket. På idéstadiet var ProAgria således en naturlig samarbetspart som förmedlade kontakter till lantbruksföretagarna. Vi tog reda på lantbruksföretagarnas behov redan i början av idéarbetet när vi planerade projekthelheten, berättar Kallio.

Mångsidig nytta

Nyttan med projektet som bygger på den kunskap och de resultat projektet genererat är att mjölkproduktionen maximeras vilket uppnås med ensilage av bättre kvalitet och rätt blandning av ensilage och kraftfoder. – Vi hoppas däremot att vi sparar kostnader när vi optimerar användningen av inköpt foder och följer upp boskapens kostrelaterade hälsa, vilket minskar veterinär- och läkemedelskostnader, berättar Kallio. – Vi försöker också effektivisera företagarens tidsanvändning genom att underlätta foderprovtagningen och genom att förbättra dataöverföringen och datahanteringen av mätresultat, tillägger hon. Alla boskapsgårdar har nytta av projektets resultat, i synnerhet mjölk- och foderblandningsgårdar.

Samarbete med flera aktörer

Projektet genomförs av mättekniska enheten vid Uleåborgs universitet och ProAgria i Kajanaland rf.

Åtta jordbruksföretag i närområdet deltar som primärproducenter i innovationsgruppen och som viktiga genomförare av största delen av projektets åtgärder.

Experter i innovationsgruppen är också programutvecklaren MTech Digital Solutions Oy, Semes Oy som tillverkar foderprovtagare, ProAgrias nationella sakkunniga inom utfodring och automatisk mjölkning och en företrädare för de lokala veterinärerna.

Mättekniska enheten vid Uleåborgs universitet ansvarar för utvecklingen av mätmetoderna och dataöverföringen samt för försöken med att hitta lämpliga instrument och metoder samt för försöksarrangemangen. ProAgria i Kajanaland ansvarar i sammanhanget för en ändamålsenlig utveckling av experttjänster. ProAgria i Kajanaland ansvarar också för insamlingen av nödvändiga vall- och ensilageprov på gårdarna och i instrumentförsöken för genomförandet av fältmätningar för att fastställa skördetidpunkten.

Projektet är en av de landsbygdens innovationsgrupper (EIP) som valdes år 2017. Läs mer här.

Mer information

Tuija Kallio, förnamn.efternamn@oulu.fi

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020