Yrittaja

Hållbar utveckling genom företagssamarbete

Det förbättrade ekonomiska läget har gett en bra start åt programmet för utveckling av landsbygden som påbörjades år 2014. Företagsfinansieringen som varit i bruk sedan årsskiftet 2015–16 har hittat bra användningsobjekt bland innovativa och tillväxtorienterade landsbygdsföretag. Finansieringen har bidragit till mångsidigare företagsstruktur på landsbygden, bättre konkurrenskraft hos företagen och ökad ekonomisk tillväxt.

Åren 2007–2013 användes sammanlagt 252 miljoner euro i företagsfinansiering för landsbygden. Hävstångseffekten gjorde att företagen investerade nästan 700 miljoner euro i privat finansiering. På så sätt fick man en satsning om nästan en miljard euro på sysselsättning och ökad livskraft på landsbygden. Inom ramen för det pågående programmet finns det 301 miljoner euro i företagsfinansiering att tillgå. Redan i slutet av fjolåret hade en finansiering om 136 miljoner tillsammans med privata satsningar resulterat i investeringar för 546 miljoner euro.

Att utveckla företag är en uthållighetsgren

Livsmedelssektorn sysselsätter 400 000 personer i Finland. Produktionen tar sin början på gårdarna som producerar hälsosam, säker och högklassig mat. Enligt den utredning vi beställt har landsbygdsprogrammet relativt väl gynnat verksamheten på småföretag inom jordbrukssektorn. Konkurrenskraften påverkas inte lika mycket av stödsummorna som av de förnyelser som finansieringen bidrar till. Också satsningar på kompetens är en investering i framtiden. Unga jordbrukare som fått startstöd från landsbygdsprogrammet har varit nöjda med den utbildning och rådgivning de fått.

Landsbygdsprogrammet främjar övergången till hållbar cirkulär ekonomi. Den cirkulära ekonomin ger upphov till helt nya former av företagarmöjligheter medan gamla utvecklas ur en ny synvinkel. Någons avfall blir en annans råvara. Det här ökar möjligheterna till tillväxt och internationalisering. Bioekonomins resurser finns på landsbygden som är en gynnsam plats för företagarverksamhet som bygger på hållbar cirkulär ekonomi. Med digitaliseringens hjälp kan ett företag i Kaavi och ett företag i Helsingfors vara exakt lika lockande exempelvis på den asiatiska marknaden. Om företaget i Kaavi lyckas skapa en marknadsfördel av sitt läge kan det i ett huj gå förbi sin konkurrent i staden.

Samarbete mellan företagen ger resultat


Företagens samarbete har utvecklats i bra takt. Företagsgrupprojekten är ett precisionsverktyg som fått bra respons av de medverkande företagen. Redan innan några exaktare utvärderingar har gjorts verkar finansieringsformen ge mycket goda resultat.

I ett företagsgrupprojekt arbetar minst tre företag tillsammans med någon utvecklingsinstans, såsom ett näringsbolag eller en rådgivningsorganisation. I hela landet har drygt hundra sådana fått finansiering, av dem rentav 16 stycken i Mellersta Finland. I Södra Savolax har fem företagsgrupprojekt fått stöd, i Norra Savolax två och i Norra Karelen sex stycken. Totalt har de fyra landskapens företagsgrupprojekt fått finansiering för mer än 1,4 miljoner euro.

Merparten av företagsgrupprojekten anknyter till turism. Turistföretagen har tillsammans utvecklat sin marknadsföring och kompetens inom till exempel digitalisering. En del företagsgrupper har bildats av företag som verkar inom olika branscher, men som har ett gemensamt utvecklingsmål, såsom digital kompetens, marknadsföring, exportkunnande eller upprättande av nätverk.

Vid jord- och skogsbruksministeriet pågår som bäst ett flertal utredningar om det föregående och pågående landsbygdsprogrammets verkningsfullhet. Mycket efterlängtad är bland annat den nyligen påbörjade utredningen som klarlägger verksamhetens effekter på sysselsättningen och regionekonomin. Utredningarna lägger grunden för beredningen av den kommande EU-finansieringsperioden. I det här skedet förmedlar vi aktivt Finlands åsikter till kommissionen. Vi medverkar till att den kommande finansieringsperioden ska innebära konkreta förenklingar, lindrade kontroller samt tillräcklig finansiering så att företagen kan förnyas och växa.

Mer information om landsbygdsprogrammet: Landsbygd.fi

Artikeln har publicerats i Norra och Södra Savolax, Norra Karelens och Mellersta Finlands NTM-centralers tidning Yrittävä maaseutu.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Minna-Mari Kaila, skribenten arbetar som avdelningschef vid jord- och skogsbruksministeriet