Leaderkuvaihmiset

Leadergruppernas årsberättelser utstrålar stolthet över den egna regionen

Så här i början av året sammanställer Leadergrupperna det gångna årets resultat i årsberättelser. Det är en ren glädje att läsa rapporterna. Jag summerar några resultat från det gångna året i denna blogg. Leader är inte enbart verksamhet, rådgivning och finansiering för ortens bästa. Leader ger människorna större förtroende för och tro på sig själva och den egna regionen.

Leadergrupperna är de som knyter nätverk och påbörjar samarbete i sina egna regioner. De fungerar som förmedlare från gräsrotsnivå till landskap, på riksnivå och internationell nivå och omvänt. Det är härligt att märka hur Leadergruppernas aktörer genom långsiktigt arbete har fått en allt mer självklar plats som regionutvecklare.

Moraliskt stöd och tillit samt synlighet är viktigare faktorer än man kunde tro, när vi frågade vilka verkningar projekten och företagsstöden har haft. Hårda värden som mäts i euro nådde inte lika högt, eftersom bakgrundsstödet i sig självt redan är värdefullt och skapar förtroende för verksamhet som bedrivs i liten skala. Och från den här utgångspunkten börjar också den ekonomiska tillväxten. Däremot är detta mycket svårt att mäta i realtid som siffror till uppföljningsuppgifterna. (I samma båt – samassa veneessä rf ry)

Generellt sett har kännedomen om grupperna ökat och det råder livlig efterfrågan på finansiering i de flesta regionerna. Till exempel rapporterade Pomoväst rf att man från och med hösten 2018 har fått avsevärt fler nya kontakter, och gruppen får dagligen ta emot förfrågningar av regionens aktörer. Också de större aktörerna i regionen tar oftare kontakt och skickar fler inbjudningar än tidigare. Många grupper berättar om ett starkare samarbete med kommunerna. Maaseudun kehittämisyhdistys Viisari ry har en gemensam regionkoordinator med regionens ledningsgrupp.

Det internationella samarbetet har ökat för många. Joutsenten Reitti ry:s långsiktiga arbete i riktning mot Kina och Afrika bär frukt. Joensuun Seudun LEADER ry rapporterar om samarbete med ryska Karelen: ”De grupper som har grundats i våra samarbetsområden med Leader som förebild håller på att få en officiell ställning och också bestämmanderätt när det gäller områdets ärenden.” Leader Tunturi-Lappi ry lyfter fram det inledande samarbetet med Norge som en särskild framgång.

Det som främst fastnade i minnet från Leadergruppernas årsberättelser var också närvaron i landsbygdsområdenas vardag och ett verkligt mångsidigt möjliggörande av idéer på gräsrotsnivå. Verksamheten är livlig överallt i Finland. Också med små medel har man fått otroligt mycket till stånd.

Med stöd från Leader har byborna byggt och renoverat samlingslokaler, strandbastur, FBK-lokaliteter, sportplaner, en petanquehall, en brygga för sjöräddningsfartyg, fibernät, konditionstrappor etc. etc. ”Platser att samlas på gynnar välbefinnandet på många sätt och investeringarna är startskottet till en verksamhet som har utvecklats mycket med bara talkokrafter”, rapporterar Karhuseutu ry. Man har utvecklat tillvaratagandet av matproduktionens sidoströmmar, iståndsatt vattendrag och främjat återvinningen av näringsämnen. Leadergrupperna har stött boende och företagande på landsbygden, integration av invandrare, arkivering av lokalhistoria, ordnat med dagverksamhet för barnfamiljer, gett företagare ökade kunskaper i digitalisering och marknadsföring etc. etc. Leadergrupperna har mod och möjligheter att ta sig an också innovativa idéer och försök.

Projektet Byakurser hade som mål att genomföra en helhet med sju praktiska kurser där deltagarna fick lära sig bl.a. inomhusodling av svamp, insektsodling i liten skala, mångsidigt tillvaratagande av äpplen, framställning av hampbetong, husapotek med råvaror från naturen samt tillvaratagande av fårull på många olika sätt. (Varsin Hyvä ry)

Leadergrupperna bildar ett inbördes nätverk som ger ett mervärde till den lokala utvecklingen. Ett bevis på att Leadernätverket fungerar är den kamratutvärdering som påbörjades år 2018. Initiativet till kamratutvärderingen kom från Leadergrupperna själva och den omsattes i praktiken som ett led i kvalitetsarbetet på hela Leaderfältet. Landsbygdsnätverkstjänster möjliggjorde bildandet av par för kamratutvärderingen och processen för en gemensam schablon. I årsberättelserna uppgav merparten av Leadergrupperna att kamratutvärderingen gett dem stöd att utveckla sin verksamhet och att man hade redan gjort upp planer för en fortsatt utvärdering.

I början av 2020 är det dags att utarbeta Landsbygdsprogrammets årsberättelse för 2019. Jag uppmuntrar alla Leadergrupper att också göra upp sin egen årsberättelse med eftertanke. Det är en glädje att läsa rapporter som utstrålar stolthet över den egna regionen, som innehåller skarpa analyser av vad som lyckats och vad som bör förbättras samt det kommande årets målsättningar.

Att läsa Leadergruppernas årsberättelser ger mig ökat förtroende för det Leadernätverk som omfattar hela Finland. Mitt nyårslöfte är att så bra som möjligt hålla mig à jour med Leadergruppernas vardag och vara lyhörd för hur vi kan stärka Leadernätverket ytterligare.

Uppdateringsdatum: 19 mars 2020
Text: Laura Jänis