Efterlysning av landsomfattande landsbygdsprojekt

Syftet med den landsomfattande projektverksamheten är att rikta finansiering från landsbygdsprogrammet till projekt som förbättrar programmets resultat och effektiviserar genomförandet. Ett ytterligare mål är att komplettera och stödja utvecklingen och projektverksamheten i regionerna.

Tematisk idésökning

Vi tar emot idéförslag som hör samman med landsbygdsutveckling och lämpar sig för landsomfattande projektfinansiering. Efterlysningen av idéer till landsomfattande projekt riktas under denna ansökningsomgång till följande två teman:

Tema 1. Producentsamarbete och grundande av producentorganisationer som främjare av primärproduktionens lönsamhet

Jordbruksproduktionens kostnader har ökat kraftigt under den senaste tiden, men på grund av producenternas svaga förhandlingsposition har kostnadsökningen inte kunnat överföras till jordbruksprodukternas priser. Det är en utmaning att förbättra jordbrukets lönsamhet och konkurrenskraft inom livsmedelssystemet. Jordbrukets kostnadseffektivitet, lönsamhet och ställning på marknaden kan förbättras genom nätverksbaserat samarbete. Samarbetsformerna kan vara olika och det behövs samarbete både mellan gårdarna och i hela livsmedelssystemet. Fokus ligger på att förbättra gårdarnas lönsamhet och marknadsställning som en del av livsmedelssystemet. Till idéefterlysningen kan man komma med idéer för att finna lösningar för att förbättra primärproduktionens lönsamhet och för att stärka jordbrukarnas samarbetsformer och samarbetspraxis.

I idéefterlysningen söks projekt som ökar och utvecklar samarbetet på olika sätt. Projekten kan bland annat syfta till att stödja uppkomsten av producentorganisationer och stärka producentsamarbetet och producenternas ställning på marknaden. Producentorganisationerna är sammanslutningar som producenter av en viss jordbruksprodukt har bildat på eget initiativ. Systemet med producentorganisationer har som mål att stärka producenternas förhandlingsposition och samarbetet mellan producenterna. Det kan finnas många samarbetsformer och i synnerhet söks nya samarbetsformer som lämpar sig för finländska gårdar.

Exempel på åtgärder som ska vidtas i samband med projekten:

 • Åtgärder som syftar till att sänka produktionskostnaderna och förbättra resurseffektiviteten, t.ex. planering av produktionen, samarbetsarrangemang mellan gårdar och främjande av inbördes nätverkande
 • Främjande av den marknadsbaserade handeln med målet att skapa mervärde för produkterna och förbättra värdekedjans lönsamhet
 • Åtgärder som främjar utnyttjandet av digital teknik och det digitala informationsutbytet mellan olika aktörer som ett led i förbättrandet av lönsamheten och ny affärsverksamhet
 • Nya verksamhetssätt vid insamling, berikning, värdeskapande och utnyttjande av information
 • Kompetensutveckling, sammanställning och förmedling av information på riksnivå

Vid beredningen ska man beakta de utvecklingsåtgärder som redan pågår och vid behov samordna dem på ett ändamålsenligt sätt. Projekten ska stärka landsbygdens livskraft. Till idéefterlysningen kan läggas fram idéer som gäller landsbygdsutveckling och som lämpar sig för landsomfattande projektfinansiering. Projekten kan bidra till att bygga en bro till utnyttjandet av verktygen för den nya programperioden. Också pilotförsök kan ingå i projekten.

Tema 2: Nätverkssamarbete för hållbar turism

Turistbranschens verksamhetsmiljö förändras, vilket har återverkningar på turisttjänsterna på landsbygden. Turismen är en viktig bransch med tanke på landsbygdens livskraft och attraktion. Till följd av coronapandemin har vikten av den inhemska marknaden och närturismen accentuerats, och det har fört med sig nya behov av att utveckla tjänsterna. Att turisttjänsterna håller hög kvalitet, är hållbara, hälsosäkra och fungerar året om accentueras alltmer i fortsättningen. För att nå nya målgrupper och öka kundförståelsen måste de möjligheter som digitaliseringen och nätverkssamarbetet medför utnyttjas effektivare än tidigare. I utvecklingen av turismen betonas kompetens och nätverkssamarbete.

I idéefterlysningen söks landsomfattande projekt för att mångsidigt öka och utveckla samarbetet och kompetensen. Projekten ska ge företag och utvecklare av turismen verktyg att möta utmaningar och svara på den förändring som skett på landsbygdens resemarknad och på det nya slag av efterfrågan som coronapandemin har skapat. Projekten ska främja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar turism.

Exempel på åtgärder som ska vidtas i samband med projekten:

 • Sammanställa branschens gemensamma behov
 • Öka företagarnas kunnande om digital tillgänglighet
 • Utveckla nätverkssamarbetet; Spridning av resultat och god praxis, närmare samarbete mellan företag och utvecklare av turism, upprättande av nätverk över landsbygds- och stadsgränser
 • Stärka samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn i klimatarbetet och öka miljökunnandet hos turistaktörerna på landsbygden
 • Svara på problem med tillgången på arbetstagare och utmaningarna i samband med företagsverksamhetens lönsamhet
 • Utveckla tjänsternas kvalitet och få nya serviceproducenter till landsbygden; hur beaktas kundernas förändrade värderingar när tjänsterna utvecklas
 • Gemensamt och branschövergripande utveckla turisttjänsterna och marknadsföringen; identifiera förändringsfaktorer och trender och svara på dem
 • Främja koldioxidsnålhet och ekonomisk och social hållbarhet på resmålen på landsbygden

Vid beredningen ska man beakta de utvecklingsåtgärder som redan pågår och vid behov samordna dem på ett ändamålsenligt sätt. När projekten bereds ska hänsyn tas till målen för Finlands turismstrategi 2019–2028. Finlands turismstrategi 2019-2028 – Arbets- och näringsministeriets webbtjänst (tem.fi). Projekten ska stärka landsbygdens livskraft. Till idéefterlysningen kan läggas fram idéer som gäller landsbygdsutveckling och som lämpar sig för landsomfattande projektfinansiering. Projekten kan bidra till att bygga en bro till utnyttjandet av verktygen för den nya programperioden. Också pilotförsök kan ingå i projekten.

Stödformer och stödnivåer

Idésökningen gäller enbart projektstöd.

Blankett för idéefterlysning.

Stöd för ett informationsförmedlingsprojekt kan tillsammans med annan offentlig finansiering beviljas till ett belopp som motsvarar 100 procent av de godtagbara kostnaderna.

Stöd för utbildning kan tillsammans med annan offentlig finansiering beviljas till ett belopp som motsvarar 60, 70, 75 eller 90 procent av de godtagbara kostnaderna på det sätt som bestäms i 10 a § i statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden 18.12.2014/1174 (23.4.2015/539).

Stöd för ett samarbetsprojekt kan tillsammans med annan offentlig finansiering beviljas till ett belopp som motsvarar 60, 75, 80 eller 100 procent av de godtagbara kostnaderna på det sätt som bestäms i 10 b § i statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden 18.12.2014/1174 (23.4.2015/539).

Urvalskriterier

Vid val av godtagbara projekt följs landsbygdsprogrammets enhetliga urvalskriterier. Dessutom ska de landsomfattande projekten uppfylla följande kriterier:

 1. Projektet genomförs i hela landet eller i en bredare form än interregionala projekt och projektets resultat går att använda i hela landet.
 2. Det är ändamålsenligt att projektet genomförs som ett landsomfattande projekt. Ett projekt med samma innehåll kan genomföras i ett vidsträckt område genom ett enda beslut och det är inte ändamålsenligt att finansiera projektet som regionalt eller interregionalt.

Vid bedömning av projekt beaktas följande urvalskriterier som omständigheter som förordar projektet:

 1. För genomförande av projektet finns ett landsomfattande samarbetsnätverk eller ett sådant nätverk byggs upp under projektets gång eller senare som ett resultat av projektet.
 2. Projektet samlar ihop målgrupper och nyttotagare i olika delar av landet kring ett och samma projekt.
 3. Projektet kompletterar regionala och lokala projekt: Projektet skapar mervärde för regionala projekt samt för regionala och lokala program/planer eller projektet skapar mervärde genom att fungera som ett landsomfattande pilotprojekt.

Ansökningsförfarande

Sökningen utförs i två skeden:

1. Idésökning

  I det första skedet ombeds sökandena lägga fram sin projektidé i komprimerad form på en särskild ansökningsblankett för idésökning som kan skrivas ut (Landsbygd.fi).

  I idésökningsskedet behöver projektidén ännu inte vara ett färdigt projekt, utan utifrån de idéer som går vidare bearbetas en egentlig projektplan och ansökan (2 skedet). Det viktigaste i idésökningsskedet är att sökanden på ett konkret sätt beskriver projektets syfte.

  Den undertecknade idésökningsblanketten skickas i pdf-format senast 14.4.2022 med e-post till adressen: ideahaku.valtakunnallinen@ely-keskus.fi

  Idésökningsblanketten kan också sändas per post till: NTM-centralen i Tavastland, Landsbygdsenheten, PB 29, 15141 LAHTIS Det sista postningsdatumet är 14.4.2022.

  Projektidéerna bedöms av en bedömningsgrupp utsedd av NTM-centralen i Tavastland. I bedömningsgruppen ingår representanter för NTM-centralerna, jord- och skogsbruksministeriet samt Livsmedelsverket. Bedömningsgruppen väljer ut de projektidéer som går vidare till fortsatt beredning. NTM-centralen tar inte något separat beslut om projektidéerna.

  Efter bedömningsgruppens möte informerar NTM-centralen i Tavastland på www.landsbygd.fi om de idéer som går vidare till den egentliga ansökningsomgången.

  2. Egentlig ansökan

   Utifrån de idéer som valts ut från idésökningsskedet till fortsatt beredning tar man fram en egentlig projektplan och projektansökan. De sökande vars idéer går vidare informeras separat om när den egentliga ansökningsomgången börjar.

   Bedömningsgruppen behandlar projektansökningarna och ger urvalsgruppen ett förslag till projekt som ska finansieras. Vid behov kan expertutlåtanden begäras om projekten. I urvalsgruppen ingår en representant för varje NTM-central. Urvalsgruppen väljer de projekt som kommer att få finansiering.

   NTM-centralen i Tavastland tar beslut om de projekt som valts ut för finansiering efter det att jord- och skogsbruksministeriet anvisat en fullmakt att bevilja finansiering för projekten. Tiden för genomförande av de projekt som får finansiering löper ut senast 31.12.2024.

   Ytterligare information

   Ytterligare information om efterlysningen av landsomfattande utvecklingsprojekt ger vid NTM-centralen i Tavastland:

   sakkunnig i landsbygdsutveckling Lassi Hurskainen
   0295 025 046, fornamn.efternamn@elykeskus.fi

   utvecklingschef Timo Kukkonen
   0295 025 06, fornamn.efternamn@elykeskus.fi

   Uppdateringsdatum: 28 feb. 2022