Riksomfattande samordningsprojekt har valts

Energi- och välfärdsföretagande, mat, turism och klimatansträngningar stärks genom nya projekt.

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland finansierar samordningsprojekt med teman som det söks mycket programfinansiering för. Samordningsprojekten hjälper enskilda projekt med samma tema att fungera bättre och ger på så sätt hela landsbygdsprogrammet större genomslag.

De nya samordningsprojekten har valts av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Under den senaste ansökningsomgången från den 1 februari till den 6 april 2018 togs det emot förslag till projekt som anknyter till välfärdsföretagande, energiföretagande, turism eller matsektorn. Det gick också att föreslå projekt med fritt valbart tema. Nio ansökningar lämnades in inom utsatt tid och nu föreslås det finansiering för fem av dem.

Samordningsprojekt som inleds 2018

Energiföretagande på landsbygden

Projektet informerar om de resultat som nåtts inom ramen för energiföretagande, sprider information om ny teknik och engagerar olika aktörer till samarbete som gynnar landsbygdens företag. Projektet gynnar särskilt små företag och mikroföretag på landsbygden samt projekt som anknyter till förnybar energi och energiföretagande. Samordningen främjar målen för landsbygdsprogrammet på riksnivå: kompetensen, informationsutbytet, innovationerna och samarbetet ökar, bekämpningen av klimatförändringen blir effektivare och företagandet blir mångsidigare.

Sökande: ProAgria Länsi-Suomi ry, kontaktperson Manu Hollmén

Välfärdsföretagande på landsbygden

Välfärdstjänster erbjuder landsbygdsföretagandet bättre möjligheter till tillväxt och mångsidighet. Samordningen bidrar till att utveckla branschen genom att föra samman olika aktörer och öka samarbetet över branschgränser. Samordningsprojektet sprider information om projekt, forskning och redogörelser med anknytning till temat samt sammanställer deras resultat och effekter.

Sökande: Naturresursinstitutet, kontaktperson Elina Vehmasto

Matsektorn

Målet är att öka aktiviteten hos och samarbetet mellan de aktörer som inom ramen för landsbygdsprogrammet utvecklar matsektorn och bedriver företagsverksamhet inom den. Syftet med samordningen är att satsa på samarbete och gemensamma helheter samt att lyfta fram verksamhetens resultat och effekter. Den viktigaste målgruppen är matsektorns olika projekt och aktörer på lokal-, regional- och riksnivå. Genom olika nätverk gynnar projektet medelstora och mindre företag och genom dessa företag kunderna, allt från konsumenter till sakkunniga.

Sökande: Åbo universitet, kontaktperson Päivi Töyli

Rural Finland II

Syftet med samordningsprojektet är att på riksnivå främja målen för landsbygdsprogrammet och vägkartan inom turism. Samordningen syftar till öppet samarbete som bygger på aktörernas gemensamma, strategibaserade planering av utvecklingsåtgärderna, arbetsfördelningen och tidsplanen. Som ett resultat av samordningen skapar företagen inom turistbranschen och aktörerna inom mat-, natur- och kulturturismen aktiva och öppna nätverk samt kombinerar de resurser för utvecklingsarbetet som ger upphov till servicemodeller som syftar till internationalisering.

Sökande: Karelia yrkeshögskola, kontaktperson Raija Ruusunen

Beredskap inför klimatförändringen inom jordbruket

Samordningsprojektet stöder det arbete som utförs i regionala projekt som anknyter till beredskap inför klimatförändringen samt ökar samarbetet och bildar nätverk mellan olika aktörer. Projektet förmedlar information om förvaltningens riktlinjer och forskningsdata till projektaktörerna. Dessutom kommunicerar projektet via flera kanaler i syfte att stödja projektaktörer, jordbrukare, rådgivare och studenter i beredskapen inför klimatförändringen. Samordningen stöder såväl utvecklingen av klimatlösningar för jordbruket som landsbygden som livsmiljö, landsbygdens livskraft och näringslivets hållbarhet.

Sökande: Naturresursinstitutet, kontaktperson Riitta Savikko

Finansieringsbesluten är tills vidare villkorliga. Sökandena ska lägga fram en projektplan och ett kostnadsförslag som baserar sig på finansieringsramarna.


Mer information fås från NTM-centralen i Tavastland:
Timo Kukkonen, utvecklingschef, tfn 0295 025 065
Lassi Hurskainen, sakkunnig, tfn 0295 025 046
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@ely-keskus.fi.

Läs mer om samordningsprojekten:
https://arkisto.maaseutu.fi/sv/landsbygdsnatverket/landsbygdsutvecklingsprogram/samordningsprojekt/

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020