Sju nya projekt för innovationsgrupper på landsbygden har valts – inom projekten skapas bl.a. anvisningar för beräkning av koldioxidavtrycket från återvunna gödselfabrikat och en produkt som förebygger tarmsjukdomar hos hästar

Urvalsgruppen för landsbygdens innovationsgrupper har föreslagit att sju nya innovationsgrupper för landsbygden, dvs. EIP-projekt, ska få finansiering. Ansökningsomgången gick av stapeln hösten 2021.

Projekten i denna ansökningsomgång finansieras med tilläggsfinansiering från EU:s medel för återhämtning. Därför främjar de nya EIP-projekten dessutom digitalisering, övergång till miljövänliga lösningar och/eller resiliens.

Under denna ansökningsomgång finansieras projekt som bland annat skapar anvisningar för beräkning av koldioxidavtrycket från återvunna gödselfabrikat och en produkt som förebygger tarmsjukdomar hos hästar.

Vad är en innovationsgrupp för landsbygden?

Målet med landsbygdens innovationsgrupper, dvs. EIP-grupper (EIP = European Innovation Partnership), är att lösa ett på förhand identifierat problem i primärproduktionen, vilket kan leda till en ny innovation eller verksamhetsmodell.

Den lösning som utvecklas inom EIP-projektet ska bygga på primärproduktionsföretagens behov och förnya jordbruket eller skogsbruket eller främja bioekonomin.

Följande ansökningsomgång öppnas i februari 2022.

I fråga om den återhämtningsfinansiering som ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 kommer det ytterligare 1-2 ansökningsomgångar för EIP-projekt under år 2022. Följande ansökningsomgång ordnas i 2 skeden och idéefterlysningen öppnas i början av februari 2022.

Efter 2022 fortsätter EIP-finansieringen i Finlands CAP-plan 2023-2027.

Finansiering för projekt för innovationsgrupper på landsbygden:

Framtagande av anvisningar och räknare för beräkning av koldioxidavtrycket från återvunna gödselfabrikat – Suomen Biokierto och Biokaasu ry

Inom projektet utarbetas i samarbete med intressenterna en anvisning och en demoräknare för beräkning av koldioxidavtrycket från återvunna gödselfabrikat.

Digiskutt till utfodring av kor – Wikli Group Oy

Projektet har som mål att skapa ett automatiskt utfodringssystem som ger akt på kornas hälsa och kvaliteten på det foder som ges till korna, och utifrån denna information försöker jämna ut eventuella förändringar.

Hästarnas tarmhälsa och välmående. Kan man från färsk mäsk ta fram en produkt som upprätthåller eller förbättrar hästarnas tarmhälsa – Suomen hevostietokeskus ry

Inom projektet utvecklas en produkt som behandlar och förebygger tarmsjukdomar hos hästar. Produkten är avsedd för primärproducenter, dvs. i detta fall häststall.

EIP att effektivisera och säkra jordbrukets primärproduktion med hjälp av ny teknologi med nanobubblor – Satakunnan ammattikorkeakoulu

Målet för projektet är att ta fram en teknologi med vilken man producerar gasbubblor i nanostorleksklassen i bevattningsvatten samt att undersöka hur tekniken fungerar i praktiken på växt- och bärodlingsföretag.

Wood2Biogas – Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Målet för projektet är att förbättra lönsamheten för biogasanläggningar som utnyttjar biomassor från jordbruket genom att bredda råvarubasen och förbättra produktionen av biometan utan att det uppstår mer rötrest.

Framtagande av en virtuell inlärningsmiljö om nötkreaturens hälsa och välmående – Arador Innovation ltd Oy

Målet är att utveckla ett nytt sätt att förmedla nyttiga vetenskapliga rön om nötkreaturens hälsa och välmående till jordbruksproducenter med hjälp av en virtuell inlärningsmiljö.

UVC teknik vid bekämpning av växtsjukdomar på jordgubbe – Naturresursinstitutet

Projektet har som mål att utveckla en metod baserad på UVC-teknik som alternativ till kemiska växtskyddsmedel.

Sammanlagt 19 EIP-projekt har finansierats från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020.

Läs mer om tidigare EIP-projekt som fått finansiering på webbplatsen landsbygd.fi.

Ytterligare information:

Vid jord- och skogsbruksministeriet:
Leena Anttila, tfn 02951 62240, fornamn.efternamn@gov.fi

Vid Tavastlands NTM-central:
Lassi Hurskainen, tfn 02950 25046
Kaisa Tolonen, tfn 02950 25022
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Uppdateringsdatum: 25 jan. 2022