Ymparistonhoito kuvitus

Närmare information om stödformerna

Via miljöförbindelser som hör samman med miljöersättningen minskar jordbrukarna den näringsbelastning som jordbruket ger upphov till, på samma gång som de ökar den biologiska mångfalden och gör insatser för att begränsa klimatförändringen och minska ammoniakutsläppen.

Mer information om miljöersättningen

De miljöavtal som anknyter till miljöersättningen kan handla om att upprätthålla jordbruksnaturens biologiska mångfald eller sköta landskapet eller våtmarker samt om att låta tranor, gäss och svanar använda åkrar som rastområden och födoplatser i flyttningstider. Också uppfödning av lantraser och odling av ursprungsväxter stöds genom miljöavtal för att det värdefulla genetiska arvet ska bevaras för eftervärlden. Avtal om våtmarker och mångfaldsobjekt kan sökas också av icke-jordbrukare.

Mer information om miljöavtalen

Genbanksåtgärderna i anslutning till miljöersättningarna (klonarkiv för ursprungsväxter och bevarande av lantrasers genom) har skräddarsytts för att främja genomförandet av det nationella växtgenetiska programmet och det nationella programmet för animaliska genetiska resurser.

Ekologisk produktion främjar den biologiska mångfalden och djurens välbefinnande samt minskar belastningen på sjöar och vattendrag. Konsumenterna blir allt mer intresserade av ekomat, och ekoproduktionen stöds för att det ska gå att svara på efterfrågan.

Mer information om ersättningen för ekologisk produktion

Ersättningen för djurens välbefinnande har som mål att genom främjande av djurvälfärden förbättra kvaliteten på produkterna och produktionens ekonomiska resultat. Förbättrad djurhälsa minskar kostnaderna för läkemedelsbehandling och läkemedelsresterna, och djursjukdomarna blir lättare att bemästra. Det ligger alltså på många sätt också i producenternas intresse att djuren mår bra. Gårdar med nötkreatur, svin, får, getter och fjäderfän kan förbinda sig till ersättningen för djurens välbefinnande.

Mer information om ersättningen för djurens välbefinnande

Kompensationsersättningen syftar till att trygga att jordbruksproduktionen är kontinuerlig trots de mindre gynnsamma klimatförhållanden som orsakas av Finlands nordliga läge.

Mer information om kompensationsersättningen

Ersättningen för icke-produktiva investeringar finansierar anläggandet av våtmarkersamt inledande röjning och stängsling av vårdbiotoper och naturbeten. Efter investeringen ingås ett miljöavtal om skötsel av objektet.

Mer information om ersättningen för icke-produktiva investeringar

Genom investeringsstöd för jordbruk finansieras täckdikning och reglerbar dränering, alltså åtgärder som främjar åkrarnas vattenhushållning,. Gårdarna kan också ansöka om investeringsstöd för andra miljöfrämjande insatser, till exempel för att skaffa utrustning för separering av stallgödsel eller för att bygga rastgårdar och förse gödselstäder med tak. Många investeringar som främjar miljön företas i samband med större jordbruksinvesteringar, exempelvis vid ladugårdsbyggen.

Mer information om investeringsstöd för jordbruk.

Företags- och projektstöd. Miljöfrämjande kan finansieras också med hjälp av företags- och projektstöd. Åtgärderna kan främja miljön direkt eller ta fasta på att ansvarsmedvetenheten i företagsverksamheten växer vid sidan av att annan utvecklingsverksamhet sker. De här stödformerna omfattar också regionalt styrd särskild finansiering som förbättrar vattenstatusen i Skärgårdshavet och återvinningen av näringsämnen.

Mer information om särskild satsning på vattenskydd och återvinning av näringsämnen längs kusten.Uppdateringsdatum: 8 juli 2021