Vähähiilinen talous

Vähähiilinen talous käyttää kaikki resurssit tehokkaasti. Vähähiilisessä yhteiskunnassa fossiilisten polttoaineiden käyttö on minimoitu ja kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään. Tällä sivulla on tietopaketti vähähiilisestä taloudesta maaseutuohjelman toteuttajille.
Vähähiilisyys on käsite, joka liittyy erilaisiin yhteiskunnan toimintoihin, kuten yritysten, julkisen sektorin, kuluttajan ja kansalaisyhteiskunnan toimintaan. Tämän vuoksi vähähiilisyyttä on tarkoituksenmukaista tarkastella käsitteen ’vähähiilinen yhteiskunta’ näkökulmasta. Vähähiilinen yhteiskunta voidaan määritellä tarkoittamaan yhteiskuntaa, jossa fossiilisten polttoaineiden käyttö on minimoitu ja jossa syntyy kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti nykyistä vähemmän. EU:n tasolla vähähiilisen yhteiskunnan tavoitteen katsotaan täyttyvän, kun kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vähintään 80 % vuoteen 2050 mennessä.
Vähähiilisyyttä toteuttaa resurssitehokkuus , jonka osa-alueita ovat mm. energiatehokkuus, kestävästi tuotetut uusiutuvat energiamuodot, materiaalitehokkuus, mukaan lukien ruokahävikin ehkäiseminen ja vähentäminen, sekä viisas liikkuminen ja kestävä kulutus. Nämä liittyvät monin tavoin toisiinsa. Esimerkiksi materiaalitehokkuuden parantaminen kytkeytyy myös energiatehokkuuden paranemiseen, koska raaka-aineiden ja muiden materiaalipanosten käytön tehostaminen koko tuote- ja tuotantoketjussa useissa tapauksissa vähentää välillisesti myös energian tarvetta.


EU-ohjelmakauden 2014–2020 yksi keskeisistä teemoista on vähähiilinen talous. Vähähiilisyys on tavoitteena myös maaseutuohjelmassa, mutta määrällistä tavoitetta rahoitusosuudelle ei ole asetettu.
Alla olevan aineiston ensisijaisena tavoitteena on konkreettisesti avata vähähiilisyyden käsitettä hankekäsittelijöille ja maaseutuohjelman rahoituksen hakijoille. Aineisto tukee erityisesti Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman (Maaseutuohjelma) tuettavien hankkeiden käsittelyä, mutta myös Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) sekä meri- ja kalatalousohjelmasta rahoitettavilla hankkeilla on mahdollista merkittävästi tukea vähähiilisyyteen liittyvien toimintatapojen kehittämistä ja omaksumista.
Muokkauspäivämäärä: Jan 18, 2023