Tre finalister från Finland i den europeiska RIA-projekttävlingen

Tre finländska projekt har valts till finalen i projekttävlingen Rural Inspiration Awards som arrangeras av Europeiska landsbygdsnätverket ENRD. Finalistprojekten är ReWI Visions, Digisti kylässä och Kestävää kehitystä Geoparkissa.

Målet för tävlingen Rural Inspiration Awards är att lyfta fram och ge synlighet i Europa för projekt som genomförts med stöd ur landsbygdsfonden. Varje medlemsstat fick skicka sammanlagt åtta kandidater till RIA-tävlingen. Allt som allt deltog 120 projekt från 22 medlemsstater i tävlingen.

Tävlingskategorierna var fyra till antalet: grön framtid, digital framtid, resilient framtid och socialt rättvis framtid. Tävlingskategorierna baserar sig på Europeiska kommissionens initiativ Long-term vision for rural areas och verksamheten för ENRD:s arbetsgrupp med samma namn. De finländska finalistprojekten är följande:

Grön framtid: ReWI Visions (Resource Wise Visions)

Projektet har lyckats uppmuntra unga att granska företagande och företagsamhet ur ett nytt perspektiv – ur ett kretsloppsekonomiskt perspektiv. Som resultat har det uppstått otroliga 40 företag med temat cirkulär ekonomi som grundats av unga. ReWi Visions är ett modellexempel på samarbetsprojektets kraft som förenar sakkunskapen inom cirkulär ekonomi, företagarnas nätverk och föreningsverksamheten med den inspirerande ungdomsverksamheten i föreningen Jyvässeudun 4H-yhdistys. Resten är historia!

Digital framtid: Digisti kylässä (Digitalt i byn)

Projektet Digisti kylässa har fungerat som pionjär när det gäller att utveckla digitala färdigheter och digitalt stöd i Mellersta Finland. Projektet har visat att det finns ett mycket stort behov av lokalt digitalt stöd och att utveckla individernas digitala färdigheter, särskilt i avlägset belägna landsbygdsområden. Projektet har främjat landsbygdsinvånarnas digitala färdigheter, uppmuntrat och styrt användningen av elektroniska tjänster, uppmuntrat och bistått byar i den förändring som informationssamhället innebär samt synliggjort boendet på landsbygden i Mellersta Finland.

Resilient framtid: Kestävää kehitystä Geoparkissa (Hållbar utveckling i Geopark)

Glesbygd, 10 små kommuner – och en gemensam Geopark. Med hjälp av projektet fick området Lauhanvuori – Hämeenkangas status som UNESCO Global Geopark sommaren 2020. Projektet har ökat och etablerat samarbetet mellan aktörerna i regionen över landskaps-, kommun- och sektorsgränserna. I projektet har regionens kommuner, Forststyrelsen, Naturresursinstitutet, företag, föreningar, läroanstalter och enskilda invånare arbetat målmedvetet tillsammans för att utveckla området och bygga upp ett hållbart färdmål för naturturism.

Målen för hållbar utveckling har i projektet utformats till ett gemensamt handlingsprogram för aktörerna, som man förbinder sig att främja på ett övergripande sätt. Invånarnas lokala identitet, stolthet och förhållande till naturen har stärkts och aktiviteten för att utveckla och skydda området har ökat. Projektet har genererat mer resurser för utveckling av regionen, bl.a. har kommunerna vidareutvecklat sina strövområden och turisttjänster. Nu tror folk på området och satsar på att utveckla dess livskraft – även i framtiden, eftersom man vill bevara statusen som Geopark.

Uppdateringsdatum: 15 mars 2021