Utkastet till Finlands CAP-plan

På denna sida finns utkastet till Finlands CAP-plan, som är på remiss 2.7.-10.9.2021.

Vi ber er lämna ert utlåtande via tjänsten utlåtande.fi: Begäran om utlåtande om utkastet till Finlands CAP-plan för perioden 2023–2027 och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Utkastet till planen har tagits fram som tjänstemannaarbete vid jord- och skogsbruksministeriet i samarbete med intressegrupper. Remissomgången ger intressegrupperna en ytterligare möjlighet att medverka i att bereda CAP-planen.

Utkastet till CAP-plan innehåller åtgärder inom systemet för direktstöd till jordbruket och sektorsåtgärder som finansieras ur Europeiska garantifonden för jordbruket samt åtgärder för utveckling av landsbygden som finansieras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning om stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Åtgärder för utveckling av Ålands landsbygd ingår inte i utkastet, eftersom Ålands förvaltningsmyndighet ordnar en egen remissbehandling om dessa åtgärder hösten 2021.

Plandokumentets utformning och detaljer preciseras efter att Europaparlamentets och rådets förordningar och kommissionens genomförandeförordningar slutgiltigt har antagits samt andra anvisningar har fåtts. Efter statsrådets godkännande ska CAP-planen lämnas till Europeiska kommissionen i december 2021 för att inleda förhandlingar om att godkänna planen. Den nya perioden börjar den 1 januari 2023.

Jord- och skogsbruksministeriet utarbetar tillsammans med Naturresursinstitutet en konsekvensbedömning av de kvantitativa konsekvenserna av CAP-planens utsläppsminskningar och miljöambitioner. Enligt planerna ska bedömningen publiceras i augusti. Bedömningen fokuserar på naturens biologiska mångfald, vattenbelastningen och växthusgasutsläppen. Konsekvensbedömningen kan användas som bakgrundsmaterial för utlåtandena. Information om när bedömningen ges ut lämnas separat.

Innehåll

1. Strategi och interventionslogik

2. Behovsanalyser

2.0. Övergripande mål: Främja kunskap, innovation och digitalisering

2.1. Särskilt mål 1: Stöd för tillräckliga jordbruksinkomster och säkerställande av jordbrukets motståndskraft i hela EU för att förbättra livsmedelstryggheten

2.2. Särskilt mål 2: Öka marknadsorienteringen och konkurrenskraften, med ett större fokus på forskning, teknik och digitalisering

2.3. Särskilt mål 3: Förbättra jordbrukarnas position i värdekedjan

2.4. Särskilt mål 4: Bidra till begränsning av och anpassning till klimatförändringen samt till hållbar energi

2.5. Särskilt mål 5: Främja hållbar utveckling och effektiv förvalting av naturresurser som vatten, mark och luft

2.6. Särskilt mål 6: Bidra till att skydda den biologiska mångfalden, stärka ekosystemtjänster samt bevara livsmiljöer och landskap

2.7. Särskilt mål 7: Locka unga jordbrukare och underlätta affärsutveckling i landsbygdsområden

2.8. Särskilt mål 8: Främja sysselsättning, tillväxt, jämställdhet mellan könen, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden, inbegripet bioekonomin och hållbart skogsbruk

2.9. Särskilt mål 9: Se till att EU:s jordbruk svarar bättre på samhällets krav på livsmedel och hälsa, inbegripet säkra och näringsrika livsmedel som producerats på ett hållbart sätt, matsvinn samt djurens välbefinnande

3. Översikt över riskhantering, miljö - och klimathelheten och sektorverksamheten

3.1. Översikt över åtgärder som säkerställer en konsekvent och samordnad riskhantering

3.2. Översikt över miljö- och klimatarkitekturen

3.3. Översikt över sektorverksamheten .

4. Gemensamma frågor för flera åtgärder

4.1. Definitioner och minimikrav

4.2. Villkorlighet

4.3. Tekniskt bistånd, nationellt landsbygdsnätverk och koordination

5. Åtgärdsbeskrivningar

5.1. Garantifonden för jordbruket (EGFJ)

5.1.1. Grundläggande inkomststöd

5.1.2. Kompletterande inkomststöd till unga jordbrukare

5.1.3. Ekosystemet

5.1.4 Sektorverksamheten

5.1.5. Kopplat inkomststöd

5.2 Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

5.2.1. Förvaltningsåtaganden

5.2.1.1. Miljöersättningar

5.2.1.2. Ekologisk produktion

5.2.1.3. Djurens välbefinnande

5.2.2. Kompensationsbidrag

5.2.3. Investeringar

5.2.3.1. Investeringar i jordbruket

5.2.3.2. Företagsinvesteringar

5.2.3.3. Investeringar i bredband

5.2.3.4. Icke-produktiva investeringar

5.2.3.5 Allmännyttiga investeringar

5.2.4. Startstöd till unga jordbrukare / Etablering av företag

5.2.4.1. Startstöd till unga jordbrukare

5.2.4.2. Etablering av företag

5.2.5. Samarbete

5.2.5.1. Landsbygdens innovationsgrupper / EIP

5.2.5.2. Leader

5.2.5.3. Samarbetsprojekt

5.2.6. Kunskapsutbyte och information

5.2.6.1. Utbildning

5.2.6.2. Informationsförmedling

5.2.6.3. Rådgivningstjänster

5.3 Åtgärder från Ålands landsbygdsfond - inte i detta utkast

6. Mål och finansieringsplan

7. Beskrivningar av administrations- och kontrollsystemet

8. Organisering av AKIS och digitalisering

Bilagor

Förhandsutvärdering + strategisk miljöbedömning

Samråd med berörda parter

Uppdateringsdatum: 2 juli 2021