Ansökning till innovationsgrupper för landsbygden (EIP) pågår

Temat: Försörjningsberedskap och självförsörjning inom primärproduktionen

Ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 finansieras nya innovationsgrupper för landsbygden med extra medel från EU:s återhämtningsinstrument 2021–2022. (Återhämtningsfinansiering | maaseutu.fi). Den offentliga finansieringen för denna sista ansökningsomgång uppgår till cirka 1 miljon euro. Temat för ansökningsomgången är försörjningsberedskap och självförsörjning inom primärproduktionen.

Hurdan verksamhet kan projektet kring temat försörjningsberedskap och självförsörjning inbegripa?

Försörjningsberedskap innebär beredskap för kriser och störningar samt hantering av kontinuiteten genom tryggande av vitala funktioner. Innovationen eller problemlösningen ska bygga på primärproduktionsföretagens behov och förnya primärproduktionen eller främja bioekonomin. Nya innovationer eller metoder kan hänföra sig t.ex. till produktionsinsatser, såsom frön eller gödselmedel, energi, jordbrukens vattenförsörjning eller primärproduktionens material- och resurseffektivitet, inklusive tillgången på arbetskraft.

Ansökningstid och infowebinar

Ansökningstiden för innovationsgruppsprojekt för landsbygden ordnas 8.8-14.10.2022 med en ansökningsomgång (ingen separat idésökning).

Vad är EIP-projekt? tematräff ordnas på torsdagen 25.8.2022 kl. 8-9. Mer information och anmälan: https://maaseutuverkosto.fi/teematreffit/mita-eip-hankkeet-ovat/

Dessutom anordnas EIP-infowebinar på onsdagen 7.9.2022 kl. 13-15. Ett mer detaljerat program för evenemanget kommer att publiceras senare. Mer information och anmälan: https://maaseutuverkosto.fi/tapahtumat/eip-hankehaun-infotilaisuus/

Du kan också bekanta dig med tidigare ansökningsinfo och finansierade EIP-projekt via landsbygdsnätverkets YouTube-uppringningslista.

Allmänna förutsättningar för projekten inom innovationsgruppen för landsbygden (EIP)

Målet för landsbygdens innovationsgrupper, dvs. EIP-grupperna (EIP = European innovation Partnership), är att lösa ett problem i primärproduktionen som har identifierats på förhand och som kan ge upphov till en ny innovation eller verksamhetsmodell. Den lösning som utvecklas inom EIP-projektet baserar sig på primärproduktionsföretagens behov och anknyter till reformen av jordbruket eller skogsbruket eller främjandet av bioekonomi. Innovationen som uppstår under projektet ska vara helt ny eller en sådan som man inte tidigare har infört i Finland.

De som deltar i genomförandet av projektet bildar tillsammans en innovationsgrupp för landsbygden (en EIP-grupp). Landsbygdens innovationsgrupp ska bestå av minst två parter; personer eller sammanslutningar.

  1. företag inom jordbruk, skogsbruk, bearbetning av jordbruksprodukter eller/och därtill knutna bioekonomiföretag
  2. sakkunnigorganisationer som är viktiga med tanke på det problem som ska lösas eller den innovation som ska utvecklas, t.ex. forskare, rådgivare, föreningar

Innovationsgruppen för landsbygden är projektets viktigaste organ. Gruppen planerar och löser tillsammans de problem eller frågor som presenteras i projektet.

Resultaten av ett EIP-projekt offentliggörs så att också andra kan dra nytta av dem. Resultaten av utvecklingsarbetet inom innovationsgrupperna för landsbygden är fritt tillgängliga för alla. Resultaten av det arbete som utförts inom ramen för projektet publiceras både i Finland och i hela Europeiska unionen.

Annan information om projektverksamheten och dess innehåll

Innovationsgruppens verksamhet genomförs som ett utvecklingsprojekt. Tiden för att genomföra projektet i denna sista ansökningsomgång är högst två år, fram till den 31 december 2024. Stödnivån för projektet är 100%.

En av medlemsorganisationerna i innovationsgruppen är projektets ansvariga genomförare, till vilken stödet beviljas. Stödmottagare kan vara offentligrättsliga eller privaträttsliga sammanslutningar, t.ex. små och medelstora företag, forskningsenheter eller utvecklarorganisationer, stiftelser, läroanstalter, kommuner eller föreningar. I gruppen kan också ingå enskilda personer och/eller företagare.

I ett EIP-projekt kan ingå en pilotinvestering genom vilken man testar hur en ny idé fungerar i praktiken.

I projektet kan även ingå internationellt samarbete, eftersom motsvarande EIP-grupper också finansieras i andra EU-länder. På EU-kommissionens webbplats finns information om andra länders EIP-grupper och deras projekt, så på så sätt är det möjligt att hitta partner till internationellt samarbete när det behövs i EIP-gruppens verksamhet.

Hur söker man landsbygden till en innovationsgrupp?

Ansökan görs Logga in | Hyrrä (ruokavirasto.fi) i Hyrrä-systemet, som upprätthålls av Livsmedelsverket. på webbplatsen finns också anvisningar om hur ansökan ska göras. Rätten att sköta ärenden elektroniskt för organisationens räkning sköts med Suomi.fi-fullmakten. Anvisningar om hur man kan göra Suomi.fi-fullmakten finns här: Så här gör du en Suomi.fi-fullmakt - Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi)

I Hyrrä söks finansiering från delåtgärden samarbete inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 M16.1. ”Stöd till inrättande och drift av operativa grupper inom det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket”

Var får man mer information om EIP-projekten och samarbetet?

På landsbygdsnätverkets webbplats finns mer information om innovationsgrupperna på landsbygden och om tidigare finansierade EIP-projekt.

Innovationer | maaseutu.fi

På EU-kommissionens webbplats för EIP-AGRI finns mer information om hela EIP-grupperna i Europa:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/node

På en gemensam plattform för landsbygdsnätverket och AgriHub, dvs. landsbygdsföretagens kompetensnätverk, kan man bilda nätverk med andra experter inom sektorn:

Landsbygdsnätverket - Landbygdsnätverket (maaseutuverkosto.fi)

EIP-gruppen kan också samarbeta med EU:s forskningsprogram Horisont.

Mer information om programmet Horisont Europa, dess teman, tidtabeller och ansökningsinfo finns på programmets webbplats på Horisont Europa - Business Finland

Ansökningstiden går ut den 14 oktober 2022.

Den av jord- och skogsbruksministeriet tillsatta urvalsgruppen för innovationsgrupper för landsbygden bedömer ansökningarna enligt de uppställda urvalskriterierna och lägger fram ett förslag till de innovationsgrupper för landsbygden som ska finansieras.

Efter valet administreras ansökningarna och besluten av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland.

Mer information om ansökan till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland:

Lassi Hurskainen, tfn 02950 25046 och Kaisa Tolonen, tfn 02950 25022

e-post: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Uppdateringsdatum: 11 aug. 2022