De riksomfattande projekten har valts – finansiering för sju projekt

NTM-centralerna har valt ut de riksomfattande projekt som ska finansieras via Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Under denna ansökningsomgång söktes projekt inom tre teman. Under urvalsperioden 14.6-1.9.2021 lämnades sammanlagt 11 ansökningar in, och sju projekt valdes ut för finansiering:

Tema 1. Ägar- och generationsskifte i företag som är verksamma på landsbygden

Utveckling av landsbygdsföretagens ekosystem för ägarbyte – Ett riksomfattande servicenätverk med låg tröskel för säljare och köpare

Projektet svarar på utmaningar som baserar sig på forskningsrön: Landsbygdens livskraft och den därmed förknippade utmaningen med ägarbyten, bristen på övertagare och köpare särskilt på landsbygden, tillgången till rådgivning med låg tröskel för ägarbyten på landsbygden och att företagare på landsbygden i ett så tidigt skede som möjligt hänvisas till experttjänster. Projektets huvudsakliga mål är att skapa verksamhetsmodeller för att säljare och köpare av landsbygdsföretag ska styras till att bli aktiva användare av tjänsterna för ägarbyte samt att bygga upp och pilottesta ett riksomfattande nätverk av tjänster med låg tröskel i syfte att främja ägarbyten i landsbygdsföretag.

Finansiering: 440 920 EUR (EU+staten)

Sökande: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  

Kontaktperson: Elina Varamäki

Riksomfattande kompetenskluster för ägarskifte (VALO)

Projektet skapar kompetensklustret VALO. Målet för kompetensklustret är att stärka en jämlik tillgång till tjänster för ägarbyten, stärka olika aktörers roller, utnyttja olika aktörers bästa praxis och producera elektroniska specialtjänster och webbutbildning. Inom projektet utvecklas en riksomfattande serviceplattform som möjliggör enkel tillgång till elektroniska specialtjänster. Elektroniska tjänster gör ägar- och generationsväxlingar smidigare särskilt i glest bebodda områden.

Finansiering: 490 000 EUR (EU+staten)

Sökande: Uleåborgs universitet

Kontaktperson: Kai Hänninen

Tillväxt för trävarubranschen genom ägarskifte

Målet är att förbättra produktiviteten hos företagen inom trävarubranschen samt att garantera en positiv utveckling av de framtida verksamhetsförutsättningarna genom att påskynda ägarbyten i företagen inom branschen. Målet för projektet är att väcka företagarna inom trävarubranschen till att förbereda sig inför ägarskiftet samt att skapa en allmän modell för genomförande av ägarskifte också inom andra branscher.

Finansiering: 328 000 EUR (EU+staten)

Sökande: Finlands skogscentral

Kontaktperson: Jouni Silvast

Tema 2. Boende på landsbygden och service som främjar boendet

Bybutik 2.0  

Målet för projektet är att träna, aktivera, inspirera och skapa möjligheter att utveckla hållbar affärsverksamhet i bybutiker. På längre sikt främjar åtgärderna bevarandet av bybutikerna på landsbygden och säkerställer tillgången till närservice, kontinuiteten i redan existerande tilläggs- och valfria tjänster och öppnandet av eventuella nya tjänster.

Finansiering: 93 780 EUR (EU+staten)

Sökande: Suomen Yrittäjäopisto Oy  

Kontaktpersonens namn: Vesa Hildén

Ibruktagande av ödehus och tysta fastigheter – Projektet Ödehus

Inom projektet utvecklas en webbplattform för ödehus och sådana fastigheter på landsbygden som annars utnyttjas i liten skala. Med hjälp av plattformen kan man sprida information om fastigheterna till allmänheten. Byggnaderna kommer till användning och landsbygdens livskraft ökar tack vare att byggnaderna börjar användas på nytt. Det blir lättare att flytta till landet och samtidigt får också hugade tillgång till fastigheter som lämpar sig för företagsverksamhet. I projektet skapas en mötesplats mellan fastighetsägarna och de parter som är intresserade av nyttjanderätten till byggnaderna i fråga. Det handlar inte om försäljning av fastigheter, utan om att göra det möjligt att ta i bruk fastigheter.

Finansiering: 247 048 EUR (EU+staten)

Sökande: Centralförbundet för jord- och skogsbruksproducenter MTK ry

Kontaktperson: Marko Mäki-Hakola

Tema 3. Ett koldioxidsnålt livsmedelssystem

Cirkulär ekonomi ökar konkurrenskraften för livsmedelsexporten (KIKE)  

Projektet förmedlar den nyaste informationen om bio- och kretsloppsekonomi till mikroföretag och små och medelstora företag inom livsmedelsbranschen och sammanför företag att tillämpa denna information vid produktutvecklingen av klimatsmarta exportprodukter. Företagen vägleds att informera utländska kunder om det mervärde som uppstår när produkter utvecklas utifrån kunnande om cirkulär ekonomi.

Finansiering: 490 000 EUR (EU+staten)

Sökande: Fennopromo Oy

Kontaktpersonens namn: Eeva-Liisa Lilja

Ett klimatsmart och flexibelt livsmedelssystem från åkern till konsumenten

Målet är att på ett mångsidigt och pragmatiskt sätt förmedla information om faktorer som påverkar livsmedelssystemets flexibilitet, identifiera livsmedelssystemets starka sidor och ta fram lösningar på strukturella och regionala problem. Projektet producerar evenemang och material med vars hjälp gårdarna får stöd för att anpassa sig till en klimatsmart och flexibel framtid och kan öka sin livskraft och konkurrenskraft samt proaktivt förbereda sig på de utmaningar som klimatförändringen medför.

Finansiering: 358 545 EUR (EU+staten)

Sökande: Naturresursinstitutet

Kontaktpersonens namn: Karoliina Rimhanen

Finansieringsbesluten om projekten fattas under år 2021. Av de sökande förutsätts en projektplan och ett kostnadsförslag som utarbetats inom de fastslagna finansieringsramarna.

Ytterligare information från NTM-centralen i Tavastland:

sakkunnig i landsbygdsutveckling Lassi Hurskainen, 0295 025 046

utvecklingschef Timo Kukkonen, 0295 025 065

e-postadresserna har formen fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Ytterligare information kan begäras också av de projektsökande.

Uppdateringsdatum: 8 dec. 2021