Valtakunnalliset hankkeet valittu – rahoitus seitsemälle hankkeelle

ELY-keskukset ovat valinneet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettavat valtakunnalliset hankkeet. Tällä hakukierroksella haettiin hankkeita kolmeen teemaan. Valintajaksolla 14.6.-1.9.2021 jätettiin kaikkiaan 11 hakemusta, joista rahoitettavaksi valittiin seitsemän hanketta:

Teema 1. Maaseudulla toimivien yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdokset

Maaseutuyritysten omistajanvaihdosekosysteemin kehittäminen - Valtakunnallinen matalan kynnyksen palveluverkosto myyjille ja ostajille 

Hanke vastaa tutkittuun tietoon pohjautuviin haasteisiin: maaseudun elinvoimaisuus ja siihen kytkeytyvä omistajanvaihdoshaaste, jatkaja- ja ostajapula erityisesti maaseudulla, omistajanvaihdosten matalan kynnyksen neuvonnan saavutettavuus maaseudulla ja maaseudun yrittäjien ohjautuminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa asiantuntijapalveluihin. Tavoitteena on rakentaa toimintamallit maaseutuyritysten myyjien ja ostajien ohjautumisesta omistajanvaihdospalvelujen aktiivisiksi käyttäjiksi sekä rakentaa ja pilotoida valtakunnallinen matalan kynnyksen palveluverkosto edistämään maaseutuyritysten omistajanvaihdoksia.

Rahoitus: 440 920 EUR (EU+valtio)

Hakija: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  

Yhteyshenkilö: Elina Varamäki

Valtakunnallinen omistajanvaihdoksen osaamiskeskittymä - VALO  

Hankkeessa syntyy VALO-osaamiskeskittymä. Osaamiskeskittymän tavoitteena on vahvistaa omistajanvaihdospalvelujen tasapuolista saatavuutta, vahvistaa eri toimijoiden rooleja, hyödyntää eri toimijoiden parhaat käytännöt ja tuottaa sähköisiä erityispalveluja ja verkkokoulutusta. Hankkeessa kehitetään valtakunnallinen palvelualusta, joka mahdollistaa sähköisten erityispalvelujen helpon saatavuuden. Sähköiset palvelut sujuvoittavat erityisesti harvaanasuttujen alueiden omistajan- ja sukupolvenvaihdoksia.

Rahoitus: 490 000 EUR (EU+valtio)

Hakija: Oulun Yliopisto  

Yhteyshenkilö: Kai Hänninen

Omistajanvaihdoksella kasvua puutuotealalle  

Tavoitteena on parantaa puutuotealan yritysten tuottavuutta sekä taata tulevaisuuden toimintaedellytysten myönteinen kehitys vauhdittamalla toimialan yritysten omistajanvaihdoksia. Tavoitteena on herättää puutuotealan yrittäjät omistajanvaihdokseen valmistautumiseen sekä luoda yleinen omistajanvaihdoksen toteuttamisen malli myös muille toimialaloille.

Rahoitus: 328 000 EUR (EU+valtio)

Hakija: Suomen metsäkeskus

Yhteyshenkilö: Jouni Silvast

Teema 2. Maaseutuasuminen ja sitä edistävät palvelut

Kyläkauppa 2.0  

Hankkeen tavoitteena on valmentaa, aktivoida, innostaa ja luoda mahdollisuuksia kestävän liiketoiminnan kehittämiseen kyläkaupoissa. Pidemmällä tähtäimellä toimenpiteillä edistetään kyläkauppojen säilymistä maaseudulla ja varmistetaan lähipalveluiden saatavuus, jo olemassa olevien lisä- ja valinnaisten palveluiden jatkuminen ja mahdollisten uusien palveluiden avaaminen.

Rahoitus: 93 780 EUR (EU+valtio)

Hakija: Suomen Yrittäjäopisto Oy  

Yhteyshenkilön nimi: Vesa Hildén

Autiotalot ja hiljaiset kiinteistöt hyötykäyttöön – Autiotalot hanke  

Tavoitteena on kehittää autiotalojen ja muutoin vähällä käytöllä olevien maaseudun kiinteistöjen verkkoalusta, jonka kautta saadaan tieto kiinteistöistä laajasti julkisuuteen. Rakennukset saadaan hyötykäyttöön ja maaseudulle elinvoimaa näiden uusiokäytöstä. Maalle muuttaminen helpottuu ja samalla myös yritystoimintaan sopivia kiinteistöjä saadaan tarvitsevien käyttöön. Hankkeessa luodaan kiinteistöjen omistajien ja rakennusten käyttöoikeudesta kiinnostuneiden osapuolten kohtaamispaikka. Kysymys ei ole kiinteistöjen myynnistä vaan kiinteistöjen hyötykäytön mahdollistamisesta.

Rahoitus: 247 048 EUR (EU+valtio)

Hakija: Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry  

Yhteyshenkilö: Marko Mäki-Hakola

Teema 3. Vähähiilinen ruokajärjestelmä

Kiertotaloudesta lisää kilpailukykyä elintarvikevientiin (KIKE)  

Hanke välittää elintarvikealan mikro- ja pk-yrityksille uusinta tietoa bio- ja kiertotalousalasta ja kokoaa yrityksiä yhteen soveltamaan tätä tietoa ilmastoviisaiden vientituotteiden tuotekehityksessä. Yrityksiä opastetaan viestimään ulkomaisille asiakkaille lisäarvosta, jota syntyy kehitettäessä tuotteita kiertotalousosaamisen pohjalta.

Rahoitus: 490 000 EUR (EU+valtio)

Hakija: Fennopromo Oy

Yhteyshenkilön nimi: Eeva-Liisa Lilja

Ilmastoviisas ja muutosjoustava ruokajärjestelmä pellolta kuluttajalle  

Tavoitteena on välittää monipuolisesti ja käytännönläheisesti tietoa ruokajärjestelmän muutosjoustavuuteen vaikuttavista tekijöistä, tunnistaa ruokajärjestelmän vahvuuksia ja tuottaa ratkaisuja sen rakenteellisiin ja alueellisiin ongelmakohtiin. Hanke tuottaa tapahtumia ja materiaaleja, joiden avulla maatilat saavat tukea ilmastoviisaaseen ja muutosjoustavaan tulevaisuuteen sopeutumiseen ja voivat lisätä elinvoimaisuuttaan ja kilpailukykyään sekä varautua ennakoivasti ilmastonmuutoksen haasteisiin.

Rahoitus: 358 545 EUR (EU+valtio)

Hakija: Luonnonvarakeskus

Yhteyshenkilön nimi: Karoliina Rimhanen

Hankkeiden rahoituspäätökset tehdään vuoden 2021 aikana. Hakijoilta edellytetään päätettyjen rahoituskehysten varaan rakennettua hankesuunnitelmaa ja kustannusarviota.

Lisätietoja Hämeen ELY-keskuksesta:

maaseudun kehittämisen asiantuntija Lassi Hurskainen, 0295 025 046

kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, 0295 025 065

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätietoja voi kysyä myös hankkeiden hakijoilta.

Muokkauspäivämäärä: Dec 8, 2021