Elva projektidéer tog sig vidare i den tematiska idésökningen av landsomfattande landsbygdsprojekt

Den tematiska idésökningen av landsomfattande landsbygdsprojekt inom Programmet för utveckling av landsbygden som avslutades 14.5.2021 samlade totalt 37 projektidéer. Av projektidéerna hänförde sig åtta till temat ägar- och generationsskifte i företag som är verksamma på landsbygden, 14 till temat boende på landsbygden och service som främjar boendet och 15 till temat ett koldioxidsnålt livsmedelssystem. Bedömningsgruppen valde ut elva förslag till fortsatt beredning och den egentliga projektansökningsprocessen. Sammanlagt ungefär 2,5 miljoner euro av budgetramen för 2021 kommer att användas för finansiering av landsomfattande projekt.

Förslagen som valdes ut till fortsatt beredning:

Tema 1. ägar- och generationsskifte i företag som är verksamma på landsbygden

Utveckling av landsbygdsföretagens ekosystem för ägarbyte – Ett riksomfattande servicenätverk med låg tröskel för säljare och köpare

Projektets huvudsakliga mål är att skapa verksamhetsmodeller för att säljare och köpare av landsbygdsföretag ska styras till att bli aktiva användare av tjänsterna för ägarbyte samt att bygga upp och pilottesta ett riksomfattande nätverk av tjänster med låg tröskel i syfte att främja ägarbyten i landsbygdsföretag.

Idén har lagts fram av: Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kontaktperson: Elina Varamäki

Tillväxt för trävarubranschen genom ägarskifte

Målet för projektet är att väcka företagarna inom trävarubranschen till att förbereda sig inför ägarskiftet samt att skapa en modell för genomförande av ägarskiftet. Det handlar om att tillföra processen ett gediget branschkunnande samt att erbjuda alternativa konkreta punkter för hur företaget kan fortsätta sin verksamhet genom att tillväxtföretagen i branschen samt mikroföretag och små företag som överväger att avstå från verksamheten möts.

Idén har lagts fram av: Finlands skogscentral

Kontaktperson: Jouni Silvast

Riksomfattande kompetenskluster för ägarskifte och webbutbildning för företagsrådgivare (VALO)

Projektet stärker den landsomfattande ägarskiftesverksamheten och förenhetligar den service som erbjuds företag genom att starta ett nytt riksomfattande kompetenskluster för ägarskiften.

Idén har lagts fram av: Uleåborg universitet, Kerttu Saalasti Instituutti

Kontaktperson: Kai Hänninen

Invandrare, bli företagare via ägarskifte

Huvudtemat för projektet är ägarskiften och företagsförvärv för företagare med invandrarbakgrund och invandrare som är intresserade av företagande.

Idén har lagts fram av: Suomen yrittäjäopisto

Kontaktperson: Jiuliano Prisada

Tema 2. boende på landsbygden och service som främjar boendet

Platsoberoende arbete på den finländska landsbygden

Projektet sammanställer och sprider information om inrättande och utveckling av lokaler för distansarbete på landsbygden samt stärker möjligheterna för människor som bor på landsbygden att arbeta oberoende av plats. Till stöd för de behov som baserar sig på geografisk information och ytterligare information genomförs samtidigt olika pilotprojekt som gäller distansarbetsplatser och distansarbete från landsbygden.

Idén har lagts fram av: LAB ammattikorkeakoulu

Kontaktperson: Kaisa Tuominen

Ibruktagande av ödehus och tysta fastigheter – Projektet Ödehus

Inom projektet utvecklas en webbplattform för ödehus och sådana fastigheter på landsbygden som annars utnyttjas i liten skala. Med hjälp av plattformen kan information om fastigheterna komma till allmän kännedom. I projektet skapas en mötesplats mellan fastighetsägarna och de parter som är intresserade av nyttjanderätten till byggnaderna i fråga.

Idén har lagts fram av: Centralförbundet för jord- och skogsbruksproducenter MTK ry

Kontaktperson: Marko Mäki-Hakola

Boende på landsbygden 2.0 – Servicestig för personer som flyttar till landet och ett mottagande byasamhälle

Målet för projektet är att skapa en servicestig för personer som flyttar till landet. Servicestigen ska lösa det akuta matchningsproblem som för närvarande råder mellan önskemålen att flytta till landet och de realistiska möjligheterna att förverkliga dem. En kundorienterad servicestig skapar modeller för hela resan från planeringen av flytten till landet och sökandet av behövlig information till att hitta en boningsort som är lämplig i fråga om läge, boendemöjligheter och serviceutbud.

Idén har lagts fram av: Finlands Byar rf

Kontaktpersonens namn: Petri Rinne

Bybutik 2.0

Genom projektåtgärderna och samarbetet mellan aktörerna strävar man efter att säkerställa tillgången till närservice, utveckla serviceutbudet till förmån för hela gemenskapen och säkerställa kontinuiteten i de befintliga tilläggs- och valfria tjänsterna.

Idén har lagts fram av: Suomen yrittäjäopisto

Kontaktpersonens namn: Vesa Hildén

Lokalt samhälleligt företagande blir en resurs för kommunen

Målet för projektet är att producera ny information om nuläget och utvecklingsbehoven i fråga om samhälleliga företag som utgår från samfunden, att tillföra kommunerna nya samarbetsmodeller för produktion av tjänster och stödjande av samfundens serviceproduktion särskilt på landsbygden.

Idén har lagts fram av: Helsingfors universitet, Ruralia-institutet

Kontaktpersonens namn: Katja Rinne-Koski

Tema 3. ett koldioxidsnålt livsmedelssystem

KIKE Cirkulär ekonomi ökar konkurrenskraften i livsmedelsexporten – landsomfattande informationsförmedlingsprojekt 2021-2024

Projektet förmedlar information till mikroföretag och små och medelstora företag om affärsmöjligheter inom bio- och kretsloppsekonomin, sammanför företag att tillämpa det senaste kunnandet inom branschen när det gäller produktutveckling av exportprodukter och vägleder företag att informera utländska kunder om detta mervärde.

Idén har lagts fram av: Fennopromo Oy

Kontaktpersonens namn: Eeva-Liisa Lilja

Ett klimatsmart och flexibelt livsmedelssystem från åkern till konsumenten (MURU)

Målet för projektet är att förnya Finlands nationella livsmedelssystem så att det blir klimatsmart genom att systemets övergripande hållbarhet förbättras. Projektet identifierar livsmedelssystemets starka sidor och producerar lösningar på dess strukturella och regionala problem tillsammans med aktörerna på landsbygden.

Idén har lagts fram av: Naturresursinstitutet

Kontaktpersonens namn: Karoliina Rimhanen

Ytterligare information från NTM-centralen i Tavastland:

sakkunnig i landsbygdsutveckling Lassi Hurskainen, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi 0295 025 046

utvecklingschef Timo Kukkonen, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi 0295 025 065

Uppdateringsdatum: 4 juni 2021