EU:s återhämtningsfinansiering ger skjuts åt landsbygdsföretagens investeringar i förnybar energi – ansökan pågår nu

Den tilläggsfinansiering som Finland fått inom ramen för EU:s återhämtningsmedel har sporrat företagen på landsbygden att investera i nya biogasanläggningar. Ansökan om återhämtningsmedel startade i oktober, och ungefär en tredjedel av den 26 miljoner euro stora potten har redan sökts. Av de ansökta medlen utgör cirka 7 miljoner euro stöd för biogasanläggningar, medan en knapp miljon euro gäller andra investeringar som främjar ibruktagandet av förnybar energi eller den allra modernaste tekniken.

Ansökningstiden är i gång, och den fortsätter så länge som medel återstår men högst till utgången av år 2022. Stöd kan sökas av mikro- och småföretag på landsbygden. I Lantmäteriverkets karttjänst kan företagarna kolla om det egna företaget finns i det område där stödet kan fås.

En företagare

Högre stödandel än förr till biogasanläggningar

Tack vare tilläggsfinansieringen kan man få mer stöd än förr för biogasbyggande. När en anläggning eller enhet för biogasproduktion finansieras med återhämtningsmedel kan stödet uppgå till 50 % av investeringskostnaderna. Tidigare har stödet för att bygga en anläggning varit högst 20–40 % av kostnaderna, beroende på företagets bransch och geografiska läge.

Företagsstöd för landsbygden beviljas inte för produktion av biogas som är avsedd att användas inom jordbruket. När det gäller sådan biogasproduktion kan man ansöka om investeringsstöd för jordbruket.

Stödet riktas till förnybar energi och ny teknik

EU:s återhämtningsmedel främjar omställningen till miljövänlig teknik. Förutom biogasanläggningar stöds andra investeringar där förnybar energi eller sådan teknik som effektiviserar företagets produktion tas i bruk. Det är fråga om till exempel solpaneler eller luftvärmepumpar samt nya anordningar och programvaror som förbättrar energi- eller materialeffektiviteten. Företag som förädlar jordbruksprodukter på landsbygdsområdena kan få 35 % av investeringskostnaderna i stöd, för övriga mikro- och småföretag på landsbygden är stödnivån 30 %.

Sakkunnighjälp till den som köper ett företag

Med återhämtningsmedlen finansieras dessutom planering av ägarbyten i företag på kärnlandsbygden och den glest bebyggda landsbygden. Motsvarande stöd har inte kunnat sökas tidigare. De som förbereder förvärvet av företag på kärnlandsbygden eller den glest bebyggda landsbygden kan få 5 000 – 10 000 euro i stöd. Stödet gör det möjligt för köparen att skaffa sådan sakkunnighjälp som behövs i samband med ägarbytet.

Finansiering söks via e-tjänsten Hyrrä

Företagsstöd för landsbygden söks i Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä (https://hyrra.ruokavirasto.fi). På Hyrräs framsida väljer man ”Uträtta ärenden för en organisations eller jordbrukets räkning”. Om man ansöker om stöd för att förbereda ett ägarbyte kan man på framsidan också välja ”Uträtta ärenden utan FO-nummer”.

Man loggar in i Hyrrä med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort (HST-kort). Ansökan kan göras av en person som av ett företag har fått behörighet att uträtta ärenden och namnteckningsrätt i handelsregistret eller FODS. Om det önskas att en person som saknar rätten att teckna företagets namn ska göra ansökan, behöver en Suomi.fi-fullmakt göras upp för honom eller henne.

Beslut om finansieringen fattas av den regionala NTM-centralen. Den ger också närmare information om stödet och om hur ansökan går till.

Ytterligare information till medierna:
Ledande sakkunnig Reijo Martikainen
0295 204 677
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Ytterligare information till stödsökande:
De regionala NTM-centralerna, kontaktuppgifter
www.landsbygd.fi/aterhamtningsfinansiering
www.livsmedelsverket.fi/foretagsstod

Uppdateringsdatum: 29 nov. 2021