Nio projektidéer tog sig vidare i den tematiska idésökningen av landsomfattande landsbygdsprojekt

Den tematiska idésökningen av landsomfattande landsbygdsprojekt inom Programmet för utveckling av landsbygden som avslutades 14.4.2022 samlade totalt 34 projektidéer. Av projektidéerna hänförde sig 18 till temat Producentsamarbete och grundande av producentorganisationer som främjare av primärproduktionens lönsamhet och 16 till temat Nätverkssamarbete för hållbar turism. Bedömningsgruppen valde ut nio förslag till fortsatt beredning och den egentliga projektansökningsprocessen. Uppskattningen är att sammanlagt ungefär 1,2 miljoner euro av budgetramen för 2022 kommer att användas för finansiering av landsomfattande projekt.

Förslagen som valdes ut till fortsatt beredning:

Tema 1: Producentsamarbete och grundande av producentorganisationer som främjare av primärproduktionens lönsamhet

Konkurrenskraft och starkare förhandlingsposition för ekoproducenter – KIVA-projektet

Projektet förbättrar ekoproducenternas konkurrenskraft och ställning på livsmedelsmarknaden. Projektet förmedlar information om producentorganisationens möjligheter och om marknadsläget för handeln med ekologisk spannmål på EU:s inre marknad samt om producentpriserna i samband med handel mellan gårdar i hemlandet. Projektet producerar marknadsanalyser till stöd för producenternas beslutsfattande.

Idén har lagts fram av: Luomuliitto ry

Kontaktperson: Susann Rännäri

Mervärde för jordbruksföretagen av data och förvaltning av data: Dataandelslagets betydelse och skapande av ett koncept med hjälp av producentsamarbete

Målet är att utveckla nya möjligheter till dataaffärsverksamhet för lantbruksföretagare och dataandelslag samt att skapa en prototyp av ett dataandelslag för jordbruket.

Idén har lagts fram av: Naturresursinstitutet

Kontaktperson: Terhi Latvala

Grundande av en organisation för producenter av biffkött

Inom projektet utreder man om det bland producenterna finns intresse för en producentorganisation och tar fram sakkunnigtjänster som ökar producenternas förutsättningar att grunda en producentorganisation.

Idén har lagts fram av: Pihvikarjankasvattajien liitto ry

Producentsamarbete och producentorganisationer som främjare av lönsamheten hos primärproduktion av spannmål

Projektet skapar en verksamhetsmodell för framtidens producentorganisationer på landsbygden och främjar förmågan att grunda sådana. Utvecklingen av producentsamarbetet, nätverksbildningen samt spridningen och utnyttjandet av resultat över regiongränserna spelar en nyckelroll. Inom projektet testas ett nytt slags konceptmodell för mervärdesexport för producentorganisationer som är verksamma internationellt.

Idén har lagts fram av: Centralförbundet för jord- och skogsbruksproducenter MTK ry

Kontaktperson: Thimjos Ninios

Virtuella kraftverk gör det möjligt för gårdarna att bilda energisammanslutningar

Målet är att utreda de ramvillkor som bör beaktas när gårdarna planerar att bilda antingen distribuerade energisammanslutningar eller energisammanslutningar som överskrider fastighetsgränserna. Inom projektet skapas exempel på verksamhetsmodeller för en distribuerad energisammanslutning.

Idén har lagts fram av: Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy

Kontaktperson: Jyrki Kataja

Tema 2: Nätverkssamarbete för hållbar turism

Geoparker som attraktionsfaktorer för hållbar turism

Projektet ökar turisttjänsternas dragningskraft på landsbygden genom att tjänsterna blir mångsidigare och det skapas samarbete och verksamhetsmodeller. Målet är att göra geoparkerna till nationellt betydande attraktionsobjekt för hållbar turism vid sidan av nationalparkerna. Detta sker genom att samarbetet, kompetensen och innehållet i samband med geoturism utvecklas på riksnivå.

Idén har lagts fram av: LAB-ammattikorkeakoulu

Kontaktperson: Päivi Tommola

Hungry for Finland – byggande av ett funktionellt ekosystem

Målet är att genom utvecklande av nätverk och ökad kompetens göra de finländska matturismprodukterna till produkter som skapar upplevelser och köplust på ett ansvarsfullt sätt. Projektet bygger upp regionala och sektorsövergripande nätverk av producenter av matturism som är kopplade till nationell utveckling och marknadsföring.

Idén har lagts fram av: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kontaktperson: Kristiina Havas

Profit: Kompetensnätverk för att utveckla den ekonomiska hållbarheten hos turistföretagen på landsbygden i en föränderlig verksamhetsmiljö

Målet är att öka kompetensen hos aktörerna inom landsbygdsturism när det gäller ekonomisk hållbarhet, så att det går att möta de lönsamhetsutmaningar som beror på den snabba förändringen av verksamhetsmiljön och påskynda affärsverksamhetens återhämtning och företagens förmåga att klara kriser.

Idén har lagts fram av: Satakunnan ammattikorkeakoulu

Kontaktperson: Sanna-Mari Renfors

En rutthandbok för cykelturismen i Finland

Inom projektet skapas en riksomfattande rutthandbok för cykelturismen i Finland och digitala träningspaket som baserar sig på den. Målet är att förenhetliga och effektivisera utvecklandet av rutter för cykelturismen och att öka nätverkssamarbetet på riksnivå.

Idén har lagts fram av: Pyörämatkailukeskus/Pyöräliitto ry och Pyöräilykuntien verkosto ry

Kontaktperson: Henna Palosaari

Ytterligare information från NTM-centralen i Tavastland:

sakkunnig i landsbygdsutveckling Lassi Hurskainen, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi 0295 025 046

utvecklingschef Timo Kukkonen, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi 0295 025 065

Uppdateringsdatum: 11 maj 2022