Viisi ideaa 658x373

Fem idéer ska bidra till landsbygdsinnovationer

Urvalsgruppen har valt ut de fem jordbruksreformprojekt som ska genomföras av landsbygdens innovationsgrupper. Grupperna kommer att få finansiering från EU:s landsbygdsfond. Dessa grupper är bland de första innovationsgrupper, dvs. EIP-grupper, som under åren 2014 - 2020 kommer att få ca tre miljoner euro från landsbygdsfonden.

Innovationsgrupperna ska förbättra jordbrukets och den övriga primärproduktionens produktivitet, effekter och hållbarhet. I verksamheten förenas företagarnas praktiska kunnande och experternas kompetens. Grupperna löser identifierade problem, vilket leder till innovationer som allmänt ska tillämpas i praktiken.

Urvalsgruppen valde ut följande fem projekt 15.11.2016:

 • Viljankuivaamon kosteudenpoistoprosessin, energiankäytön ja ohjauksen kehittäminen
  (Utveckling av fuktavlägsnande processer och energiförbrukning i spannmålstork samt styrning av dem)
  Sökande: Gårdsbrukssammanslutningen Sipppola
 • Hukkakauran ja muiden rikkakasvien tunnistaminen minihelikopterikuvista
  (Identifiering av flyghavre och andra ogräsväxter genom fotografering från en minihelikopter)
  Sökande: Åbo universitet, Biokemiska institutionen
 • Maatalouden liiketoiminnan kehittäminen älykkäällä data-analytiikalla (MIKÄ-DATA)
  (Utveckling av affärsverksamheten inom lantbruk med hjälp av smart dataanalytik)
  Sökande: Tammerfors tekniska universitet, Björneborgsenheten
 • Laatukauran tuotanto ja siitä syntyvän kasvimassan hyötykäyttö termomekaanisen prosessin avulla (Laatukaura)
  (Produktion av kvalitetshavre och återvinning av den växtmassa som uppstår vid produktionen genom en termomekanisk process (Kvalitetshavre))
  Sökande: Naturresursinstitutet
 • Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle
  (Biogasanläggning ger näringsämnen och energi samt skapar näringsverksamhet på landsbygden)
  Sökande: Finlands miljöcentral

Före det slutliga stödbeslutet förhandlar projektgenomförarna med närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland som svarar för gruppernas administration, om ansökningsdetaljerna. För denna ansökan reserverades ungefär hälften av hela finansieringen. Följande idésökning öppnas på våren 2017. EIP-grupperna är en del av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020.

Mer information: Leena Anttila, urvalsgruppens ordförande, jord- och skogsbruksministeriet, fornamn.efternamn@mmm.fi, tfn 0295 16 2240
Lassi Hurskainen, sakkunnig, närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi, tfn 0295 025 046

Ytterligare information om landsbygdens innovationsgrupper​​

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020