Leader vill bli en stark partner till landskapen

​Leadergrupperna vill bli starka partners till landskapen. Grupperna har bakom sig 20 år av gediget kunnande när det gäller att engagera lokala människor och organisationer i arbetet för lokal utveckling, och gruppernas nätverk omfattar hela Europa. I några landskap är Leadergrupperna aktivt med om att planera landskapsreformen, men också i de andra landskapen borde man få upp ögonen för den här stora redan existerande resursen.

Leader vill bli en stark partner till landskapen

Leaderarbetet för lokal utveckling i Finland fyllde 20 år i år. Det har befäst sin ställning och funnit sin roll bland aktörerna på det lokala planet. De 54 Leadergrupperna i landet är kända inom sina respektive regioner, och på samma gång är deras internationella samarbete intensivast i Europa. Leaderverksamheten vill inte stampa på stället. I och med att samhällsstrukturen omvandlas började grupperna under den gångna sommaren fundera också på Leadermetodens framtid.

Under sommaren och hösten deltog nästan 200 personer i Leader2030-framtidsarbetet. Två framtidsverkstäder arrangerades, och dessutom användes en e-plattform. Först definierades de möjliga framtidsutsikterna gemensamt, sedan undersöktes alternativa lösningar på frågan hur Leader passar in i respektive sammanhang. Syftet med framtidsarbetet var att gestalta bland annat Leadergruppernas roll som lokala aktörer och regionutvecklare och vilka samhälleliga behov Leadermetoden svarar på.

Arbetet resulterade i att den gemensamma visionen för Leaderarbetet år 2030 finslipades.
”Vi stärker lokalsamhällenas livskraft, vi är en djärv och gränsöverskridande förnyare.”

Alla lever i byar och andra hörnstenar

I Leader-framtidsarbetet fastställdes fem hörnstenar som kan användas som underlag för den gemensamt överenskomna visionen. Hörnstenarna är Leaders plattformsfunktion, bejakandet av försökskulturen, rollen som djärv banbrytare, medborgarorienteringen och tanken att alla bor i byar.

Under arbetets gång diskuterades det livligt om Leadergrupperna är finansiärer eller utvecklare. Det konstaterades att man för finansieringsbasens del inte bör ty sig till en ensam källa, det är bättre att sträva efter mångfald. Olika utvecklarorganisationer har kommit och gått också i Finland, att sätta allt på det kortet går inte heller. Till sist enades man om att Leaderverksamheten måste vara en plattform som tar vara på de starka sidorna hos det egna området och människorna där och också ger människor en chans att möta både varandra och nya möjligheter.

Leaderverksamheten utgår från de lokala människornas behov och utmaningar. Leadergrupperna är vana vid att engagera medborgarna, och de vill ställa sin kompetens också till de nya landskapens förfogande. Leadergrupperna överallt i Finland bör vara med i de grupper som planerar landskapsreformen.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020