Leader 2030: Pop up-delaktighet och stark utvecklingsförmåga

Hur ser lokalutvecklingen ut år 2030? På Leaderarbetets 20-årsjubileumsfest den 2 september fick vi höra att kommissionen just börjat planera hur Leader kommer att se ut under finansieringsperioden som börjar 2021. I Finland inledde Leaderfolket dock framtidsarbetet redan i våras. Artikeln bygger på bl.a. Antti-Jussi Oikarinens, Timo Vesiluomas, Hilma Heikkinens, Ilkka Peltolas, Ritva Pihlajas, Torsti Hyyryläinens, Anna Mikkonens, Pirjo Oikarinens, Vilja Pylsys och Kimmo Tiilikainens kloka ord samt på de visioner som togs fram på en framtidsworkshop. Läs artikeln eller klicka dig direkt till framtidsvisionerna via länken längst ner på sidan.

Vad blir kvar om finansieringen försvinner?

Ingen vet än hur stora resurser Leaderarbetet kan få ur landsbygdsfonden under den kommande finansieringsperioden. Finansiering eller inte, Leader måste kunna förnya sig. Leader kan vara som Posten som vid behov klipper klientens gräsmatta. Vad om projektfinansieringen kunde utvidgas till riskfinansiering som ska göra verkliga försök möjliga. Leader måste kunna erbjuda verktyg och ett underlag för att människor ska kunna testa sina idéer.

Leader har en synnerligen stor roll när det gäller utveckling och samarbete. Där har Leader till uppgift att hjälpa andra att mötas. Tänk om finansieringen kunde ses som russinen i kakan, och marknadsföringen gällde hela kakan? Vad annat kan Leader erbjuda? Det finns också gott om utvecklingsorganisationer och finansieringsinstrument. Leader kan sticka ut från mängden eftersom Leaderverksamheten är demokratisk och transparent.

Som utvecklare kan Leader inte vara en vanlig utvecklingsorganisation. Det samlar ihop aktörer som ska lösa kundernas faktiska problem och producera lösningar för marknaden

Mikko Markkanen Antti-Jussi Oikarinen och Timo Vesiluoma.

Mikko Markkanen, Antti-Jussi Oikarinen och Timo Vesiluoma.

Kommunens bästa vän

Landskaps- och kommunreformen kommer att påverka Leaders framtid centralt. Lokal verksamhet får mer fokus i framtiden och Leader kan vara kommunens bästa vän. När kommunernas uppgifter minskas, blir de uppgiftsområden kvar som är starka Leaderområden: områdesanvändning, bildning, kultur och bättre livskraft. Kommunernas roll som handlar om att lokalt och regionalt förbättra livskraften framhävs och kommunen kommer att ligga närmare invånarna eftersom kommunen inte längre är lika stor serviceproducent. I detta nya läge kommer Leadererfarenheten säkert att vara efterfrågad. Kommunerna kan nu redan ta fördel av nätverket.
Starkare lokalverksamhet är en av dagens trender och på sätt och vis bor vi alla i byar. Leader är ett verktyg som också kan användas för att utveckla bysamhällena i städer. Det finns inte några skillnader mellan landsbygden och städerna när det gäller behovet av delaktighet. Att delta eller inte delta – människors handlingssätt är likadana överallt.

Pop up-föreningsverksamhet

Genom Leader kan kommunerna uppfylla kravet på kommuninvånarnas delaktighet. Leaderaktörerna måste följa upp läget i kommunen och ta vara på möjligheterna om möjligt. På europeisk nivå är delaktighetseffekterna betydande. Via Leader har människor sett vilka fördelar Leader kan medföra. Leader är ett svar på frågan hur man tryggar påverkansmöjligheterna mitt i förändringar. EU har inte så många profilskapare som är bättre än det här.

Engagemanget för den traditionella föreningsverksamheten som fokuserar på en sak falnar, men andra sätt att påverka och delaktiggöra blir vanligare. Denna typ av pop up-delaktighet passar bara för Leader. Tiden för ensaksrörelser är över, men en bred medlemskår är en resurs som bär framåt. Leaderstyrelsernas trekvotssystem är en av verksamhetens guldkorn som på detta sätt visar sin förträfflighet.

Dagens människor har kanske bättre förmåga att tolerera byråkrati. Det måste finnas enklare sätt att genomföra projekten eftersom själva verksamheten är fantastisk och kan också locka ungdomar. Genom Leader är det lättare att ta itu med utvecklingen eftersom det finns människor som kan hjälpa till. Det som behövs är Leader för människor med lite kortare stubin!

Liisa Häme, Antero Lehikoisen, Nina Harjunpää, Juha Vanhapaasto, Arja-Leena Peiponen, Markku-Pekka Antikainen, Antti Pitkänen, Marjo Tolvanen och Leena Pellikka

Liisa Häme, Antero Lehikoisen, Nina Harjunpää, Juha Vanhapaasto, Arja-Leena Peiponen, Markku-Pekka Antikainen, Antti Pitkänen, Marjo Tolvanen och Leena Pellikka

Produkten i skick

Att få Leaderstöd betyder inte att man är en Leaderaktör. Ska ett starkare varumärke samla ihop aktörer på ett effektivare sätt? Ett bra varumärke innebär att någonting är eftersträvansvärd. Vi måste vidareutveckla Leaderprodukten så att vi oavsett finansieringsinstrumentet är en attraktiv partner i framtidens kommuner, städer och landsbygd. Det återstår mycket arbete att göra när det gäller att få stödmottagaren att minnas att förutom pengar ger Leadergrupperna möjlighet till hjälp och nätverk.


Leaders verkliga effekter och mervärde har ännu inte utretts: trekvotssystemet är säkert ett av guldkornen som samlar människor med olika bakgrund kring samma bord. Att arbeta över sektorsgränser är helt vanligt inom Leaderverksamheten. Likaså samverkan mellan kommunerna och internationellt samarbete. Dessa kunde man lyfta fram lite mer.

Produkten ska hålla jämn standard och vara funktionssäker för att lugnt ska kunna marknadsföras. Låt oss tillsammans komma på bättre sätt att berätta om framgångar också. Vi ska diskutera frågan tillsammans i höst. Leaderaktörerna, diskutera tillsammans på era möten, Facebookgruppen Leader2030 och på worskhoppen den 1 – 2 november. Vi ska nätverka för att driva Leaderarbetet framåt.


Leader-framtidsworkshoppens material

Gamla Leader-foton

Leader-veckan på Storify

Tal från Tavastehus
Karolina Jasinska-Mühlbeck, Europeiska kommissionen
Mats Brandt, Aktion Österbotten

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020