Minister Tiilikainen: Erfarenhet av Leaderarbetet lyckträff för kommuner i framtiden

Redan i 20 års tid har finländarna utvecklat sina boendemiljöer genom Leaderarbetet. Leaderfinansieringen inleddes år 1996 när Finland anslöt sig till EU. Kring utvecklingsfinansieringen har under dessa 20 år etablerats ett arbetssätt som har gett landsbygdsinvånare verktyg för att göra ändringar som förbättrar livskvaliteten.

- Leaderarbetet är just sådan verksamhet med låg tröskel som dagens människor har lätt att engagera sig för, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen som också varit med i Leaderarbetet. Leaderarbetssättet sprider sig till stadsområden, vilket också visar hur användbart det är. Vid reformen av regional- och lokalförvaltningen kommer kommunutvecklingen att omorganiseras.
- De nätverk och det sociala kapital som man skapat under de här 20 åren är hård valuta i framtiden, förutspår Tiilikainen.

De första Leadergrupperna undertecknade sina avtal den 2 september 1996. Leaderarbetets 20-årsjubileum firas i Tavastehus den 2 september. På jubileumsseminariet diskuteras hur arbetet på gräsrotsnivå kommer att se ut i framtiden.

Under tiden 26.8 – 4.9 ordnas en Leadervecka då man i olika delar av landet får ta del av det lokala arbetets resultat. I fastlandet finns det för närvarande 54 Leadergrupper, på Åland en.

- Leader har förbättrat människors vardag och arbete. Effekterna syns direkt i företagens verksamhet och i form av nya arbetstillfällen, nya tjänster och bättre infrastruktur, säger landsbygdsöverinspektör Laura Jänis på jord- och skogsbruksministeriet. Under åren 2007 – 2013 hjälpte Leaderfinansieringen att skapa över 2 000 nya arbetsplatser och över 800 nya företag fick startstöd. Antalet projekt som siktade till större och mindre förbättringar var 8 000.

Leadergrupperna är utvecklingsföreningar som på lokal nivå samlar ihop kommuner, organisationer, företag och invånare för att utveckla den egna regionen. Grupperna hjälper att hitta sätt att uppfylla utvecklingsbehoven på gräsrotsnivå. Grupperna beviljar Europeiska jordbruksfondens medel för finansiering av utvecklingsprojekt och företagsstöd. Under perioden 2014 – 2020 kanaliseras genom grupperna sammanlagt 300 miljoner euro till mikro- och småföretag och sammanslutningar. Finansieringen består av EU:s, statens och kommunernas medel. Därtill samlas det inom Leaderarbetet in en ansenlig summa privata medel och görs talkoarbete.

Ytterligare information:
Leaderveckans program

Laura Jänis, landsbygdsöverinspektör, jord- och skogsbruksministeriet
tfn 0295 162 090, fornamn.efternamn@mmm.fi

Juha-Matti Markkola, nätverksexpert, Landsbygdsverkets landsbygdsnätverkstjänster,
tfn 040 5599 412, fornamn.efternamn@mavi.fi

www.leadersuomi.fi

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020