Lokal aktivitet påverkar ortens framtid

Lokal aktivitet påverkar ortens framtid De 24 Leadergrupper som varit mest framgångsrika i sitt arbete ska få ytterligare finansiering av jord- och skogsbruksministeriet. Finland har 54 Leadergrupper, det vill säga föreningar för lokal utveckling. Grupperna finansierar, uppmuntrar till och gör små och stora förbättringar på orten.

Efterfrågan på finansieringen för lokal utveckling är stor: allt som allt 46 grupper ansökte om ytterligare finansiering på över 25 miljoner euro. För ändamålet har reserverats 7,4 miljoner euro. Kriteriet för ytterligare finansiering var gruppernas framgång i arbetet med att uppfylla målen.

Effekterna av den lokala utvecklingen analyserades enligt 20 kriterier. Det första kriteriet handlade om antalet Leadergrupper som har stärkt sin roll som regionutvecklare. Leadergrupperna arbetar aktivt med beredningen av landskapsreformen och i andra regionala projekt. I gruppernas styrelser sitter företrädare för områdets invånare, företagare och föreningar samt den lokala offentliga förvaltningen. Effekterna är ofta resultat av ett aktivt styrelsearbete. Styrelseledamöterna sprider information på olika sammankomster och bidrar till att uppnå målen t.ex. i kommunernas strategigrupper.

De utvecklingsbehov som ingår i Leadergruppernas strategier har definierats av lokala invånare. Genom utbildning har man stärkt t.ex. invånarnas digitala kompetens. Många grupper har fokuserat på att stärka företagsamheten och engagerat ett stort antal företag. Även unga företagare har kommit med i verksamheten. Ungdomar är också en viktig prioritering i många områden. Till exempel i Norra Österbotten deltar omkring 50 unga företagare i Leaderarbetet och närmare tusen unga är aktivt med i utvecklingsarbetet.

Leadergrupperna har breda nätverk. Grupperna bildar nätverk mellan företagare och föreningar såväl på landsbygd som i stad. Föreningarna har stora internationella nätverk och de finska Leadergrupperna är efterfrågade partner i det internationella samarbetet i EU och i Ryssland.

För Leaderarbetet har för perioden 2014 - 2020 reserverats 300 miljoner euro i EU:s, statens och kommunernas pengar. Medlen ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020. Finansieringens hävstångseffekt är mycket större på lokal nivå eftersom grupperna söker finansiering även från strukturfonder och övriga källor på EU-planet och det nationella planet. För projekten används alltså offentlig finansiering, men också stora summor privata pengar.

Verksamhetens effekter analyserades utifrån framstegen i de lokalt ledda strategierna och förbättringarna i verksamhetens kvalitet. Ytterligare kriterier var bl.a. mängden talkoarbete i projekten, antalet nya ansökningar om projektstöd och hur bra Leadergruppernas pengar har nått projektgenomförarna. Kriterierna för den administrativa effektiviteten var stödansökningarnas behandlingstider och antalet begäran om ytterligare utredningar om stödansökningarna.

Jord- och skogsbruksministeriet har gett var och en Leadergrupp en vägledande budgetram för perioden 2014 - 2020. En summa på 27 miljoner euro ska delas ut i två poster under programperioden till de framgångsrikaste grupperna. En ny halvtidsbedömning görs och beslut om ytterligare finansiering tas igen om två år.

Mer information:
Laura Jänis, fornamn.efternamn@mmm.fi, tfn 0295 16 2090
Leena Anttila, fornamn.efternamn@mmm.fi, tfn 0295 16 2240

Tabell över tilläggsramen som beviljas Leadergrupperna

Landsbygd.fi

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020