Sju idéer gick vidare i den tematiska sökningen av landsomfattande landsbygdsprojekt

I den tematiska sökningen av landsomfattande landsbygdsprojekt i samband med programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 skickades sammanlagt 52 projektidéer in. Sökningen avslutades 5.1.2017.

Sex av idéerna gällde temat ’Den nya upphandlingslagens möjligheter’, 29 idéer temat ’Nya möjligheter genom digitaliserade tjänster’ och 17 idéer temat ’Utveckling av jordbruksproduktionen’. Utvärderingsgruppen valde ut sju förslag till fortsatt beredning och till den egentliga projektsökningen. Ansökningsomgången för de förslag som valts ut till fortsatt beredning inleds vid en tidpunkt som meddelas senare.

Förslagen som valdes ut till fortsatt beredning:

Den nya upphandlingslagens möjligheter

Landsbygdsaktörernas upphandlingskunnande och upphandlingspartnerskap i skick (MAHKU)

Projektet har som mål att öka sm-företagens och de upphandlande enheternas kunskaper och kompetens om offentlig upphandling i syfte att stärka landsbygdsföretagens konkurrenskraft, skapa och stärka samarbetet och partnerskapen mellan sm-företagare samt främja uppkomsten av marknadsdialoger mellan sm-företag och upphandlande enheter.

Idépresentatör: Åbo universitet, Brahea-keskus
Kontaktperson: Päivi Töyli

Starka lokala livsmedelsupphandlingar – kännedom om paragrafer och framförhållning – PEHVA

Avsikten med projektet är att få den offentliga sektorns professionella kök och privata producenter av mattjänster att använda sm-företagens livsmedel på ett mångsidigare sätt. Under projektets gång arrangerar man tio ”Pykäläbaari” (Paragrafbaren) -evenemang, utvecklar framförhållningen som rör närmat och efterlyser nya produktinnovationer via Säsongprodukttävlingen. Under projektet tar man fram mallar för anbudsförfrågan och anbud och informerar om den nya upphandlingslagen.

Idépresentatör: utbildningssamkommunen Savon koulutuskuntayhtymä, Kehityspalvelut EkoCentria
Kontaktperson: Anu Arolaakso

Nya möjligheter genom digitaliserade tjänster

AGRO-DIGI: Genomförandemodeller för att utveckla landsbygdsservicen med hjälp av digitalisering

Projektet ska producera både landsomfattande informationsförmedlingsträffar och nätbaserat självstudiematerial som hjälper landsbygdsaktörerna att utveckla sin näringsverksamhet med hjälp av nya typer av tjänster. Projektet tar fram genomförandemodeller för nya tjänster som nyttjar digitalisering och i sin tur stöder landsbygdsaktörerna att utveckla ny affärsverksamhet med inriktning på service.

Idépresentatör: Vasa universitet, SC-Research
Kontaktperson: Juha Arrasvuori

Elektroniskt verksamhets- och informationssystem för infraförvaltning – digitalisering av landsbygdens infraförvaltning och utvecklande av företagsmöjligheterna

Inom projektet skapas ett nytt tjänstekoncept som är baserat på digitalisering, i huvudsak för att administrera och hantera olika former av infra i glesbygdsområden. Det gäller ett verksamhets- och informationssystem som bygger på en molntjänst och är oberoende av plats och utrustning. Med infra och förvaltning av den avses i första hand enskilda vägar och deras väglag samt också bl.a. vattenandelslag, bredbandsandelslag, dikningssammanslutningar och till en del ordnandet av samarbete kring avfallshantering.

Idépresentatör: Tiko Kehitysosuuskunta
Kontaktperson: Ari Eteläniemi

Digibox för trafik och mobilitet på landsbygden

Idén med projektet är att ge landsbygdsföretagen fler förutsättningar och färdigheter att använda sig av digitala plattformar och applikationer för transporter och rörlighet samt från och med 1.8.2017 de ändrade och förnyade servicemodellerna för trafik och mobilitet som uppkommer genom Transportbalken. Idén är också att ge andra aktörer i landsbygdsområdena utökade färdigheter i att möta förändringarna i mobilitets- och trafiktjänsterna och dra nytta av de möjligheter de för med sig. För att förverkliga idén samlar man från hela Finland in material om mobilitetstjänster och förnyandet av dem. Materialet bearbetas till praktiskt orienterade informationspaket som beaktar landsbygdsföretagen och förhållandena på landsbygden.

Idépresentatör: Vasa universitet, Levóninstitutet
Kontaktperson: Heli Siirilä

Fart på digiaffärerna!

Projektets syfte är att öka landsbygdsserviceföretagarnas digitala affärsverksamhetskunnande och know-how samt att utveckla serviceföretagandet. Projektet ger företagarna fler möjligheter att verka på landsbygden samt erbjuder mikro- och småföretagen förutsättningar att omvandla nya innovativa digibaserade idéer och möjligheter till tjänster på marknaden. Åtgärderna inom projektet är ledda nätkurser i form av workshoppar, webbseminarier om digiföretagande samt virtuella träffar för de medverkande företagarna.

Idépresentatör: Develooppi Oy
Kontaktperson: Tytti Laine


Utveckling av jordbruksproduktionen
Ökad jordbruksproduktion med hjälp av drönare

Användningen av drönare har ökat stort inom industrin och för nöjesbruk. Apparaterna har blivit enkla att använda och priset har sjunkit kraftigt. Inom projektet demonstrerar man användningen av drönare för olika behov inom jordbruket och utvecklar befintliga apparater så att de lämpar sig för detta ändamål.

Idépresentatör: Tammerfors yrkeshögskola
Kontaktperson: Mika Ijas


Ytterligare information ges vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland av:
Lassi Hurskainen, sakkunnig, tfn 0295 025 046, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
Timo Kukkonen, utvecklingschef, tfn 0295 025 065, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020