Regeringen godkände Finlands CAP-plan – förslaget sänds till Europeiska kommissionen för behandling

Vid sitt sammanträde den 16 december 2021 godkände regeringen jord- och skogsbruksministeriets förslag till Finlands CAP-plan. Planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik, det vill säga GJP-planen, fastställer åtgärderna för jordbruksstöd och utveckling av landsbygden samt villkoren för dessa stödsystem 2023–2027. CAP-planen har som främsta mål att trygga en aktiv livsmedelsproduktion, bedriva jordbruk klimat- och miljöklokt och förbättra landsbygdens livskraft.

CAP-planen har tagits fram under ledning av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä som är nöjd med slutresultatet.

"Vi har arbetat länge med planen och jag är glad över att vi åstadkommit en balanserad helhet. Planens fokusområde är en aktiv och övergripande hållbar matproduktion och en livskraftig landsbygd. Med CAP-åtgärderna och andra åtgärder ser vi också till att skapa en bra klimat-, miljö- och vattenstatus. Allt detta kommer att bidra till en övergripande hållbar jordbrukspolitik under de kommande åren."

Förslaget till Finlands CAP-plan består av den gemensamma jordbrukspolitikens direkta stöd till jordbruket och sektorspecifika marknadsåtgärder inom jordbruket samt av åtgärderna för att utveckla landsbygden i Fastlandsfinland och landskapet Åland.

En stor del av de direkta stöden används för noggrant inriktade åtgärder, såsom produktionskopplade stöd, stöd till unga jordbrukare och nya ekosystem. Marknadsåtgärderna ska främja till exempel samarbetet mellan aktörerna inom primärproduktionen.

Åtgärder för utveckling av landsbygden är bland annat miljöersättningar, ekologisk produktion, ersättningar för djurens välbefinnande, kompensationsersättningar, finansiering av investeringar, projektstöd, företagsfinansiering och Leader. Även kompetensutveckling, innovationer och digitaliseringen hör till dessa åtgärder.

Förutom de åtgärder som gäller för hela landet innehåller CAP-planen åtgärder för utveckling av landsbygden på Åland, vilket hör till landskapets behörighet. Planen har arbetats fram i gott samarbete mellan jord- och skogsbruksministeriet och landskapsmyndigheterna.

Finlands förslag sänds före årsskiftet till EU-kommissionen för behandling och godkännande. Innan CAP-planen får sin slutliga form krävs det ännu förhandlingar med kommissionen i början av nästa år. Samtidigt ska det beredas de nationella bestämmelser som rör åtgärderna. Arbetet med att genomföra CAP-planen inleds 2023.

Fokus på aktiv matproduktion och klimat- och miljöåtgärder

CAP-planen tillgodoser framför allt de nationella särbehoven och -målen på ett sätt som ligger i linje med EU-målen. CAP-planen har som främsta mål att trygga en aktiv livsmedelsproduktion, bedriva jordbruk klimat- och miljöklokt och förbättra landsbygdens livskraft.

"Det är ytterst viktigt att vi tryggar förutsättningarna för den inhemska matproduktionen och därigenom kan bedriva och utveckla produktionen överallt i Finland även i fortsättningen. Samtidigt värnar vi om såväl miljön som djurens välbefinnande. I matproduktionen är det viktigt att ta hänsyn till alla hållbarhetsdimensioner, även den ekonomiska hållbarheten. Den nya CAP-planen ger goda stödinstrument för detta", säger minister Leppä.

När det gäller aktiv hållbar produktion tar man vara på de möjligheter som följer av såväl den riktade finansieringen som de verksamhetsstyrande villkoren. Klimat- och miljöåtgärderna kommer att specificeras och stärkas, och till exempel de nya ekosystemen utgör tillsammans med miljöersättningarna en väsentlig ny grund för praktiska åtgärder på gårdsnivå.

Regeringen kom överens om jordbrukets utsläppsminskningar

I samband med att regeringen godkände CAP-planen fastställde regeringen målen för att minska växthusgasutsläpp: jordbruket ska minska sina utsläpp med 29 procent fram till 2035 jämfört med läget 2019.

Enligt den officiella nationella inventeringen av växthusgaser uppgick jordbrukets sammanlagda utsläpp 2019 till cirka 16 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Fram till 2035 bör utsläppen alltså minska till 11,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Utsläppen ska minskas genom CAP-planens åtgärder, andra åtgärder samt genom åtgärder som vidtas på marknadsvillkor. Samtidigt bidrar man till att förbättra förutsättningarna för matproduktionens lönsamhet. Utsläppsminskningsmålet är ett av målen om klimatneutralitet i regeringsprogrammet för statsminister Marins regering.

Samtidigt med beredningen av CAP-planen har det gjorts en miljöbedömning enligt lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program.

Omfattande samarbete och samråd vid beredningen

Arbetet med CAP-reformen som införs 2023 inleddes redan i november 2017 utifrån kommissionens meddelande. Den nationella CAP-planen togs fram i brett samarbete med intressegrupperna: under de senaste åren har man ordnat workshoppar, webbinarier, remissbehandlingar och en webbenkät.

I CAP-arbetsgrupperna har suttit aktörer från flera olika områden: jordbrukare, landsbygdsutvecklare, miljöorganisationer, djurskyddsorganisationer, konsumenter, livsmedelsindustri, handel, förvaltning och forskning.

Remissbehandlingen pågick från den 2 juli fram till den 10 september 2021. Remissvaren och kommentarerna som har behandlats i beredningsgrupperna har i mån av möjlighet beaktats vid beredningen.

De centrala avgörandena på EU-nivå har av många orsaker varit utmanande och därför visade det sig nödvändigt att fortsätta med åtgärderna 2014–2020 under övergångsperioden 2021–2022.

CAP-planen uppdateras och läggs ut på webbplatsen CAP-27 när planen har skickats till kommissionen.

Mer information:

  • Minna-Mari Kaila, förnamn.efternam@gov.fi, t. 02951 62013
  • Satu Haapaniemi, Förnamn, efternamn@gov.fi, t. 050 400 5193
Uppdateringsdatum: 13 jan. 2022