Suomen hallitus hyväksyi Suomen CAP-suunnitelman - esitys lähtee Euroopan komission käsittelyyn

Vuodesta 2017 valmisteltu Suomen esitys CAP-suunnitelmaksi on hyväksytty valtioneuvostokäsittelyssä vuoden lopussa, 16.12.2021. Kansallinen CAP-suunnitelma määrittää vuonna 2023 alkavan uuden EU-rahoituskauden painotukset ja teemat esimerkiksi maaseudun kehittämisen toimenpiteisiin.

Suomen CAP-suunnitelman päätehtäviksi on kiteytetty aktiivisen ruuantuotannon turvaaminen, maatalouden ilmasto- ja ympäristöviisaus ja uusiutuvan maaseudun elinvoimaisuuden vahvistaminen.

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan eli CAPin kansallinen suunnitelma määrittää vuosina 2023–2027 Suomessa toteutettavat maatalouden tukitoimet, maaseudun kehittämistoimenpiteet sekä näiden tukijärjestelmien reunaehdot. Suunnitelma toimitettiin komissiolle 21.12.2021.

Esitys Suomen CAP-suunnitelmaksi sisältää koko Suomen kattavien toimien lisäksi Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaan kuuluvat Ahvenanmaan maaseudun kehittämistoimenpiteet. Suunnitelma on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriön ja maakunnan viranomaisten hyvänä yhteistyönä.
Suomen esitys toimitetaan vuodenvaihteeseen mennessä EU:n komission käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. CAP-suunnitelman lopullinen viimeistely edellyttää vielä neuvotteluja komission kanssa ensi vuoden alkupuolella, ja samalla valmistellaan toimenpiteiden kansallisten säädösten sisältö. Suomen CAP-suunnitelman toimeenpano käynnistyy vuonna 2023.

Laaja-alainen yhteistyö ja kuuleminen esityksen valmistelussa

Vuodesta 2023 alkaen käyttöön otettavan CAP-uudistuksen valmistelu käynnistyi jo marraskuussa 2017 komission antaman tiedonannon pohjalta. Kansallisella tasolla Suomessa CAP-suunnitelmaa valmisteltiin laajassa sidosryhmäyhteistyössä: edellisten vuosien aikana on pidetty työpajoja, webinaareja, lausuntokierros sekä Ota kantaa –verkkokysely.

CAP-työryhmissä eri tahot ovat olleet laajasti edustettuna: viljelijät, maaseudun kehittäjät, ympäristöjärjestöt, eläinsuojelujärjestöt, kuluttajat, elintarviketeollisuus, kauppa sekä hallinto ja tutkimus.

CAP-suunnitelman lausuntokierros oli 2.7.–10.9.2021. Lausunnot ja kommentit on käsitelty valmisteluryhmissä ja niitä on otettu huomioon esityksen valmistelussa mahdollisuuksien mukaan.

EU-tason keskeisten päätösvaiheiden ratkaiseminen on ollut monesta syystä haastavaa, ja siksi osoittautui välttämättömäksi jatkaa kauden 2014-2020 toimia myös siirtymävuosina 2021-2022.

Lisätietoja:

mmm.fi/cap27

Muokkauspäivämäärä: Jan 13, 2022