Riksomfattande projekt har valts – fem projekt finansieras

NTM-centralerna har valt ut de riksomfattande projekt som ska finansieras ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. I den här ansökningsomgången fanns det två teman. Under urvalsperioden lämnades sammanlagt nio ansökningar in. Fem projekt kommer att finansieras.

Tema 1: Producentsamarbete och grundande av producentorganisationer som främjare av primärproduktionens lönsamhet

Mervärde för jordbruksföretagen av data och förvaltning av data: dataandelslagets betydelse och skapande av ett koncept med hjälp av producentsamarbete

Ett dataandelslag för jordbruksföretag är framtidens lösning på hanteringen och vidareförädlingen av data från primärproduktionen. Resultaten av projektet går att skala beträffande alla produktionsinriktningar och primärproduktionsprocesser. Dataandelslagsprojektet stärker primärproduktionens ekonomiska ställning och kontinuitet i en verksamhetsmiljö som blir allt mer utmanande. Det är nationellt sett viktigt att utveckla databaserad affärsverksamhet och utbildning, och resultaten av projektet går att utnyttja i hela landet.

Sökande: Naturresursinstitutet

Finansiering: 286 000 EUR (EU + staten)

Grundande av en producentorganisation för biffkött

I projektet utreds biffköttsproducenternas intresse för en producentorganisation och skapas verktyg som behövs för att grunda en sådan. I projektet utreds intresset och beredvilligheten i fråga om en producentorganisation när det gäller jordbrukare inom nötköttssektorn. Dessutom skapas en grundläggande mall för hur en producentorganisation grundas. När projektet avslutas förfogar producenterna över verktyg som gör det möjligt att skapa en nationell aktör som ansöker om att godkännas som producentorganisation.

Sökande: Biffdjuruppfödarnas förbund ry

Finansiering: 65 000 EUR (EU + staten)

Producentsamarbete och producentorganisationer som främjare av lönsamheten hos primärproduktion av spannmål

I projektet skapas en verksamhetsmodell för producentorganisationer för spannmål, och förmågan och beredvilligheten att grunda sådana främjas nationellt med hjälp av att producentsamarbetet utvecklas, nätverk bildas, projektresultaten utnyttjas och information sprids via flera kanaler. Projektet sammanför intressentgrupper på olika håll i landet och tillsammans med dem utvecklas verksamheten inom primärproduktionssektorn för spannmål. Målet är att främja producenternas förhandlingsposition, förbättra lönsamheten för primärproduktionen av spannmål och branschens konkurrenskraft samt främja olika samarbetsformer som ett led i tryggandet av den inhemska självförsörjningen som en central del av försörjningsberedskapen. Åtgärderna förbättrar verksamhetsmöjligheterna på landsbygden och befäster värdekedjans verksamhetsbetingelser.

Sökande: Centralförbundet för jord- och skogsbruksproducenter MTK ry

Finansiering: 299 972 EUR (EU + staten)

Tema 2: Nätverkssamarbete för hållbar turism

Geoparker som attraktionsfaktorer för hållbar turism

Projektet Geoparker som attraktionsfaktorer för hållbar turism ökar nationellt dragningskraften hos turisttjänsterna på landsbygden genom att tjänsterna blir mångsidigare och det skapas samarbete och verksamhetsmodeller som hjälper till att förbättra kvaliteten på tjänsterna samt gör tjänsterna synligare och kostnadseffektivare. Projektet stärker geoturismens attraktions- och hållningskraft som en ny form av turism som stämmer överens med ansvarsfulla resenärers intressen, erbjuder svar på förändringarna på turistmarknaden och motsvarar det nya slag av efterfrågan som coronapandemin har gett upphov till. I projektet utvecklas innehåll som hänför sig till geoparkerna och geoturismen i Finland och breddas geoparkverksamhetens samarbetsnätverk samt skapas nya verksamhetsmodeller som breddar affärsmöjligheterna för företag i naturturismbranschen.

Sökande: yrkeshögskolan LAB

Finansiering: 337 000 EUR (EU + staten)

Hungry for Finland – byggande av ett funktionellt ekosystem

Målet är att genom utvecklande av nätverk och ökad kompetens göra de finländska matturismprodukterna till produkter som skapar upplevelser och köplust på ett ansvarsfullt sätt. Projektet Hungry for Finland – byggande av ett funktionellt ekosystem är en nationell samordnare som utvecklar branschaktörernas nätverkande och kompetens samt tar fram mångsidiga verktyg för dem. Projektet stöder olika matturismaktörers framgångsmöjligheter särskilt genom att utreda och utnyttja en stor nationell aktörskaras interaktionsförhållanden för att på så sätt bygga upp ett funktionellt ekosystem.

Sökande: Haaga-Helia yrkeshögskola

Finansiering: 234 134 EUR (EU + staten)

Finansieringsbesluten angående projekten fattas under år 2022. Av de sökande förutsätts en projektplan och ett kostnadsförslag som utarbetats inom de fastslagna finansieringsramarna.

Ytterligare information från NTM-centralen i Tavastland:

Lassi Hurskainen, sakkunnig i landsbygdsutveckling 0295 025 046

Timo Kukkonen, utvecklingschef 0295 025 065

e-postadresserna har formen fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Begäran om ytterligare information kan riktas också till projektsökandena.

Uppdateringsdatum: 13 dec. 2022