Valtakunnalliset hankkeet valittu – rahoitus viidelle hankkeelle

ELY-keskukset ovat valinneet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettavat valtakunnalliset hankkeet. Tällä hakukierroksella haettiin hankkeita kahteen teemaan. Valintajaksolla jätettiin kaikkiaan yhdeksän hakemusta, joista rahoitettavaksi valittiin viisi hanketta.

Teema 1: Tuottajayhteistyö ja -organisaatioiden perustaminen alkutuotannon kannattavuuden edistäjinä

Lisäarvoa maatilayrityksille datasta ja sen hallinnasta: dataosuuskunnan merkitys ja konseptin luominen tuottajayhteistyön avulla

Maatalousyritysten dataosuuskunta on tulevaisuuden ratkaisu alkutuotannosta saatavan datan hallintaan ja jatkojalostamiseen. Hankkeen tulokset ovat skaalattavissa kaikille tuotantosuunnille ja alkutuotannon prosesseihin. Dataosuuskunta -hanke vahvistaa alkutuotannon taloudellista asemaa ja jatkuvuutta entistä haastavammassa toimintaympäristössä. Dataan perustuvan liiketoiminnan ja koulutuksen kehittäminen on valtakunnallisesti tärkeää ja hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä koko maassa.

Hakija: Luonnonvarakeskus

Rahoitus: 286 000 EUR (EU+valtio)

Pihvilihan tuottajaorganisaation perustaminen

Hankkeessa selvitetään pihvilihan tuottajien kiinnostusta tuottajaorganisaatiota kohtaan ja luodaan työkalut, joita tuottajaorganisaation perustamiseksi tarvitaan. Hankkeessa selvitetään nautasektorilla toimivien viljelijöiden kiinnostusta ja valmiuksia tuottajaorganisaatiota kohtaan. Lisäksi tuotetaan perusmalli, kuinka tuottajaorganisaatio perustetaan. Hankkeen päättyessä tuottajilla on käytössään työkalut, joiden turvin on mahdollista perustaa valtakunnallinen toimija toteuttamaan tuottajaorganisaatioksi hakemista.

Hakija: Pihvikarjankasvattajien liitto ry

Rahoitus: Rahoitus: 65 000 EUR (EU+valtio)

Tuottajayhteistyö ja -organisaatiot vilja-alkutuotannon kannattavuuden edistäjinä - Tuotto

Hankkeessa luodaan toimintamalli viljan tuottajaorganisaatioille, joiden perustamiskykyä ja -halukkuutta edistetään valtakunnallisesti tuottajayhteistyön kehittämisen, verkostoitumisen, hanketuloksien hyödyntämisen ja monikanavaisen tiedottamisen avulla. Hanke kokoaa yhteen eri puolilla maata toimivia sidosryhmiä, joiden kanssa kehitetään viljan alkutuotantotoimialan toimintaa. Tavoitteena on edistää tuottajien neuvotteluasemaa, parantaa vilja-alkutuotannon kannattavuutta ja alan kilpailukykyä sekä edistää eri yhteistyömuotoja osana kotimaisen omavaraisuuden takaamista keskeisenä osana huoltovarmuutta. Toimenpiteet parantavat maaseudun toimintamahdollisuuksia sekä vahvistavat arvoketjun toimintaedellytyksiä.

Hakija: Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Rahoitus: 299 972 EUR (EU+valtio)

Teema 2: Kestävän matkailun verkostoyhteistyö

Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi

Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi -hanke lisää valtakunnallisesti maaseudun matkailupalvelujen vetovoimaa monipuolistamalla palveluja ja luomalla yhteistyötä ja toimintamalleja, jotka auttavat parantamaan palvelujen laatua, näkyvyyttä ja kustannustehokkuutta. Se pyrkii vahvistamaan geomatkailun veto- ja pitovoimaa uutena, vastuullisen matkailijan intresseihin sopivana matkailun muotona, joka tarjoaa vastauksia matkailumarkkinoiden muutoksiin ja koronapandemian luomaan uudenlaiseen kysyntään. Hankkeessa kehitetään Suomen geopuistoihin ja geomatkailuun liittyviä sisältöjä ja laajennetaan geopark-toiminnan yhteistyöverkostoja sekä luodaan uusia toimintamalleja, jotka laajentavat luontomatkailun parissa toimivien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia.

Hakija: LAB-ammattikorkeakoulu

Rahoitus: 337 000 EUR (EU+valtio)

Hungry for Finland – toiminnallisen ekosysteemin rakentaminen

Tavoitteena on ruokamatkailun verkostojen kehittämisen ja osaamisen lisäämisen avulla tehdä suomalaisista ruokamatkailutuotteista elämyksellisiä ja ostettavia vastuullisesti. Hungry for Finland – toiminnallisen ekosysteemin rakentaminen -hanke toimii valtakunnallisena koordinaattorina kehittäen verkostoitumista, monipuolisia työkaluja ja osaamisen lisäämistä alan toimijoille. Tällä hankkeella tuetaan erilaisten ruokamatkailun toimijoiden menestystä erityisesti selvittämällä ja hyödyntämällä laajan, kansallisen toimijajoukon vuorovaikutussuhteita ja näin rakentamalla toiminnallista ekosysteemiä.

Hakija: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Rahoitus: 234 134 EUR (EU+valtio)

Hankkeiden rahoituspäätökset tehdään vuoden 2022 aikana. Hakijoilta edellytetään päätettyjen rahoituskehysten varaan rakennettua hankesuunnitelmaa ja kustannusarviota.

Lisätietoja Hämeen ELY-keskuksesta:

maaseudun kehittämisen asiantuntija Lassi Hurskainen, 0295 025 046

kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, 0295 025 065

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätietoja voi kysyä myös hankkeiden hakijoilta.

Muokkauspäivämäärä: Dec 13, 2022

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.