Suomi.fi-fullmakt används i Hyrrä fr.o.m. 2.1.2020

Skatteförvaltningens Katso-kod och Katso-auktorisering ersätts stegvis under år 2020 med Suomi.fi-identifikation och fullmakt som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Ändringen gäller också e-tjänsten Hyrrä.

Suomi.fi-fullmakten togs i bruk i e-tjänsten Hyrrä 2.1.2020. De företag som är införda i handelsregistret kan nu börja använda Suomi.fi-fullmakt när de uträttar ärenden i Hyrrä. Suomi.fi-fullmakt används för att en person ska kunna uträtta ärenden elektroniskt som representant för en organisation.

Föreningar och andra organisationer som inte är införda i handelsregistret använder fortfarande Katso-auktorisering när de uträttar ärenden i Hyrrä. Vi informerar senare om när Katso- auktoriseringen byts till Suomi.fi-fullmakt också för dessa organisationers del. I e-tjänsten Hyrrä har man redan tidigare övergått till att använda Suomi.fi-identifikation.

Den tidigare Hyrrä-assistenträttigheten är inte längre i bruk, eftersom det inte finns motsvarande befogenhet i Suomi.fi-fullmakterna. Med Hyrrä-assistenträttighet har man kunnat fylla i en ansökan, men inte skicka in den till behandling. Med Suomi.fi-fullmakt går det däremot att både fylla i en ansökan och skicka in den till behandling.

Livsmedelsverkets meddelande 3.1.2020

Anvisningar om uppgörandet av fullmakt till användare av e-tjänsten Hyrrä

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020