Utkast till Finlands CAP-plan på remiss fram till 10.9

Utkastet till Finlands nationella CAP-plan har sänts på remiss. CAP-planen, som hör till de centrala elementen i EU:s gemensamma jordbrukspolitik, innehåller åtgärder för att uppnå målen för den gemensamma jordbrukspolitiken i Finland samt mätare som följer upp måluppfyllelsen.

Utkastet till CAP-planen har tagits fram som tjänstemannaarbete vid jord- och skogsbruksministeriet i samarbete med intressegrupper. Remissomgången ger intressegrupperna en ytterligare möjlighet att medverka i att bereda CAP-planen. Remisstiden pågår fram till den 10 september 2021. 

Utkastet till CAP-plan innehåller åtgärder inom systemet för direktstöd till jordbruket och sektorsåtgärder som finansieras ur Europeiska garantifonden för jordbruket samt åtgärder för utveckling av landsbygden som finansieras ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Åtgärder för utveckling av Ålands landsbygd ingår inte i utkastet, eftersom Ålands förvaltningsmyndighet ordnar en egen remissbehandling om dessa åtgärder hösten 2021. 

Utlåtanden om CAP-planen ska ges in senast 10.9.2021

Utlåtandena ska lämnas in via utlåtande.fi senast den 10 september 2021.

Innehållet i CAP-planen vidareutvecklas på basis av remissbehandlingen. Plandokumentets utformning och detaljer preciseras efter att Europaparlamentets och rådets förordningar och kommissionens genomförandeförordningar slutgiltigt har antagits samt andra anvisningar har fåtts. 

Efter statsrådets godkännande ska CAP-planen lämnas till Europeiska kommissionen i december 2021 för att inleda förhandlingar om att godkänna planen. Den nya perioden avses börja den 1 januari 2023. 

Mer information om planen:

  • Utkastet till Finlands CAP-plan finns på utlåtande.fi: https://www.lausuntopalvelu.fi.
  • Hurdan är den CAP-plan som skickas på remiss? Studera anförandena från mötet om Framtiden för Finlands jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling på jord- och skogsbruksministeriets webbplats: https://mmm.fi/sv/eu-och-inter..

Mer information:

Uppdateringsdatum: 3 sep. 2021