Ravinteet kiertoon 753

Särskild satsning på återvinning av näringsämnen

Särskild satsning på vattenskydd och återvinning av näringsämnen längs kusten

Matproduktionen kräver växtnäring som behöver stanna kvar i åkern där den är tillgänglig för odlingsväxterna. Om näringsämnena tar sig ut i sjöar och vattendrag blir resultatet övergödning (eutrofiering). Gårdarna i hela landet anstränger sig för att förhindra utlakning av näringsämnen.

Vatttenstatusen i sjöarna och vattendragen i Skärgårdshavets tillrinningsområde har länge varit särskilt svag. Husdjursskötseln i regionen medför ett tryck på miljön. Trycket kan minskas genom att man tar fram nya slag av lösningar för att återvinna näringsämnen.

För att tillståndet i sjöarna och vattendragen ska förbättras har det i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland avsatts sammanlagt 6,5 miljoner euro för att användas till att främja vattenskyddet och återvinningen av näringsämnen i Skärgårdshavets tillrinningsområde.

Särskild finansiering för vattenskydd och återvinning av näringsämnen kan sökas inom sex NTM-centralers områden: Egentliga Finland, Nyland, Satakunta, Österbotten, Södra Österbotten och Norra Österbotten.

Anslaget beviljas i form av sådana projekt- och företagsstöd inom ramen för landsbygdsprogrammet som främjar vattenskydd och återvinning av näringsämnen. Projekten ska vara omfattande till sin funktion och sina verkningar, och ett flertal grupper av aktörer ska medverka i dem.

Företräde har åtgärder som

  • främjar vattenskyddet i områden där den fastställda vattenstatusen i vattenförvaltningsplanerna är sämre än god,
  • främjar återvinningen av näringsämnen, framför allt fullständigt utnyttjande av stallgödsel och övriga näringsflöden inom jordbruket,
  • främjar uppkomsten av nya rutiner eller
  • skapar bestående samarbete för att uppnå målen.

Urvalskriterier på Landsbygdsvärkets webbsida.

Exempel på finansierade projekt (på finska)

Uppdateringsdatum: 8 juli 2021