Anvisning för ansökan om stöd för projekt som genomförs av landsbygdens innovationsgrupper (EIP) 7.9–29.10.2021

Ur Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 finansieras nya innovationsgrupper för landsbygden med extra medel från EU:s återhämtningsinstrument 2021–2022 (https://arkisto.maaseutu.fi/sv/landsbygden/aterhamtningsfinansiering). Den totala offentliga finansieringen uppgår till 6 miljoner euro.

Läs mer om landsbygdens innovationsgrupper.

EIP-projekt har målet att skapa och införa innovationer inom primärproduktionen

Målet med landsbygdens innovationsgrupp, dvs. en EIP-grupp (”European Innovation Partnership”), är att förbättra jordbrukets och skogsbrukets produktivitet, effekter och hållbarhet i samarbete mellan branschföretag (jordbruk, skogsbruk, bearbetning av jordbruksprodukter eller bioekonomi) och sakkunniga i branschen. För att genomföra projektet bildar man en innovationsgrupp för landsbygden. Innovationsgruppens mål är att lösa tidigare identifierade problem eller att införa en ny innovation. Innovationen eller problemlösningen ska bygga på primärproduktionsföretagens behov och förnya primärproduktionen eller främja bioekonomin.

Med en innovation avses här en betydande reform inom landsbygdens näringsverksamhet som utgår från behov i branschen. Innovationen kan också handla om effektivitets- och produktivitetsförbättrande handlingssätt och -mönster. Eftersom siktet är inställt på en reform och verksamhet som har nyhetsvärde, ska innovationen som uppstår under projektet vara helt ny eller en sådan som man inte tidigare har infört i Finland.

Innovationsgruppens verksamhet sker i form av ett utvecklingsprojekt. Projektet kan genomföras var som helst i Fastlandsfinland. Det är bäst om aktörer från flera landskap deltar, eftersom EIP-projekten är riksomfattande. Till ett EIP-projekt kan också höra en internationell del som genomförs tillsammans med andra EU-länders EIP-grupper. Projektet kan också genomföras helt och hållet internationellt. Landsbygdens innovationsgruppsprojekt kan genomföras under ett till tre års tid, dock högst fram till den 31 december 2024.

Projektet genomförs av landsbygdens innovationsgrupper, dvs. EIP-grupper

De som deltar i genomförandet av projektet bildar tillsammans en innovationsgrupp för landsbygden (en EIP-grupp). Landsbygdens innovationsgrupp ska bestå av minst två parter; personer eller sammanslutningar. Eftersom det handlar om en grupp, rekommenderas det att gruppen består av minst tre olika aktörer.

I gruppen bör ingå åtminstone en företrädare från följande två kategorier:

 1. företag inom jordbruk, skogsbruk, bearbetning av jordbruksprodukter eller/och därtill knutna bioekonomiföretag
 2. sakkunnigorganisationer som är viktiga med tanke på det problem som ska lösas eller den innovation som ska utvecklas, t.ex. forskare, rådgivare, föreningar

Innovationsgruppens idéer och reformer ska hänföra sig till de primärproduktionsföretag som är medlemmar i gruppen samt till deras verksamhet.

De nya EIP-grupperna främjar digitalisering, grön tillväxt och resiliens

Innovationsgrupperna för landsbygden finansieras via Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlands-finland 2014–2020 med extra medel från EU:s återhämtningsinstrument 2021–2022. Sammanlagt 6 miljoner euro står till förfogande. Målet är att finansiera sammanlagt 20 nya innovationsgrupper för landsbygden.

Utöver de ovannämnda grundläggande kraven för landsbygdens innovationsgruppsprojekt ska de nya EIP-projekten som nu finansieras bidra till den ekonomiska återhämtningen från covid-19-pandemin genom att främja digitaliseringen av primärproduktionen, utveckla nya miljövänliga lösningar (grön tillväxt) eller öka primärproduktionens förmåga att anpassa sig till föränderliga förhållanden (resiliens).

Stödmottagare

Deltagarna i projektet bildar tillsammans en innovationsgrupp för landsbygden. En av medlemsorganisationerna i innovationsgruppen är projektets ansvariga genomförare, till vilken stödet beviljas. En ansvarig genomförare kan vara en offentligrättslig sammanslutning, t.ex. en utvecklarorganisation. Stödmottagare kan vara offentligrättsliga eller privaträttsliga sammanslutningar, t.ex. små och medelstora företag, forskningsenheter eller utvecklarorganisationer, stiftelser, skolor, kommuner eller föreningar. I gruppen kan också ingå enskilda personer och/eller företagare.

Till de företag inom jordbrukssektorn som är med i ett EIP-projekt kan höra gårdar och jordbruksproduktförädlande företag, vars slutprodukter fortsatt klassificeras som jordbruksprodukter (s.k. Annex I-produkter). Verksamhetsområdet för de medverkande skogsbruksföretagen rör skogsvård, virkesproduktion eller sådana skogsvårds- och skogsanvändningsåtgärder som förutsätter virkesförädling eller -handel, t.ex. virkesdrivning och transporter. När det gäller bioekonomisektorn kan de medverkande företagen vara företag som får sina råvaror från jord- eller skogsbruket eller vars slutprodukter (t.ex. bioenergi) används av företag inom jord- eller skogsbruket.

I ansökan ska anges de förfaranden som parterna följer, dvs. de åtaganden och avtal som fastställer de olika parternas rättigheter och ansvarsfrågor med tanke på såväl verksamheten, ekonomin som resultaten. Likaså ska man specificera eventuella överföringar av stöd mellan projektets ansvariga genomförare, innovationsgruppen och de övriga parterna.

Stöd- och urvalskriterier

För att komma vidare till den egentliga urvalsfasen, ska ansökan uppfylla de allmänna stödkriterierna:

 1. Minst ett företag inom jordbruk, skogsbruk, förädling av jordbruksprodukter eller inom bioekonomisektorn som dessa har nytta av är initiativtagaren till eller på något annat sätt en aktiv part i projektet/landsbygdens innovationsgrupp.
 2. I projektet/innovationsgruppen deltar minst en expert eller organisation som är väsentlig med tanke på projektet. I en EIP-grupp ska allt som allt finnas minst två parter, men det rekommenderas att antalet parter är åtminstone tre.
 3. Ansökan redogör för det problem i primärproduktionsföretagens verksamhet som parterna vill lösa (en innovation).
 4. I ansökan anges hur EIP-gruppen främjar målen för återhämtningsmedlen (dvs. digitalisering, grön tillväxt eller resiliens).
 5. I ansökan ingår en projektplan som specificerar det problem och behov som EIP-gruppen arbetar med, de planerade åtgärderna och de förväntade resultaten.
 6. I ansökan beskrivs EIP-gruppens interna förfaranden och eventuella överföringar av stöd som säkerställer transparensen i gruppens verksamhet och beslutsprocess och hjälper att undvika intressekonflikter.
 7. I ansökan ingår en kommunikationsplan. Detta innebär informationsspridning både under projektet och informering av resultaten efter projektet samt informering på internationell nivå via EU:s EIP-AGRI-nätverk.

Urvalsgruppen för landsbygdens innovationsgrupper bedömer utifrån följande urvalskriterier i vilken grad EIP-ansökan uppfyller målen om när det gäller

 1. att bidra till att genomföra programstrategin, målen för återhämtningsinstrumentet och problemlösningen (25 %)
 2. att generera ny affärsverksamhet som stöder målen för återhämtningsinstrumentet (25%)
 3. att visa projektets behovsbaserade karaktär, anlita bästa sakkunskap (gruppens sammansättning) och engagera deltagarna (25 %)
 4. projektplanens kvalitet, kostnadseffektivitet och genomförbarhet (25 %).

Stödberättigande kostnader

Rätt till stöd ger samarbets- och projektkostnaderna:

 1. kostnader för lön och arvoden
 2. resekostnader
 3. anskaffning av köpta tjänster
 4. Hyror för lokaler
 5. materialkostnader och andra nödvändiga kostnader för genomförandet.

Till projektet kan också höra experimentell utveckling, såsom pilotarbete och demonstrationer.

Då tillämpas bestämmelserna om experimentell utveckling i den allmänna gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014:

Med experimentell utveckling avses att man förvärvar, kombinerar, formar och använder befintliga veten-skapliga, tekniska, näringslivsmässiga och andra relevanta kunskaper och färdigheter med syftet att utarbeta nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster. Detta kan inbegripa t.ex. verksamheter som syftar till konceptuell definition, planering och dokumentation av nya produkter, processer eller tjänster. Experimentell utveckling kan inbegripa utformning av prototyper, demonstration, pilotarbete, testning och validering av nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster i miljöer som motsvarar realistiska driftsförhållanden. Det primära syftet är då att göra ytterligare tekniska förbättringar på de produkter, processer eller tjänster som ännu inte är fasta. Det är möjligt att utveckla en kommersiellt användbar prototyp eller ett pilotarbete som med nödvändighet är den slutliga kommersiella produkten och som är alltför dyr att producera för att endast användas för demonstration och utvärdering.

Experimentell utveckling inbegriper inte rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga varor, tillverkningsmetoder, tillverkningsprocesser, tjänster eller andra pågående verksamheter även om dessa ändringar kan innebära förbättringar.

En pilotinvestering avser en investering som görs med syftet att se hur en idé som är resultat från utvecklingsarbetet i landsbygdens innovationsgrupp fungerar i praktiken.

Kostnaderna för pilotinvesteringar är stödberättigande i enlighet med den allmänna gruppundantagsförordningen och gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn (kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, artikel 25 och kommissionens förordning (EU) nr 702/2014, artikel 31). Kostnader för instrument och utrustning i den utsträckning och under den tid som de används för EIP-projektet är stödberättigande. Om instrumenten och utrustningen inte används under projektets hela livscykel, anses endast de avskrivningskostnader som motsvarar projektets livscykel, beräknade på grundval av allmänt accepterade redovisningsprinciper, vara stödberättigande.

Inom EIP-åtgärden genomförs inte projekt som hänför sig till den normala tillväxten i ett enskilt företag eller i en befintlig värdekedja eller forskningsprojekt som genomförs på entreprenad, om inte resultaten av dem offentliggörs. Kostnaderna för kommersiell produktion eller kommersiellt utnyttjande av en ny utvecklad prototyp eller produkt och kostnaderna för stödmottagarnas normala verksamhet omfattas inte heller av stödet. Stöd riktas inte till utveckling eller marknadsföring av en redan kommersialiserad produkt inom företag som är större än små företag.

Till EIP-gruppens verksamhet och verksamhetsresultat kan också höra en produktiv investering. Finansiering för investeringen söks med en separat ansökan. Investeringsstödsansökan kan göras samtidigt med ansökan för landsbygdens innovationsgruppsprojekt eller under projektet.

Stödnivåer

Stödnivån för projektet innovationsgrupper för landsbygden är 100 % av de godtagbara kostnaderna. Detta gäller det utvecklingsarbete som gruppens medlemmar gör tillsammans i innovationsgruppen.

När ett företag drar nytta av ett projekt ska man se till att stödet inte är statligt stöd. Då ska projektet uppfylla villkoren i artikel 31 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014:

 • stöd kan beviljas mikroföretag och små och medelstora företag (sm-företag).
 • Det understödda projektet ska vara av intresse för alla företag som är verksamma inom den berörda jordbruks- eller skogsbrukssektorn eller delsektorn.
 • Före dagen för inledandet av det understödda projektet ska följande information offentliggöras på internet:
  a) information om att det understödda projektet ska genomföras,
  b) målen för det understödda projektet,
  c) ett ungefärligt datum för offentliggörande av de förväntade resultaten av det understödda projektet,
  d) uppgift om var på internet de förväntade resultaten av det understödda projektet kommer att offentliggöras,
  e) en angivelse av att resultaten av det understödda projektet kommer att hållas tillgängliga kostnadsfritt för alla företag som är verksamma inom den berörda jordbruks- eller skogsbrukssektorn eller delsektorn.
 • Resultatet av det understödda projektet ska göras tillgängligt på internet från och med projektets slutdatum eller från och med den dag då eventuella uppgifter om dessa resultat ges till medlemmar i en viss organisation, beroende på vilket som infaller först. Resultaten ska hållas tillgängliga på internet i minst fem år från och med det understödda projektets slutdatum.
 • Stöd ska beviljas direkt till organisationen för forskning eller kunskapsspridning.
 • Stödet får inte medföra att företag verksamma inom jordbrukssektorn får stöd som är baserat på priset på jordbruksprodukter.

Följande kostnader är stödberättigande:

a) personalkostnaderna för forskare, tekniker och annan stödpersonal i den omfattning som de arbetar med projektet,

b) Kostnader för verktyg och anordningar till de delar och för den tid som de används i projektet. Om instrumenten och utrustningen inte används under projektets hela livscykel anses endast de avskrivningskostnader som motsvarar forskningsprojektets livscykel, beräknade på grundval av allmänt accepterade redovisningsprinciper, vara stödberättigande.

c) Kostnader för byggnader och markområden till de delar och för den tid som de används i projektet. När det gäller byggnader anses endast de avskrivningskostnader som motsvarar projektets varaktighet, beräknade på grundval av allmänt godkända bokföringsprinciper, som stödberättigande. För mark är kostnader för överlåtelse på affärsmässiga villkor eller faktiska kapitalkostnader stödberättigande.

d) Kostnader för kontraktsforskning, kunskap och patent som köps eller hyrs in från externa källor på marknadsmässiga villkor, samt kostnader för konsulttjänster och motsvarande tjänster som används uteslutande för projektet,

e) andra allmänna omkostnader och andra driftskostnader, inklusive kostnader för materiel, förrådsartiklar och liknande produkter som uppkommit som direkt följd av ett projekt.

Stödet beviljas i form av bidrag. I fråga om de indirekta allmänna omkostnaderna kan stödet beviljas som en procentuell ersättning. Den procentuella ersättningen för de allmänna kostnaderna kan uppgå till 15 % eller 24 % av projektets godtagbara lönekostnader. Tills vidare beviljas stödet inte i form av engångsersättning.

Särskild investering med koppling till EIP-gruppens utvecklingsåtgärder

För en enskild investering som hänför sig till en innovation som innovationsgruppen för landsbygden tagit fram och som utförs av en gruppmedlem kan beviljas ett stöd som är 20 procent större än normalt om investeringen hänför sig till att säkra eller testa slutresultatet för den innovation som EIP-gruppen tagit fram.

För att investeringen ska kunna betraktas som en del av EIP-gruppens verksamhet, ska gruppen förklara behovet av och motivera investeringen. Utifrån motiveringen ger projektets ansvariga genomförare den som beviljar stödet ett utlåtande om investeringen. Behovet av en investering kan ha uppkommit redan vid ansökan om ett EIP-projekt eller så kan det uppkomma under projekttiden. En ansökan om investeringsstöd ska lämnas in före slutet av det EIP-projekt som hänför sig till den. Investeringen ska röra jordbruket eller förädling av en jordbruksprodukt så att slutprodukten fortsatt är en jordbruksprodukt (s.k. Annex I-produkt) eller en produkt som används på gården eller i ett annat företag inom förädling av jordbruksprodukter enligt EIP-projektet. Gruppen kan också föreslå jordbrukets icke produktiva investeringar som hänför sig till att nå jordbrukets miljö- och klimatmål. Då görs en separat ansökan och beslut fattas enligt villkoren. För en särskild skogsbruksinvestering beviljas inte höjt investeringsstöd.

Stöd för produktiva investeringar söks ur medlen för åtgärden M04 eller M06 i Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland enligt https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/investe-ringsstod-for-jordbruk/. Investeringsansökan lämnas till den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars område investeringen görs.

Länk till forskningen inom sektorn

Innan sökanden lämnar in ansökan är det bra att i mån av möjlighet utreda hurdan forskning man tidigare bedrivit inom det område som problemet gäller, både på nationell och på internationell nivå. På detta sätt undviker man överlappande finansiering.

Inom projektet innovationsgrupper för landsbygden finansieras egentligen inte forskning, utan forskarna är med i EIP-gruppen som sakkunniga för att ge information om tidigare undersökningar inom sektorn för att kunna hjälpa med att lösa problemet.

I projektet kan också ingå internationellt samarbete

På EIP-AGRI:s webbplats finns information om andra EU-länders EIP-grupper och deras projekt. Den vägen det möjligt att hitta partner till ett internationellt projekt, om internationellt samarbete behövs för att lösa det aktuella problemet.

EIP gruppen kan också samarbeta med Horisont Europa forskningsprogrammets projekt. Mer information om programmet Horisont Europa och dess ansökningsteman och tidsplaner finns på programmets webbplats: https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandska-kunder/tjanster/finansiering/horisont-europa

Kommunikationen

Ett innovationsgruppsprojekt ska alltid ha en kommunikationsplan. Att offentliggöra projektet genast i projektets början samt informationsspridning av resultaten är obligatoriskt. Projektets slutbetalning betalas ut först efter att resultaten är offentliggjorda. Resultaten publiceras av Landsbygdsnätverket (arkisto.maaseutu.fi), Finlands AgriHubb (kompetensnätverket för lantbruksföretag) (https://www.luke.fi/agrihubi/sv/) och EU:s internationella nätverk EIP-AGRI (http://ec.europa.eu/eip/agriculture/).

Alla väsentliga resultat i projektet (även misslyckandena eftersom man också kan ta lärdom av dem) som har ett potentiellt värde för andra aktörer, måste offentliggöras. Den information som en EIP-grupp producerar ska stå fritt till förfogande för alla.

Information om de tidigare finansierade EIP-projekten finns att få på

https://arkisto.maaseutu.fi/sv/landsbygdsnatverket/teman/innovationer/innovationgrupper-for-landsbygden

Information om andra EU-länders innovationsgrupper finns att få på

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-projects

Ansökningsförfarande, ansökningsinfo och urvalsprocess

Ansökan görs i Livsmedelsverkets informationssystem Hyrrä https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html På webbplatsen finns också anvisningar om hur ansökan ska göras. Rätten att uträtta ärenden elektroniskt för en organisations räkning sköts med hjälp av Suomi.fi-fullmakter. Anvisningar om hur du gör en Suomi.fi-fullmakt hittar du här: https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/elektroniska-tjanster/hyrra/suomi-fi-full-makt/sa-har-gor-du-en-suomi.fi-fullmakt/

I Hyrrä söks finansiering ur medlen för delåtgärd M16.1 till åtgärden Samarbete i Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020. ”Stöd till inrättande och drift av operativa grupper, inom det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket”

Ansökningstiden börjar 7.9.2021 och går ut 29.10.2021. Ansökan sker i en enda fas, dvs. det ordnas ingen se-parat idéefterlysning.

För de sökande ordnas två infomöten på webben (på finska):

 • 1. allmän EIP-information om grundförutsättningarna för EIP-projekten och frågor som gäller utarbetandet av ansökan (ti 7.9.2021 kl. 9-11).
 • 2. fördjupade infomöte med närmare information om detaljerna i EIP-verksamheten och svar på de sökandes frågor (to 7.10.2021 kl. 9–11).

EIP-info på svenska ordnas den 8 oktober 2021 kl. 13-15.

Urvalsgruppen för landsbygdens innovationsgrupper, som tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet, bedömer ansökningarna enligt urvalskriterierna och kommer med förslag till innovationsgrupper som ska beviljas finansiering.

Efter valet administreras ansökningarna och besluten av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland. 8 (8)

Författningar som rör landsbygdens innovationsgrupper

EU-rättsakter och nationella författningar

 • COM(2012) 79 final: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006, artiklarna 60-70
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005, artiklarna 35 och 55–57
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, bilaga I
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2220 av den 23 december 2020 om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under åren 2021 och 2022 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller resurser och tillämpning under åren 2021 och 2022 och förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och fördelningen av sådant stöd under åren 2021 och 2022
 • Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 - 2020, åtgärd M16 Samarbete, underåtgärd 16.1 Landsbygdens innovationsgrupper
 • Lag om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden (27/2014), 8 §
 • Lag om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014)
 • Statsrådets förordning om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden (295/2014), 9 §
 • Statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden (1174/2014)
 • Lag om offentlig upphandling

Reglerna om statligt stöd

 • Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, speciellt avsnitt 4, 25 §
 • Kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, speciellt 31 §
 • Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse
 • Kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.
Uppdateringsdatum: 15 sep. 2021