Koordinaatiohankkeet kuvitus

Koordinaatiohankkeet

Koordinaatiohankkeet auttavat yksittäisiä hankkeita

Koordinaatiohankkeet auttavat yksittäisiä hankkeita. Koordinaatiohankkeiden teemoina ovat hyvinvointiyrittäjyys, maaseudun energiayrittäjyys, matkailu ja ruokasektori. Jos valmistelet hanketta näiltä aloilta, ota yhteys koordinaatiohankkeen vetäjään jo varhaisessa vaiheessa – näin vältytään päällekkäiseltä työltä ja kaikki hyötyvät.

Koordinaatiohankkeet on valittu teemoihin, joihin haetaan paljon maaseutuohjelman rahoitusta. Kuten maaseutuohjelman valtakunnalliset hankkeet, myös koordinaatiohankkeet ovat valtakunnallisia ja luovat verkostoja oman teemansa sisällä. Koordinaatiohankkeet auttavat yksittäistä hanketta toimimaan paremmin ja tuovat lisää tehokkuutta koko alalle.

Tiedote: Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet valittu

Käynnissä olevat hankkeet

Ruokasektori

Tavoitteena on lisätä maaseutuohjelmaan liittyvien ruokasektorin kehittäjien ja yrittäjien keskinäistä yhteistyötä ja aktiivisuutta. Koordinaatio panostaa yhteistyöhön sekä yhteisten kokonaisuuksien rakentamiseen ja nostaa esiin saavutettuja tuloksia ja vaikutuksia. Tärkein kohderyhmä ovat ruokasektoriin liittyvät hankkeet ja toimijat paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Verkostojen kautta hyödynsaajina ovat keskisuuret ja sitä pienemmät yritykset sekä niiden kautta asiakkaat kuluttajista ammattilaisiin.

Hankkeen vetäjä: Turun yliopiston Brahea-keskus, Päivi Töyli, paivi.toyli@utu.fi ja osatoteuttajat:

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Juha Rutanen, juha.rutanen@helsinki.fi
Pro Luomu ry, Marja-Riitta Kottila, info@proluomu.fi

Nettisivut: www.aitojamakuja.fi
Facebook: www.facebook.com/aitojamakuja.fi
Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/lahiko/?ref=bookmarks
Twitter: https://twitter.com/Aitojamakuja
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZNzY8KehfuAT7_UvsdQuog
Instagram: https://www.instagram.com/aitojamakuja/

Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa (VILLE)

Koordinaatiohanke tukee ilmastonmuutokseen varautumiseen liittyvien alueellisten hankkeiden työtä sekä lisää yhteistyötä ja verkottaa toimijoita. Se välittää tutkimustietoa ja tietoa hallinnon linjauksista hanketoimijoiden käyttöön sekä tuottaa monikanavaista viestintää hanketoimijoiden, viljelijöiden, neuvojien ja opiskelijoiden tueksi ilmastonmuutokseen varautumiseksi. Koordinaatio tukee sekä maatalouden ilmastoratkaisujen kehittämistä, että myös laajemmin maaseutua elinympäristönä, sen elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämän kestävyyttä.

Hankkeen vetäjä, Riitta Savikko, Luonnonvarakeskus
(riitta.savikko@luke.fi)

Kotisivut: http://www.ilmastoviisas.fi

Facebook-sivu: https://www.facebook.com/ilmastoviisas/

Päättyneet hankkeet

Maaseudun Energiayrittäjyys

Hanke viestii energiayrittäjyyden saralla saavutetuista tuloksista, jakaa tietoa uusista teknologioista sekä kokoaa toimijat yhteen työskentelemään maaseudun yritysten hyväksi. Hyödynsaajia ovat pienet yritykset ja mikroyritykset maaseudulla sekä uusiutuvaan energiaan ja energiayrittäjyyteen liittyvät hankkeet. Koordinaatio edistää maaseutuohjelman tavoitteiden saavuttamista valtakunnallisesti: osaaminen, tiedonkulku, innovaatiot ja yhteistyö lisääntyvät, ilmastonmuutoksen hillintä tehostuu ja yrittäjyys monipuolistuu.

Hankkeen vetäjä: Manu Hollmén (manu.hollmen@proagria.fi)

Kotisivu: www.energiayrittäjyys.fi
Facebook-ryhmä: Energiayrittäjyydestä elinvoimaa
Twitter: @Energiayritys

Maaseudun hyvinvointiyrittäjyys

Hyvinvointipalvelut tarjoavat kasvun ja monipuolistumisen mahdollisuuksia maaseutuyrittäjyyteen. Koordinaatiolla edistetään alan kehittämistä toimijoita törmäyttämällä ja yhteistyötä lisäämällä toimialojen rajapintoja ylittäen. Hanke viestii teemaan liittyvistä hankkeista, tutkimuksista sekä selonteoista, sekä kokoaa tuloksia ja vaikutuksia.

Tutustu hankkeen kotisivuihin

Liity Facebook-ryhmään

Hankkeen vetäjä: Elina Vehmasto (elina.vehmasto@luke.fi)

Rural Finland II

Koordinaatiohankkeen tavoitteena on edistää maaseutuohjelman ja Matkailun tiekartan tavoitteiden saavuttamista valtakunnallisesti. Toiminnan yhteensovittamisella pyritään avoimeen yhteistyöhön, jossa strategiaperusteisesti yhdessä suunnitellaan kehittämistoimenpiteet, työnjako sekä aikataulu toimijoiden kesken. Koordinaation tuloksena matkailuyritykset sekä ruoka-, luonto- ja kulttuurimatkailun toimijat muodostavat aktiivisia ja avoimia verkostoja sekä yhdistävät kehittämisen voimavaroja, josta syntyy uusia kansainvälistymiseen tähtääviä palvelumalleja.

Hankkeen vetäjä: Karelia-ammattikorkeakoulu, yhteyshenkilö Raija Ruusunen, raija.ruusunen@karelia.fi

Nettisivut: http://ruralfinland.karelia.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/RuralFinland/

Twitter: https://twitter.com/RuralFinland

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCJgdB-HqV9S7lNT6VieEUhQ

Instagram: https://www.instagram.com/ruralfinland/

Luomu

Luomun valtakunnallisen koordinaatiohankkeen tavoitteena on rakentaa luomualan kehittäjien tuki- ja kumppanuusverkosto, jolla on tiivis yhteys elinkeinon toimijoihin. Hanke palvelee alueellisia kehittäjiä jakamalla osaamista, tietoa ja kokemuksia.

Hankkeen vetäjä: Pro Luomu ry, yhteyshenkilö Marja-Riitta Kottila, marja-riitta.kottila@proluomu.fi

www.proluomu.fi

www.luomu.fi

Facebook-ryhmä: PL luomukoordinaatio

Luonnontuotteet

Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (LUMOA) -hanke vahvistaa luonnontuotealan kehittämistä. Se välittää tietoa ja innostaa uusia toimijoita mukaan. Hanke toteuttaa luonnontuotealan toimintaohjelmaa, joka nostaa kehittämispainopisteiksi raaka-ainetuotannon, innovatiivisen ja jalostusarvoa lisäävän tuotekehityksen sekä lisäarvon tuottamisen matkailu- ja hyvinvointipalveluihin.

Hankkeen vetäjä: Helsingin yliopisto, yhteyshenkilö Juha Rutanen, juha.rutanen@helsinki.fi

www.aitoluonto.fi

Lähiruoka

Lähiruoan koordinaatiohankkeen tavoitteena on lisätä ja tiivistää lähiruoka-alalla toimivien yhteistyötä. Verkostoitumisen avulla halutaan kasvattaa alan kilpailukykyä. Hankkeessa vahvistetaan lähiruokaan liittyvien hankkeiden ja toimijoiden välistä tiedonvaihtoa, yhteistyötä ja työnjakoa.

Hankkeen vetäjä: Turun yliopisto, yhteyshenkilö Päivi Töyli, paivi.toyli@utu.fi

Kotisivut: www.aitojamakuja.fi

Facebook: Aitoja makuja

Facebook-ryhmä: Lähiruokakoordinaatio – LÄHIKO

Twitter: @Aitojamakuja

Youtube

Instagram: Aitojamakuja

Green care -hyvinvointipalvelut

Koordinaatiohanke ylläpitää Green Care -toimijoiden yhteistyötä ja sopii näiden välisestä työnjaosta. Toimijoiden yhteistyötä lisäämällä ja päällekkäistä työtä poistamalla tehostetaan alan kehitystä. Hanke tuottaa yhteisiä esittelymateriaaleja eri kohderyhmille sekä toimii aktiivisena alan tiedottajana.

Hankkeen vetäjä: Luonnonvarakeskus, yhteyshenkilö Elina Vehmasto, elina.vehmasto@luke.fi

www.gcfinland.fi

Rural Finland - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke

Hankkeen avulla maaseutuohjelman rahoitus tulee tuloksekkaasti käytetyksi matkailualan kehittämiseen. Hanke varmistaa kaksisuuntaisen tiedonkulun kansallisten strategioiden ja alueellisten toimijoiden välillä. Se tiivistää kansallista ja alueellista yhteistyötä sekä jalkauttaa parhaita kehittämistapoja kansallisen kehittäjäverkoston kautta. Kansallisena maaseutumatkailun kehittämistavoitteena on osaava, kasvava ja uudistuva maaseudun matkailuelinkeino.

Hankkeen vetäjä: Karelia-ammattikorkeakoulu Oy, yhteyshenkilö Raija Ruusunen, raija.ruusunen@karelia.fi

http://ruralfinland.karelia.fi/

Twitter: @RuralFinland

Facebook

Youtube

Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla - energiatehokkuuden koordinaatiohanke

Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulle -hanke edistää energiapalvelujen saatavuutta, käyttöä ja tunnettuutta maatiloilla ja maaseutuyrityksissä. Hanke tiivistää energiatehokkuuden kanssa työskentelevien yhteistyötä. Hanke tuottaa viestintämateriaalia energiatehokkuudesta, välittää onnistumisia kentältä ja tärkeitä ajankohtaisia tietoja valtakunnan tasolta alueille ja päinvastoin. Hanke tarjoaa asiantuntija-apua energiatehokkuuden seurantaan ja raportointiin.

Hankkeen vetäjä: ProAgria Keskusten Liitto ry, yhteyshenkilö Maarit Kari, maarit.kari@proagria.fi

http://www.energiatehokkaasti.fi/

Facebook-ryhmä Energiatehokkuudesta kilpailukykyä

Lisätietoja valtakunnallisista koordinaatiohankkeista Hämeen ELY-keskuksessa (hakuun liittyvä neuvonta) asiantuntija Lassi Hurskainen, 0295 025 046 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, 0295 025 065, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Muokkauspäivämäärä: May 4, 2022