Valtakunnalliset hankkeet kaudella 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmanvaltakunnallisen hanketoiminnan tarkoituksena on muun muassa kohdentaa maaseutuohjelman hankerahoitusta niihin hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan laajempaa vaikuttavuutta ohjelman tavoitteiden kannalta. Tärkeä tavoite on täydentää ja tukea alueilla tehtävää kehittämistyötä ja hanketoimintaa.

ENERGIA:

USVA – uusiutuvan energian arvoverkkojen ja innovaatioympäristön kehittämisohjelma
Iin Micropolis Oy

Yhteistyötahot: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Suomen metsäkeskus, Työtehoseura ry, Metsäntutkimuslaitos

Hankkeessa kootaan kansallisen hanketyön aiemmat tulokset uusiutuvan energian alalta sekä tunnistetaan ja analysoidaan keskeisten toimijoiden arvoverkot. Hankkeessa aktivoidaan alueiden toimijoita kehittämään maaseudun avoimia innovaatioympäristöjä sekä luodaan toimialat ylittäviä verkostoja, jotka aktivoivat ja tukevat maaseudun yrittäjyyttä ja uusien liiketoimintojen syntymistä uusiutuvan energian alalla. Lisäksi hankkeessa edistetään maaseudun biomassojen jatkojalostusta. Näiden pohjalta rakennetaan laaja-alainen, koko maan kattava uusiutuvan energian kehittämisohjelma 2014–2020.

Yhteyshenkilö: Irja Ruokamo, puh. 050 354 8200. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@micropolis.fi
http://www.usvahanke.fi/

Maaseudun energia-akatemia
Helsingin yliopisto

Hankkeessa tuotetaan tietoa maatalouden energian käytöstä, ratkaisumalleja energiatehokkuuden parantamisesta sekä uusiutuvien energioiden käyttöönotosta. Hankkeessa otetaan huomioon myös fossiilisen energian saatavuuden heikkeneminen sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset energian käyttöön.

Hankkeen tavoitteena on tuotantoprosesseihin keskittyvän tiedon tuottaminen siten, että saadaan kestävä pohja maatalouden ja maaseudun päätöksenteolle. Uudet, energiaa säästävät tuotantomenetelmät ja uudet energian tuotantoprosessit edellyttävät alan toimijoiden aiempien tietojen päivitystä.

Lisätietoja: Jukka Ahokas, 040 826 0181, jukka.ahokas(at)helsinki.fi
http://www.energia-akatemia.fi/


Biokaasulaitosinvestoinnin laskentatyökalu
Ukipolis Oy

Hankkeessa tuotetaan 4500 saksalaisen biojalostamon tietoihin perustuvan aineiston perusteella suomalainen sovellus, jonka avulla biojalostamoinvestointia suunnitteleva tai suunnitelmaa arvioiva taho voi helposti vertailla erilaisia vaihtoehtoja suomenkielisen laskentaohjelman avulla. Aineisto asetetaan kaikkien saataville avoimeen nettiportaaliin.

Lisätietoja: Jaakko Barsk, 040 5317930, etunimi.sukunimi@ukipolis.fi

YMPÄRISTÖ:

Kasvot luomulle – luomulähiruokayrittäjien markkinointi- ja viestintävalmennus
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Yhteistyötahot: Luomuliitto ry, ProOivallus

Hankkeen päätavoitteena on kehittää luomuyrittäjien markkinointi- ja viestintätaitoja ja lisätä luomuyrittäjien ja kuluttajien kohtaamisia uusilla toimintamalleilla. Hanke järjestää valmennus-kokonaisuuden, jonka tavoitteena on parantaa luomuyrittäjien markkinointi- ja viestintävalmiuksia. Valmennus toteutetaan verkkovalmennuksena, jota tukevat lähikokoontumiset.

Yhteyshenkilö: Jukka Rajala, puh. 044 303 2210. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Ilmastonmuutos ja maaseutu
MTT, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Hankkeen päätavoite on maatalousyrittäjien ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen liittyvän tietotaidon lisääminen. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia pyritään suhteuttamaan erityisesti tilojen riskiarviointiin, taloudelliseen kannattavuuteen ja toiminnan ympäristövastuullisiin kehittämismahdollisuuksiin. Hankkeessa välitetään tutkimustietoon pohjautuvaa käytännönläheistä tietoa, jolla on pitkävaikutteista ympäristölle ja maaseudulle myönteistä merkitystä. Hankkeen keskeiset toimintamuodot ovat valtakunnallisen asiantuntija-, kohderyhmä- ja sidos-ryhmäverkoston muodostaminen, alueelliset työpajat, verkkoviestintä ja loppuseminaari.

Lisätietoja:
tutkija Sari Himanen, 040 738 9873, sari.himanen(at)mtt.fi

ELINTARVIKKEET:

Aitoja makuja II Aitoja Makuja
Turun yliopisto koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea

Aitoja makuja II -hankkeen päätavoitteena on kehittää aitojamakuja.fi -sivustosta monipuolinen elintarvikeyrittäjyyden tietolähde, joka palvelee monia erilaisia käyttäjäryhmiä yhteisen tiedon jakamisen ja löytämisen paikkana. Sivusto viestii samalla sekä toimialasta että alan yrityksistä, joten tiedon lisääntymisen kautta vaikutetaan yleiseen ilmapiiriin ja asenteisiin maaseutua ja ruoan tuotantoa kohtaan.

Yhteyshenkilö: Päivi Töyli, puh. 040 189 1929, Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@utu.fi
Aitoja Makuja

Paikallisruoan tuottajat esiin, PAISTE
Turun yliopisto koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea

Paikallisruoan tuottajat esiin, PAISTE – hankkeen tavoite on auttaa tuottajia ja kuluttajia kohtaamaan toisensa, lisätä alkutuottajien löydettävyyttä ja näkyvyyttä osana lyhyttä toimitusketjua sekä vahvistaa alkutuotannon tuotteiden suoramyynnin toimintaedellytyksiä. Samalla laajennetaan Aitoja makuja – hankkeissa muodostuneita verkostoja kattamaan myös tuottajatason kanssa toimivat tahot. Näiden tahojen kanssa toteutetaan viestintää yhteisestä sivustosta aitojamakuja.fi. Hanke toteutetaan osana Aitoja makuja II – hanketta lisärahoituksella.

Yhteyshenkilö: Päivi Töyli, puh. 040 189 1929, Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@utu.fi

Pienmeijerien kasvun edellytykset Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeen ammatti-instituutti

Tavoitteena on helpottaa uusien pienmeijerien syntymistä sekä tehostaa olemassa olevien yritysten tuotantovolyymia ja parantaa niiden kannattavuutta. Hankkeella halutaan lisätä pienmaidonjalostajien tietämystä, koskien elintarvikelainsäädäntöä, luomumaidonjalostusta, ympäristölainsäädäntöä sekä valvontaa, sekä antaa esimerkkejä näihin liittyviä käytännön toimenpiteistä. Lisäksi tavoitteena on elintarvikevalvontaa toteuttavien viranomaisten perehdyttäminen pienmeijeritoiminnan erityispiirteisiin sekä yhtenäistää elintarvikelainsäädännön tulkintoja.

Lisätietoja: projektipäällikkö Johanna Aho, 050 574 5066, etunimi.sukunimi@hamk.fi

Tuorekasvisten turvallisuuden parantaminen
TUOPRO MTT / Ruralia-instituutti

Hankkeen tavoitteena on tuorekasvisten laadun varmistaminen sekä kotimaisten kasvisten tuotannon turvaaminen sekä suomalaisten yritysten toimintaedellytysten parantaminen. Hankkeessa luodaan organisoitu, viljelijöiden omavalvontakäyttöä palveleva toimintamalli, joka edesauttaa tuotteiden hygieenisen laadun turvaamisessa sekä kansallinen Hyvän käytännön opas tuorekasviksia käsitteleville yrityksille. Hankkeessa kootaan myös yhteen käyttökelpoiseen muotoon kasvisten tuotantoprosesseihin liittyvää tietoa.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Riina Tuominen / Ruralia, Marja Lehto / MTT

PALVELUT:

Pilottihanke: Kyläkaupasta yksityisten ja julkisten palveluiden käyttöliittymä
Päivittäistavarakauppa ry

Yhteistyötahot: Turun yliopisto koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Hankkeessa uudistetaan kyläkaupan monitoimikonseptia käyttöliittymäajattelulla siten, että fyysisten ja verkkopalveluiden yhdistelmällä voidaan tarjota maaseudun asukkaille kannattavasti kattava yksityisten ja julkisten palveluiden paketti. Hankkeessa pilotoidaan yksityisten ja julkisten palveluiden toteutusta kyläkaupoissa. Toteutus voi perustua sähköisen kaupan ratkaisuihin tai perinteisiin toimintamalleihin. Kaupan monipalvelumallin osalta arvioidaan paikallisesti sekä toiminnan taloudellisia että sosiaalisia vaikutuksia.

Yhteyshenkilö: Ilkka Nieminen, puh. 0500 422 216, sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@pty.fi
http://www.pty.fi/etusivu/

Outdoors Finland - aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009 - 2011
Matkailun edistämiskeskus

Hankkeen päätavoite on luoda eri aktiviteettien (kalastus, vaellus, sauvakävely, melonta/veneily, eläintenkatselu, hevosmatkailu, pyöräily) ympärille toimiva valtakunnallinen verkosto ja jatkuva kehittämisen malli, jonka avulla edistetään yritysten kansainvälistymistä ja verkostoitumista. Lisäksi hanke koordinoi paikallista ja alueellista kehittämistoimintaa sekä välittää tietoa ja toimintatapoja.

Outdoors Finland II -aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012-2014

Outdoors Finland II -hankkeen päätavoitteina on lisätä aktiviteettituotteiden näkymistä kansainvälisissä jakelu- ja markkinointikanavissa, ylläpitää aktiviteettien ympärillä toimivaa valtakunnallista verkostoa ja taata sen jatkuminen myös hankkeen päätyttyä muodostamalla ja sitouttamalla toimijat jatkuvaan kehittämisen malliin. Lisäksi hanke koordinoi ja ohjaa alueellista kehittämistoimintaa, välittää tietoa ja toimintatapoja ja syventää aktiviteettien jakeluteiden ymmärtä-mystä, osaamista ja hyödyntämistä yrittäjien ja kehittävien tahojen keskuudessa.

Lisätietoja: mek(at)visitfinland.com


NUORET:

Nuorten maaseutu: Nuorten tulevaisuuskuvat maaseudun kehittämistyön lähtökohtana
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Hankkeessa laaditaan tulevaisuus-, nuoriso- ja maaseutututkimuksen sekä asiantuntijatyön avulla 6-8 visualisoitua tulevaisuuskuvaa maaseudulla asumisesta ja toimimisesta. Tulevaisuuskuvat analysoidaan laajassa kyselytutkimuksessa, jossa alueellisesti edustava satunnaisotos 18–30 –vuotiaita nuoria arvioi, missä määrin toivottava ja todennäköinen kukin esitetyistä tulevaisuuskuvista on heidän omalla kohdallaan. Kyselytutkimuksen tulosten analysoinnin kautta saadaan selville, millaisiin kohteisiin ja prosesseihin maaseudun uudistumiseen tähtäävä kehittämistyö tulisi kiinnittää erityisesti maaseudun erilaisissa asumis- ja liiketoimintaratkaisuissa.

Yhteyshenkilö: Tuomas Kuhmonen, puh. 050 5911 959, sähköpostiosoite on muotoa etuni-mi.sukunimi@utu.fi


MAATILAT:

Tyyppinavetta –hanke
MTK ry

Maidontuottajat ovat usein ns. kertarakennuttajia, jotka kaipaavat yksilöllisen luonnossuunnittelun sijaan käyttöön valmiita, hyväksi koettuja perussuunnitteluratkaisuja. Tyyppinavetta –hankkeen päätavoite on alentaa maitotilojen rakentamisen investointikustannuksia kehittämällä standardisoidumpia suunnitteluratkaisuja, rakenteita ja prosesseja.

Hankkeen tuloksena Suomessa on suunnitelmat standardirakenteista ja elementtitoimittajia, joilta voidaan tilata standardoituja osia tai jopa kokonaisia moduuleita rakennettaviin navetoihin. Hankkeen toteutuksessa on keskeinen rooli navettarakentamisen ammattilaisista koostuvalla suunnitteluryhmällä.

Lisätietoja: MTK:n ja Maitovaltuuskunnan maitoasiamies Sami Kilpeläinen,
040 552 0646, sami.kilpelainen(at)mtk.fi
https://www.facebook.com/pages/Tyyppinavetta/260400253971857​

Teknologialla tehokkuutta metsänhoitoon - koneellisen istutuksen laaja käyttöönotto
Suomen metsäkeskus

Hankkeen tavoitteena on koneistutuksen laaja käyttöönotto yksityismetsissä. Taustalla on tulevina vuosina realisoituva metsäalan työvoimapula sekä metsänomistajarakenteen muuttuminen, sillä yhä harvempi metsänomistaja hoitaa itse aktiivisesti metsäomaisuuttaan. Tämä luo kysyntää valmiille metsäpalveluille. Hanke pyrkii lisäämään yleistä tietämystä koneistutuksesta ja luomaan koko uudistamisketjulle kustannustehokkaat toimintamallit

Lisätietoja:
Projektipäällikkö: Kyösti Sipilä, puh: 040 775 1719, kyosti.sipila@metsakeskus.fi
https://www.metsakeskus.fi

YRITTÄJYYS:

Kylien bisneskeissit
Suomen Kylätoiminta ry

Hankkeessa kehitetään uusia yhteisöllisen liiketoiminnan malleja ja levitetään yleishyödyllisten yritysten toiminnasta ja asukkaiden tarvitsemien lähipalveluiden tuottamisesta saatuja hyviä kokemuksia valmennuksen, tiedonvaihdon ja case-esimerkkien avulla.

Tavoitteena on kylien liiketoiminnallisuuden ja tätä kautta myös omatoimisen varainhankinnan lisääntyminen.

Lisätietoja: kehittämisjohtaja Tuomas Perheentupa, 050 592 2726, tuomas.perheentupa(at)kylatoiminta.fi
http://www.kylatoiminta.fi/fi/hankkeet/kylien-bisneskeissit.html​

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppa-neina
Päivittäistavarakauppa ry

Hankkeessa kehitetään elintarvikealan pk-yritysten osaamista tavoitteena niiden valmistamien tuotteiden pääsyn helpottaminen päivittäistavaravalikoimiin ja tuotteiden menestyminen valikoimissa. Kaupan ja mikroyritysten avainhenkilöt verkottuvat alueellisissa seminaareissa, joissa esitellään myös liikesuhteen aloittamisessa hyödynnettävä uusi työkalu, tuotekortti. Tuotekortin käytöstä järjestetään työpajatilaisuuksia.

Lisätietoja:
johtaja Ilkka Nieminen, (09) 172 86112, ilkka.nieminen(at)pty.fi
http://www.pty.fi/kaupan-toiminta/hankkeet/mikroyritysten-valmentaminen/​

Green care –yrittäjyydestä elinvoimaa maaseudulle
MTT, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Tavoitteena on lisätä Green caren tunnettuutta ja edistää toimijoiden välistä yhteistyötä erityisesti valtakunnallisella ja alueellisella tasolla. Hankkeessa luodaan palvelumalleja palvelumuodoittain green care -tyyppisen liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämiseksi sekä kehitetään Green caren laadunhallintaa palvelun tuottajien, asiakkaiden ja viranomaisten käyttöön. Lisäksi hanke kartoittaa alan osaamistarpeet ja suunnittelee koulutusväyliä osaamisen täydentämiseksi.

Lisätietoja: erikoistutkija Katriina Soini, 040 725 1891, katriina.soini(at)mtt.fi
http://projekti.kpedu.fi/%28S%28j4revx45xw1u0xvge35vupjg%29%29/default.aspx?id=2571&pid=2571&pid1=2571&siteid=561​

MAASEUTU-PISA –koulutushanke

Hankkeessa vahvistetaan maaseutuympäristössä toimivan pienen saha- ja puutuoteteollisuuden yrittäjien kokonaisvaltaista liiketoimintaosaamista ja ammatillista kehittymistä sahayrittäjille räätälöidyn koulutuksen avulla. Piensahoilla tarkoitetaan alle 10 000 m3 raakapuuta vuodessa käyttäviä yrityksiä. Koulutus parantaa yritysten kasvu- ja kilpailukykyä ja lisää yritysten välistä yhteistyötä sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Koulutus toteutetaan yhteistyössä alan oppilaitosten (Sedu Aikuiskoulutus, Kymenlaakson am-mattikorkeakoulu, Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus YTI, Kainuun ammattiopisto, Lapin ammattiopisto LAO) ja Sahayrittäjät ry:n kanssa.

Lisätietoja:
Riitta Backman, 044 7143 681, etunimi.sukunimi@tts.fi

Hevosyritys huippukuntoon -koulutushanke hevosyrittäjille 2010-2013

Tavoitteena on ollut hevosalan yrittäjien osaamisen lisääminen ja tätä kautta hevosalan kilpailukyvyn ja laadukkaan palvelun vahvistaminen. Valtakunnallisella hankkeella parannetaan alan tiedonkulkua ja verkostoitumista asiantuntijoiden kesken.

Lisätietoja: Sirpa Pussinen, Projektipäällikkö
050 574 9207, sirpa.pussinen(at)hamk.fi
http://www.hamk.fi/verkostot/hevosyrittaja/Sivut/default.aspx

Hevosexpertit

Hevosalan yritystoiminnan lisääntyminen edellyttää tasokkaita neuvontapalveluja. Hankkeen avulla pyritään kehittämään valtakunnallisia neuvonnan asiantuntijajärjestelmiä, jotta ne pystyvät palvelemaan hevosalan monipuolista yritystoimintaa. Uusimman tietotaidon avulla neuvontaorganisaatiot pystyvät kehittämään palvelujaan.

Lisätietoja: Minna-Liisa Heiskanen, puh. 050 536 1371, s-posti. minna-liisa.heiskanen(at)hevostietokeskus.fi
http://www.hevostietokeskus.fi/

RakPuuCe
Suomen metsäkeskus

Puolueettoman hankkeen neuvonnan ansiosta vältytään kohtuuttomilta kustannuksilta mikroyrittäjille ja turhilta yritysten toiminnan lakkauttamisilta sekä taataan yhtäläinen koulutus kaikille kohderyhmän yrityksille. Hankkeen järjestämien yrityksille suunnattujen yhteisten koulutuspäivien aikana yrittäjät saavat yksityiskohtaiset ohjeet hakemisprosessista sekä FPC-manuaalin tekemisestä ja sen mukaisesti tuotannon valvonnan järjestämisestä omassa yrityksessään. Hankkeen koulutuksen tuloksena yrityksillä on valmiudet hakea itse Ce-merkintää tuotteisiin sekä yrityksillä on tiedot kuinka yritys voi saada ulkopuolista apua em. toimenpiteisiin.

Lisätietoja: Mikko Peltovirta, 029 432 4229, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi
https://www.metsakeskus.fi/

KYLÄT:

Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen - valtakunnallinen koordinaatiohanke II
Hankkeen lähtökohtana on jatkaa kylien kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista kehittämistä. Hankkeeseen yhdistetään kylien kehittämisen ja matkailun kehittämisen osaaminen ja otetaan huomioon kestävän kehityksen kaikki ulottuvuudet.

Hankkeen tavoitteena on matkailun kehittäminen koko kylää hyödyttäväksi liiketoiminnaksi, kylien elävöittäminen ja hyvinvoinnin lisääminen.

Lisätietoja: Lomalaidun ry c/o MTK, +358 20 4131, info@lomalaidun.fi


​​​​​
Muokkauspäivämäärä: Feb 18, 2020