Soveltaja rakastaa ratkaisuja

In­no­vaa­tio on har­voin vä­läh­dys, se on pi­kem­min­kin pro­ses­si, joka joh­taa par­haim­mil­laan spi­raa­li­mai­seen, yhä ke­hit­ty­neem­mäl­le ta­sol­le yl­tä­vään toi­min­taan. In­no­vaa­tio on har­voin yh­den toi­mi­jan aja­tus­ten tai te­ko­jen tu­los­ta, vaan vaa­tii eri­lais­ten näkö­kul­mien luo­vaa ko­ko­a­mis­ta ja eri­lai­sia tai­to­ja ja osaa­mi­sia.

Tutustu maaseutuverkoston kaikkien aikojen ensimmäisen innovaatiotyöryhmän raporttiin Soveltaja rakastaa ratkaisuja, jossa kiteytetään ryhmän vuosien saatossa keräämät kokemukset yksiin kansiin. Ra­port­ti koos­tuu ensisijaisesti työ­ryh­mä­jä­sen­ten kir­joit­ta­mis­ta in­no­vaa­ti­o­työ­ryh­mätyöhön liit­ty­vis­tä aihe­a­lu­eis­ta ja nii­den syn­nyt­tä­mis­tä aja­tuk­sis­ta, joil­la ra­ken­ne­taan sil­taa in­no­va­tii­vi­seen toi­min­taan maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­ses­sä ja maa­seu­tu­ver­kos­to­toi­min­nas­sa. Työ­ryh­mä kat­soi maa­seu­dun in­no­vaa­ti­oi­ta ni­men­o­maan maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­mien näkö­kul­mas­ta: mi­ten oh­jel­ma ja sen vä­li­neet voi­vat niitä par­hai­ten tu­kea.

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020