Vaikuttavuusindikaattorit

Maaseutuohjelman tavoitteet ja vaikuttavuutta kuvaavat indikaattorit

Ohessa on esitelty maaseutuohjelman tavoitteet ja indikaattorit, joiden avulla niiden vaikuttavuutta arvioidaan. Voit seurata vaikuttavuustavoitteiden toteutumista Agrikaattori-palvelussa.


1. Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät

 • Tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) euromääräiset menot yrityksissä, julkisella sektorilla ja korkeakoulusektorilla niiden toimijoiden osalta jotka sijaitsevat maaseutualueella.

2. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen tehostuvat

 • Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt
 • Maatalouden ammoniakkipäästöt
 • Hiilen määrä peltomaassa
 • Maatalouden energian kulutus ja uusiutuvan energian osuus siitä

3. Luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja maatalouskäytössä olevan maaperän tila paranevat

 • Maatalousympäristön lintupopulaatio
 • Maatalousympäristöjen päiväperhosten kannan kehitys
 • Luontoarvoiltaan arvokkaiden maatalousalueiden osuus maatalousmaasta
 • Alkuperäiseläinrotupopulaatioiden kehitys
 • Maatiaiskasvilajien ja -lajikekantojen kehitys
 • Typpi- ja fosforitase
 • Nitraattipitoisuudet pinta- ja pohjavesissä
 • Peltojen vesieroosio
 • Kasvinsuojeluaineiden käyttömäärät maa- ja puutarhatiloilla
 • Luonnonvesivarannot joita voidaan käyttää kasteluun
 • Erilaiset karjanlannan käsittely- ja levitystavat

4. Maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat

 • BKT asukasta kohden maaseudulla
 • Kasvavien maaseutuyritysten osuus koko maan kasvavista yrityksistä
 • Maaseutuyritysten toimialajakauma
 • Työllisyys maaseutualueilla
 • Monialaisten maatilojen lukumäärä
 • Maaseutualueiden köyhyys
 • Maaseutuyritysten lukumäärä
 • Henkilöstön määrä maaseutuyrityksissä
 • Maaseutuyritysten liikevaihto
 • Maatalousrakentamisen ja muun yritystoiminnan rakennuslupien määrä maaseutualueilla
 • Maaseudulla tehty talkootyö (tuetuissa hankkeissa)

5. Maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu

 • Yrittäjätulo maataloudesta
 • Tuotannontekijätulo
 • Maatalouden tuottavuus
 • Maataloustuotannon kokonaispääoman tuottoprosentti, työtuntiansio
 • Kannattavuuskerroin (luomu/tavanomainen tuotanto)
 • Kotimaisen tuotannon suhde kulutukseen
 • Tuotantokustannukset yksikköä kohden

6. Maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään ja arvostuksiin tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia.

 • Luomualan elintarvikeyritysten lukumäärä
 • Laiminlyöntien osuus tuotantoeläinten eläinsuojelutarkastuksissa (pl. turkiseläimet)
 • Elintarvikkeiden suoramyyntiä tai elintarvikkeiden jalostusta harjoittavien maatilojen lukumäärä
 • Elintarvikeyritysten lukumäärä
Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020