Pohjois-Karjalan maaseutuluotain – tuloksekas ensilento

Itä-Suo­men yli­opis­ton alue- ja kun­ta­tut­ki­mus­kes­kus Spa­tian maa­seu­tu­ba­ro­met­rin mu­kaan Poh­jois-Kar­ja­lan maa­seu­dul­la ar­vos­te­taan pal­ve­lu­ja ja su­ju­vaa arkea. Ke­hit­tä­mis­koh­tei­den kär­keen nousi­vat jat­ko­ja­los­tuk­sen, luon­non­tuo­tea­lan, elin­tar­vik­kei­den vien­nin edis­tä­mi­nen, etäyh­teyk­siin pe­rus­tu­vien pal­ve­lu­jen sekä luo­mu-tuo­tan­non edistäminen.

15.12.2017

Spa­tia kysyi maa­seu­dun nä­ky­miä ja nouse­via suun­tia asian­tun­ti­ja- ja ko­ke­mus­raa­dil­ta, johon osal­lis­tui lähes 120 hen­ki­löä. Raati antoi Poh­jois-Kar­ja­lan maa­seu­dul­le kou­luar­vo­sa­nak­si 6,6. Maa­seu­tua ar­vos­te­taan asuin­paik­ka­na ja ym­pä­ris­tö­nä. Eni­ten ke­hi­tet­tä­vää näh­tiin ole­van työs­sä, osaa­mi­ses­sa ja elinkeinoissa.

- Ba­ro­met­rin ta­voit­tee­na on vah­vis­taa ja mo­ni­puo­lis­taa Poh­jois-Kar­ja­lan maa­seu­dun ke­hi­tyk­sen seu­ran­taa, en­na­koin­tia ja jul­ki­suus­pro­fii­lia, ker­too Pekka Tah­va­nai­nen Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kuk­ses­ta. Ke­hi­täm­me maa­seu­tua maa­seu­tu­ra­has­ton hank­kei­den avul­la. Ba­ro­met­ri antaa meil­le eväi­tä ra­hoi­tuk­sen suuntaamiseen.

Ko­ke­mus­pe­räi­nen tieto käyttöön

Spa­tia to­teut­ti maa­seu­tu­ba­ro­met­rin osana Itä-Suo­men yli­opis­ton Poh­jois-Kar­ja­lan maa­seu­tu­luo­tain ko­kei­lu­han­ket­ta. Hanke on saa­nut ra­hoi­tuk­sen maa­seu­tu­ra­has­tos-ta. Spa­tia ke­hit­ti hank­kees­sa pro­ses­si­mai­sen työ­ta­van, jossa hyö­dyn­ne­tään ti­las­to­ja, tut­ki­mus­ta sekä ko­ke­mus- ja asian­tun­ti­ja­tie­toa. Työ­ta­paa tul­laan käyt­tä­mään myös jatkossa.

Maa­seu­tu­luo­tain-hank­keen raportti

Li­sä­tie­toa:

Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kus, maa­seu­tu- ja ener­giayk­si­kön päällikkö,
Pekka Tah­va­nai­nen, puh. 02950 26107, pekka.tahvanainen(a)ely-keskus.fi

Alue- ja kun­ta­tut­ki­mus­kes­kus Spa­tia, Itä-Suo­men yli­opis­to, Joen­suun kampus
pro­jek­ti­tut­ki­ja Pasi Sauk­ko­nen, puh. 050 464 2534, pasi.saukkonen(a)uef.fi

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020