Uusia verkostoja, oppaita työn hyväksi ja tiedonvaihtoa – hankkeiden tuloswebinaarissa uudet ideat esillä

Valtakunnalliset hankkeet ja koordinaatiohankkeet ovat tuottaneet suuren määrän tietoa niin maataloudesta, ruokamatkailusta kuin myös hyvinvoinnista. Aiheita on monia, kuin myös hankkeita.

Maaseuturahaston valtakunnallisten kehittämis- ja koordinaatiohankkeiden tuloswebinaarissa kuultiin uusimpia kuulumisia ja tuloksia maaseuturahaston eri teemoista – liikkumisen ratkaisuista, hyvinvoinnista, ruokamatkailusta, kuin esimerkiksi kumppanuusmaataloudesta.

Maaseuturahaston koordinaatiohankkeet luovat muun muassa verkostoja oman teemansa ympärille, kun taas valtakunnalliset hankkeet tarttuvat ajankohtaiseen teemaan edistäen maaseudun kehittämistä.

Mitä hankkeissa on tehty? Tutustu tästä!

Ruokasektori-koordinaatiohanke

Ruokasektorin koordinaatiohanke on järjestänyt erilaisia tapaamisia ja tilaisuuksia esimerkiksi vientiin ja kansainvälisyyteen tai kasviproteiiniin liittyen. Viestintä on merkittävässä roolissa hankkeessa, ja viesti välittyy esimerkiksi uutiskirjein. Hanke on myös työstänyt koosteen, jossa sivutaan tulevaisuuden ruoka-alan kehittämistoimintaa.

SUPERHYVÄ - Uusilla avauksilla menestykseen

SUPERHYVÄ-hanke on välittänyt tietoa hyvinvointituotteista erilaisissa tapahtumissa ja uutiskirjein. Hanke on myös toteuttanut yrityksille kehittämispäiviä, joissa on keskitytty esimerkiksi laadunhallintaan, kuluttajaymmärrykseen tai pakkausmerkintöihin. Päivät ovat antaneet yrityksille ponnahduslaudan uusiin avauksiin, esimerkiksi verkkokaupan luomiseen tai tuotantolaitosten rakentamiseen.

Luomubuumi -Lisää luomutuotteita rohkeilla kokeiluilla ja paremmalla osaamisella


Hankkeessa tarjotaan tukea luomutuotteiden jalostamisosaamiseen. Luomubuumi on tarjonnut esimerkiksi tutkimustietoa luomusta markkinoinnin kehittämisen tueksi, ja ideoinut uudenlaisia tuotekonsepteja. Tuotekonseptien avulla yrittäjät voivat tunnistaa luomun trendejä ja markkina-aukkoja, ja myös houkutella uusia asukkaita luomulle. Hanke on myös järjestänyt erilaisia työpajoja, joka on tuottanut monenlaisia uudenlaisia ideoita.

More than honey / Muutakin kuin hunajaa

More than honey –hanke tähtää mehiläisalan yritysten kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen. Hanke on järjestänyt koulutuksia, ja tuottanut tietoa yritysten markkinoinnin ja koulutusten tueksi. Hankkeen avulla on muodostettu erilaisia verkostoja, esimerkiksi hunajan vientiin liittyen.

Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen

Hankkeen tavoitteena on esimerkiksi luoda hyönteisalan verkostoja ja tuoda hyönteisalaa tunnetummaksi viljelijöille. Hanke on toteuttanut muun muassa tulevaisuustyöpajoja, loppuseminaarin ja loppuraportin. Hanke on saanut tavoitettua likimain kaikki tiedossa olevat hyönteisalan yritykset. Hyönteisalan hankkeessa on luotu myös Tuotantohyönteishanketoimijoiden yhteinen verkosto, jossa keskustellaan muun muassa alan tulevaisuudesta.

MarketWise -kansainvälisen markkinatiedon välityshanke

MarketWise-hanke välittää kansainvälistä markkinatietoa elintarvikealan mikro- ja pk-yrityksille. Hankkeessa on järjestetty tietoiskuja ja jakaneet tietoa muun muassa somessa. Hanke on työstänyt pienimuotoisen palautekyselyn, jonka mukaan eniten tietoutta on saatu markkinatrendeistä, vientimahdollisuuksista ja markkinaymmärrys on vastaajien mukaan parantunut.

Matkailu, hyvinvointi, fiksut hankinnat ja liikkuminen

Tutustu tallenteeseen Youtubessa
(avautuu uuteen ikkunaan)


Maaseudun hyvinvointiyrittäjyys

Hankkeessa on tuotettu muun muassa hyvinvointipalvelujen sähköinen työkirja, jonka avulla on mahdollista todentaa vaikuttavuutta. Hankkeessa on lisäksi tehty yrityskartoitusta, jossa on koottu Green Care –yrityksiä yhteen. Hankkeessa on lisäksi tulossa työpajasarja, joihin teemat on valittu eri kohderyhmien mukaan.

Matkailun koordinaatiohanke: Rural Finland II


Rural Finland –hankkeen tavoitteena on ollut avoin kehittäminen matkailun kehittäjien ja maakuntien välillä. Hankkeessa on järjestetty myös kaikille avoimia tapaamisia. Matkailun kehittämisen tietoa on koottu muun muassa hankerekisteriin sekä visualisoitu hankkeen nettisivuilla. Hankkeella ohjelmassa talvella on alueelliset etätilaisuudet.

Hungry for Finland - Ruokamatkailun tuotteistaminen


Ruokamatkailun hankkeessa on järjestetty muun muassa Ruokamatkailun kilpailu. Kilpailun tarkoituksena on kannustaa kilpailijoita yhteistyöhön ja innovatiivisuuteen. Lisäksi hankkeessa selvitetään muun muassa ruokamatkailun yhteistyöverkoston perustamista. Hankkeessa on lisäksi laadittu ruokamatkailun tuotesuositukset.

Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi


Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa ja osaamista julkisista hankinnoista pk-yrityksissä ja hankintoja tekevissä yksiköissä, jotta maaseudun yritysten kilpailukyky kasvaisi. Hanke on perustanut verkkosivun, josta löytyy paljon tietoa hankintojen tekemisestä. Lisöksi hankkeessa on järjestetty webinaareja ja asiantuntijatyöpajoja. Tarvittava tieto hankinnoista tullaan tiivistämään julkaisuun.

Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi


Hankkeessa kerätään ja jaetaan tietoa, kuinka 1.7.2018 voimaan tullut laki liikenteen palveluista vaikuttaa maaseudulla kuljetuksiin ja liikkumiseen. Hankkeessa myös kannustetaan lisäämään yritysten valmiuksia liikenteen ja kuljetusten muutokseen. Hankkeessa on toteutettu esimerkiksi erilaisia koulutuspäiviä.

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta

Hankkeen tavoitteena on parantaa tuhkantuottajien ja hyötykäyttäjien liiketoimintamahdollisuuksia ja luoda uusia mahdollisuuksia vastuulliselle liiketoiminnalle tuhkan hyötykäytössä. Hankkeessa on työstetty erilaisia työpaketteja toiminnan tueksi, kehitetty yritystoimintaa ja luotu tuhkaopas tuhkan tuottajille ja esimerkiksi yritysneuvojille.

Maatalous, metsätalous

Tutustu tallenteeseen Youtubessa
(avautuu uuteen ikkunaan)


Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa (VILLE)

Hanke on tuottanut erilaisia hanketreffejä, peltopäiviä ja webinaareja. Hankkeen avulla on myös selvitetty, mitä ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa tarkoittaisi.

Maaseudun Energiayrittäjyys

Maaseudun Energiayrittäjyys –hankkeessa on toteutettu muun muassa Energiaoivalluksia-webinaarisarja ja verkostoitumismatkoja ulkomaille, jotka ovat aktivoineet yrittäjiä biokaasuun liittyen. Webinaarisarjassa on tuotu esille hyviä käytäntöjä ja tuloksia muille hanketoimijoille sekä myös yrittäjille.

KUMAKKA – Kumppanuusmaataloudella kestävyyttä, kilpailukykyä ja maatalouden arvostusta

KUMAKKA-hankkeessa on perustettu verkosto, johon kuuluvat kumppanuusmaatalousyhteisöt, asian edistämisestä kiinnostuneet tahot sekä Kumppanuusmaatalous ry. Hankkeessa on lisätty tietoisuutta kumppanuusmaataloudesta monipuolisesti, esimerkiksi podcastien avulla.

Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi

Hankkeessa on tuotettu muun muassa metsityskohteita esittelevä karttasovellus, lisäksi suunnitteilla on verkkovalmennus peltoheittojen metsityksestä. Hankkeen tuloksia on mahdollista hyödyntää EU:n Green Deal –sopimuksen, biodiversiteettistrategian sekä oikeudenmukaisen siirtymän rahaston toimeenpanoissa.


Export Factory for Bio-Forestry

Hankkeen tarkoituksena on koota osaajia EXPORT FACTORY - vientitoiminnan kiihdyttämöön, joka auttaa metsäbiotalouden yrityksiä kansainvälistymään. Hankkeen avulla on muun muassa käynnistetty vientistartteja yritysryhmille Etelä-Koreaan ja Norjaan, tekeillä on valtakunnallinen puutuoteportaali alihankinnan parantamiseksi ja uutta tekniikkaa on otettu käyttöön yrityksissä.

Turveke, Turvetta korvaavat uusiutuvat kuivikemateriaalit


Hankkeen tavoitteena on löytää kohtuuhintaisia kuiviketurvetta kohtaavia materiaaleja. Hankkeessa tarkasteltiin sopivia materiaaleja, joille tehtiin laboratoriokokeita ja pilotoitiin erilaisia materiaaleja tiloilla. Hankkeessa arvioitiin eri materiaalien ympäristövaikutuksia.

Lisätietoa hankkeista:

Muokkauspäivämäärä: Sep 25, 2020
Teksti: Meri Kiikkala